Leif Viman


Bild på Leif Viman

Leifs forskningsresultat


Provningsjämförelse

Denna provningsjämförelse har främst utförts för att bedöma om de förändringar som införts i den senaste versionen av Prallstandarden, EN 12697–16:2016, har förbättrat precisionen i metoden. 22 laboratorier har deltagit, 16 svenska och 6...

Stickprov vid utförandeentreprenader

Syftet med detta projekt var dels att bedöma hur homogenitet kan mätas och kvantifieras över ett objekt med nylagd asfaltbeläggning och att dels bedöma hur egenskaperna hos dessa asfaltbeläggningar varierar mellan definierade riskytor och övriga...

Slaggasfalt, delrapport A

Det finns ett stort intresse att öka användningen av slagg genom att ständigt söka nya applikationsmöjligheter. Detta projekt har inriktats på slaggers användning som ballast i asfaltbeläggning, där de mest positiva egenskaperna är de goda slitage-...

Ringanalys bitumen

En ringanalys har genomförts av sju olika laboratorier i Sverige för fyra olika bitumenkvalitéer, två penetrationsbitumen och två mjukbitumen. Syftet med ringanalysen var att jämföra viskositetsmätningar med kapillärer mot den nya varianten med...

Provvägsförsök på E4 Huskvarna med bullerreducerande asfaltbeläggning

Rapporten beskriver ett provvägsförsök med bullerreducerande asfaltbeläggning på E4, Huskvarna. Entreprenadformen för objektet var totalentreprenad med bland annat krav på bullerreducering under funktionstiden. Sommaren 2010 lades två lager av...

Erfarenheter av bullerreducerande beläggningar

Rapporten sammanfattar erfarenheterna av bullerreducerande asfaltbeläggningar i Sverige. Den är i första hand inriktad på asfaltrelaterade faktorer som påverkar bulleregenskaperna. Den tar även upp betydelsen av vägens utformning när dränasfalt...

Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt (halvvarmt i varmt)

Syftet med denna undersökning var att se i vilken grad man kan blanda in gamla asfaltbeläggningar som granulat i nytillverkad varmasfalt utan att försämra egenskaperna hos den nya beläggningen. Vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara behövde rustas...

Slaggasfalt, delrapport B

Slagg som ballast i asfalt har tidigare undersökts både i laboratorium och genom olika vägförsök. Främst har dessa undersökningar avsett slitlagerbeläggningar eftersom man funnit att många slagger är mycket nötningsresistenta och har även visat...

Slaggasfalt, delrapport C

I detta notat presenteras en studie som gjordes för att undersöka om användning av slaggasfalt i tätbebyggda och tättrafikerade områden kan minska damningsproblematiken vintertid. Slaggasfalten visar mycket god nötningsresistens, men bilden är...

Provsträckor med gummiasfalt

Mer än 150 000 ton gummiasfalt har tillverkats mellan åren 2007–2013 i Sverige för asfaltering av totalt mer än 150 km vägsträckor fördelade på mer än 20 vägobjekt. I det här arbetet redovisas uppbyggnaden och tillståndsutvärderingen av fyra...

Hålrumshalt hos asfaltborrkärnor

Hålrumshalten hos borrkärnor är en viktig parameter för bedömning av kvaliteten hos asfaltbeläggningar. Den beräknas vanligen med hjälp av borrkärnans skrymdensitet och kompaktdensitet. I detta projekt har följande fyra metoder för bestämning av...

Svenska erfarenheter av rivning samt återvinning av vägmaterial i nya vägar

DIRECT-MAT (Dismantling and Recycling Techniques for Road Materials - Sharing knowledge and practices) is a European project in the Seventh Framework Programme. The project consists of 20 partners in 15 countries. The purpose of this project is, in...

Laboratorieanalyser av filler

Extensive damage on the road E4 along the northeast coast of Sweden in the winter of 2007/2008, probably caused by the mild climate with plenty of moisture and many freeze-thaw fluctuations, brought up the issue of the need for specific requirements...

Utveckling av Prallmetoden

The Prall test is one of several laboratory methods for determining the wear of asphalt pavements. It was initially developed in the U.S. as a method for testing the adhesion properties. In the 1980s the method it was introduced in Sweden, where it...

Ringanalys enligt SS-EN 12697-11

I denna sammanställning redovisas enskilda värden, medelvärden samt värden på repeter- och reproducerbarhet. Utvärdering och eventuella åtgärder hanteras av metodgruppen. Det pågår ett projekt i Sverige finansierat av Trafikverket och SBUF som...

Databas över provvägar

En databas över provvägar har tagits fram. Databasen består av uppgifter om typ av konstruktion, beläggningslager, vilka provningar och mätningar som utförts mm. Uppgifterna är hämtade från forskningsrapporter och utredningar som finns dokumenterade...

Prov med olika överbyggnadstyper

I samband med utbyggnaden av väg E6 norr om Halmstad, delen Fastarp–Heberg, valde Vägverket att utföra överbyggnader med olika konstruktiva utformningar. VTI har på uppdrag av Vägverket Region Väst dokumenterat byggandet och följt...

Ringanalys 2008

This cross testing experiment with 50 participating Swedish road laboratories includes several European Standards now used in Sweden for testing asphalt mixes. The methods studied are: - determination of binder content and particle size distribution...

Gummiasfalt

Cored specimens and asphalt mass from rubber asphalt pavement laid in 2007 on the ring road in Malmö (E6) has been sent to VTI for analysis. The investigations have focused on assessing the performance characteristics: - Stability by Dynamic creep...

Uppföljning av vägar utförda med KGO III-metoden

The positive effects that have been established from the laboratory tests performed on cored samples from pavement surface layers laid according to the KGO III method, compared with reference pavements three years' remain after traffic. Results from...

Styvhetsmodul

A total of thirteen laboratories in Sweden took part in a comparative investigation of determining resilient modulus according to the indirect tensile test. Three different types (i.e. makes) of equipment have been used in the investigation: eight...

Ringanalys 2004

Syftet med denna ringanalys var i första hand att laboratorierna skulle få en möjlighet att lära sig de nya Europastandarder som gäller i Sverige fr.o.m. 1 juli 2004. Följande provningsstandarder har ingått i denna ringanalys. Inom parentes anges...

Prov med olika överbyggnadstyper

I samband med utbyggnaden av väg E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-Heberg, valde Vägverket att utföra överbyggnader med olika konstruktiv utformning. VTI har på uppdrag av Vägverket Västra regionen dokumenterat byggandet och följt...

Provsträckor på E6, Fastarp-Heberg

VTI har av Vägverket Västra regionen fått uppdraget att dokumentera och följa upp prov med olika vägöverbyggnader på E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-Heberg. I detta notat redovisas de laboratorieanalyser som utförts på bitumen samt kompletterande...

Kornform och mekaniska egenskaper hos grov ballast enligt nya europastandarder

Detta projekt behandlar nya Europastandarder för provning av kornform ochmekaniska egenskaper hos grov ballast. Följande europastandarder harstuderats: - Bestämning av kornform med flisighetsindex (SS-EN 933-3) -Bestämning av motstånd mot...

Stålarmering i flygfält

Den här studien har haft tre syften, dels att förklara de störningar ijordens magnetfält som uppmätts av Sveriges geologiska undersökning (SGU), pånorra delen av taxibana till startbana 01/19 Arlanda, dels att allmänt utredahur stålnätsarmering stör...

Ringanalys 2003

Ringanalyser har utförts på följande bitumenanalyser under år 2003: - SS-EN1426, penetration; - SS-EN 1427, mjukpunkt; - SS-EN 12595, kinematiskviskositet; SS-EN 12596, dynamisk viskositet. Proverna, bestod av två olikabitumen (70/100 och 160/220)...

Ringanalys 2001

Ringanalyser har utförts på följande metoder under år 2001:- bindemedelshalt enligt gällande FAS Metod 404, 406, 432, 462, 476 och 480 ;- kornstorleksfördelning enligt FAS Metod 221.Proverna, bestående av en ABb16 70/100 massa med 6,3 procent...

Ringanalys 2000

Ringanalyser har utförts på följande metoder under år 2000: - Skrymdensitet enligt gällande FAS Metoder - Vattenkänslighet genom pressdragprovning enligt FAS Metod 446 - Prallslitage enligt FAS Metod 476 - Dynamisk kryptest enligt FAS Metod 468...

Polymermodifierade slitlagerbeläggningar på Arlanda Ramp Rudolf

Ett provläggningsförsök har utförts i anslutning till ordinarie beläggningsarbete på Arlandas Ramp Rudolf. Avsikten har varit att prova och utvärdera ett antal slitlagertyper med olika polymermodifierade bindemedel för att få underlag till en...