Leif Sjögren


Bild på Leif Sjögren

Leifs forskningsresultat


Trafikverkets upphandling av vägytemättjänsten för vägnät 2014 för perioden 2015–2018...

Trafikverket följer årligen upp tillståndet på det statliga belagda vägnätet med mätbil. Det är en verksamhet som fortfarande i grunden har samma tekniska lösning som vid starten 1986. Under åren har dock antalet mätstorheter ökat, mätkvaliteten...

Data quality management related to road infrastructure condition and safety

When doing safety and accident studies related to road surface characteristics the quality of the useddata are of extreme importance. The definition, the techniques and strategy of collection of bothcondition as accident data can differ a lot...

Hi-SPEQ

High speed surveys have become a key source of information to support condition assessment and management of pavement assets. These surveys can be applied network wide to obtain data on the surface condition and structural robustness of the...

Tillståndsmätning med smartmobil


Svenska vägtillståndsmått, då, nu och i morgon

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort ett arbete med att utveckla och föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt utifrån data insamlade med vägytemätbilar. Måtten ska kunna användas för att...

Kvalitet hos vägytedata


Makrotexturens möjlighet att identifiera låg friktion

Trafikverket vill kunna beskriva friktionen för hela det statliga vägnätet. En rikstäckande friktionsmätning är praktiskt svår att hantera och mycket kostsam medan vi redan idag mäter vägytans makrotextur. I projektet testar vi om makrotexturen...

Objektiv mätmetod för tillståndsbedömning av grusväglag

Fram tills nu har tillståndsmätningar på grusvägnätet gjorts subjektivt enligt Trafikverkets metodbeskrivning. I denna rapport redovisas en objektiv metodik för kontinuerlig mätning av ojämnheter, löst grus, damm och tvärfall på grusväg. Projektet...

Åkkvalitet på vinterväg

Denna VTI-studie konstaterar att det går att mäta ojämnheter på vinterväg på samma sätt som på barmarksväg. Både ojämnheter och buller vid låga frekvenser ökar vid visst vinterväglag och är kopplade till hastighet. De mätningar som utförts inom...

Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter

I det här projektet har forskarna undersökt möjligheterna att med hjälp av de accelerometrar som finns i smarttelefoner kunna mäta ojämnheter på en cykelväg. Jämnheten är en viktig parameter för att beskriva en cykelvägs funktionella tillstånd. Mått...

What it takes to be successful in international programs?

The overall objective of the INCRIS project was to ensure that the cooperation capacities of the Ukraine's leading road research centre, the Shulgin State Road Research Institute (DNDI), were reinforced to both foster its integration into the...

Speed Adaptation Control by Self-Explaining Roads (SPACE)

This paper describes the SPACE project (Speed Adaptation Control by Self-Explaining Roads). This is a European project, funded by ERANET Road initiative, looking at the meaning of self-explaining roads and what types of measures are most effective...

Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon

I Sverige startade man med vägytemätning runt år 1929 och har mätt regelbundet sedan 1986.  Mätning sker för att få objektiva data om tillståndet för vägens yta.  VTI rapport 717 beskriver de mått och mätmetoder som användes för att beskriva...

Improving the realism in the VTI driving simulators

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har tre avancerade körsimulatorer med rörelsesystem. Syftet med detta projekt var att utveckla och implementera nya modeller för grafik, vibrationer och buller, allt i syfte att öka realismen för föraren...

The influence of lateral position when measuring road surface characteristic data

I samband med utveckling av rullmotståndsmodeller har det aktualiserats att kunskapen om hur vägytedata varierar tvärs vägen är begränsad. I en studie gjord på VTI har det visat sig att MPD-nivån (Mean profile index) varierar med sidoläge, speciellt...

Förslag till index för att beskriva belagda vägytors tillstånd

Historiskt har tillståndet på det svenska statliga vägnätet redovisats med mått på ojämnheter i tvär- och längsled (Spårdjup max respektive IRI (International Roughness Index). Successivt har dock nya mått och flera mått utvecklats för att beskriva...

Investigation of good practise in road assessment, Heroad

To manage the road network road managers and operators have to consider existing policies such as the requirement to keep the network in good condition, and to deliver this condition at minimum whole life cost. However, the condition should also...

Vägytans makrotextur och dess variation

Early fault detection, particularly at construction stage, can result in substantial savings for the Swedish Transport Administration. A contributing element to these savings is to have a homogeneous bituminous surface structure. For example, load...

Jämnhetsmätning på cykelvägar

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för planering och prioritering av förbättringsåtgärder. För att främja cykling behöver mätmetoderna utgå ifrån cyklisternas upplevelse och inte enbart beskriva cykelvägens tekniska...

Road user effect models

Det saknas idag tillfredsställande effektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier. Det största problemet identifierat av Trafikverken/Vägverken i Finland, Sverige, Norge och Estland är...

Svenska vägtillståndsmått då, nu och i morgon

Årligen inventeras det belagda vägnätets tillstånd i syfte att få en objektiv uppföljning av standarduppfyllelseoch underlag för planering av kommande underhåll. Inventeringen sker med hjälp avspeciella vägytemätbilar. Kravet på Trafikverket att...

Funktionskriterier för vägkonstruktioner

Det projekt som här rapporteras har som syfte att identifiera och beskriva de svårigheter och möjligheter som totalentreprenader medför, respektive erbjuder, för alla parter. Målet är att utveckla totalentreprenader på ett sådant sätt att branschens...

SHAKE - an approach for realistic simulation of rough roads in a moving base driving...

With today’s advanced measurement equipment for measuring roads, it is possible to measure road geometry at high precision within a large span of wavelengths. Detailed information about the roads longitudinal and lateral profile, including macro...

Acceptance testing for road surface monitoring vehicles in Finland

VTI has carried out acceptance testing of companies that would like to do road surface monitoring in Finland. This has been done on commission of the Finnish Road Administration. This kind of acceptance testing has been done in Sweden by VTI in...

Trafikanternas krav på vägars tillstånd

Part of the project "Trafikanters krav på vägars tillstånd" (Motorists' requirements on the condition of road surfaces) consists of a focus group study, in which the aim is to investigate motorists' expectations regarding road-surface conditions and...

Mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar

This is a review of existing knowledge in indices and measuring methods for assessing the condition of cycle paths. The review is to serve as the basis for any further work that VTI may carry out in this area. The condition of the road surface is of...

Utformning av väg och vägyta för säkerhet, komfort och hälsa

During summer 2002 a special directive about employees' health and security at exposure to risks due to vibrations during work, also called "Physical agents vibration directive" (Directive 2002/44/EC), was adopted by the EC. The member states had...

FORMAT - Optimerat vägunderhåll

EU-projektet FORMAT (Fully Optimised Road Maintenance) ingick i EU:s femte ramprogram; "Task 2.2.2/11, Road infrastructure pavement maintenance management" under "Uthållig rörlighet och förändring". Projektet startade den 1 februari 2002 och pågick...

Funktionsupphandling

The Swedish concept "procurement of function" corresponds to performance contracting in Anglo-Saxon countries. The substance is that principal and agent signs a contract over the construction and maintenance of a specific project based on the...

The use of road surface characteristics to predict consequences for winter road...

This paper consists of three parts that investigate how to use road surface characteristics in winter road management. The first part is a review of an investigation about summer and winter road unevenness. The two other parts are technical...

Crack measures and reference systems for a harmonised crack data collection using...

The increased use of automatic systems for crack data collection has created some interesting questions about suitable crack measures. Traditional measures are sometimes unsuitable or even impossible to obtain using automatic data collection....

Road surface measuring in Sweden or Europe?

Since 1987, road surface condition data has been collected in an organized way in Sweden. In the past, the data collection was done within the Road Administration. Today this is done by private companies, on commercial basis following the result of...

Repeatability in crack data collection on flexible pavements

Crack data can be collected using manual or automatic surveys. Traditionally, manual methods are used, and they are still the most common. Changing into automatic systems will enhance the efficiency of data collection as well as the objectivity. In...

Funktionsupphandling av väg- och banhållning

The present project has been carried out within the framework of the subject"Competitive procurement in the transport sector". Owing to the increase inthe costs of infrastructure maintenance on roads and railways in recentyears, there is greater...

Design an up to date rut depth monitoring profilometer, requirements and limitations

Sweden has a long tradition in road surface condition monitoring. There are two measures that have dominated the estimation of the road surface condition; namely rut depth and IRI (International Roughness Index). Rut depth is the estimate of...

Qualification of road surface monitoring services in Sweden, 1996-2000

The aim of this report is to summarise and report the experience acquired from the comparative surveys conducted in 1996, 1997 and 2000 in connection with the Swedish National Road Administration's procurement of road surface survey services. The...

Planning of the road transport system development

A large number of persons are killed or seriously injured in road trafficevery year, and this is not least a great public health problem. Thedevelopment of different traffic safety measures is proceeding rapidly, andit is of importance that the...

Mätning av vägytans longitudinella jämnhet

The Swedish National Road Administration's (Vägverket) procurement for roadbuilding projects is shifting increasingly towardsfunction-based contracts. This means that the requirements on the evenness ofa road surface mustreflect the capacity of the...

State of the art; Automatisk sprickmätning av vägbanor

Behovet att objektivt mäta sprickor ökar i Sverige. Typen av vägslitage har förändrats. Det har utvecklats nya och mer slitstarka beläggningar med stenmaterial som är mer resistenta mot slitage och vidare har det skett en övergång till...

Nya mått; ett underlag för en utvecklingsstrategi inom området vägytemätningar

En förändrad behovsbild gör att det finns anledning att se över den information som samlas in vid tillståndsmätning av vägar. Behovet att underhålla det befintliga vägnätet ökar av flera skäl. Trafiken ökar och då särskilt andelen tunga fordon...

Sätt vid vägreparation

Vid vägreparation användes ett sätt, vid vilket en vägs geometri inmätes och vägen återställes i ett önskat skick genom fräsning respektive utfyllnad av massa. Sättet innefattar kombinationen av stegen att samla in vägdata, att sammanlänka och i en...

The Laser RST

Efficient and well-maintained road systems are necessary for the economic well being of any industrialized country. Maintenance and rehabilitation of existing roads have taken priority over new construction in recent years, thus making information...

State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction

This report summarises the current state of the art regarding the collection of road condition and road/vehicle interaction data, providing an overview of current practice and emerging technologies. Technologies in the development and experimental...