Kristofer Odolinski


Bild på Kristofer Odolinski

Kristofers forskningsresultat


Underhåll i egen regi?

I dagsläget är underhåll av Sveriges statliga järnvägsnät upphandlat i konkurrens. Under 2016 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att analysera och presentera möjliga åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva järnvägsunderhåll. I...

Marginalkostnad för reinvesteringar i det svenska järnvägsnätet

I den här studien skattas nya marginalkostnader för reinvesteringar i järnväg genom att använda information om reinvesteringskostnader i Sverige, samt information om trafik och övriga egenskaper hos järnvägen, under perioden 1999–2014.Den empiriska...

Assessing the Cost Impact of Competitive Tendering in Rail Infrastructure Maintenance...

This is the first paper in the literature to formally study the cost impact of competitive tendering in rail maintenance. Sweden progressively opened up the market for rail maintenance services, starting in 2002. We study the cost impacts based on...

Fotgängares värderingar av gångvägar

Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett samhällsekonomiskt underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur olika åtgärder påverkar besluten att gå. De frågeställningar som forskarna...

Assessing the cost impact of competitive tendering in rail infrastructure maintenance...

This is the first paper in the literature to formally study the cost impact of competitive tendering in rail maintenance. Sweden progressively opened up the market for rail maintenance services, starting in 2002. We study the cost impacts based on...

Regelförändringar i transportsektorn – effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi,...

Konkurrensverket har gett VTI i uppdrag att ge en översikt över fyra förändringar av regelverket i transportsektorn som genomförts under de senaste 20 åren. I korthet görs följande observationer. Marknaden för inrikes flyg öppnades för etablering...

Strategi för utveckling av en samhällsekonomisk analysmodell för drift, underhåll och...

Möjligheten att fatta beslut om behovet av anslagsmedel till drift, underhåll och reinvestering av vägaroch järnvägar baserat på ett väl strukturerat underlag är idag små. Detta skapar betydande risker attmedel används på ett samhällsekonomiskt...

Effects of Eurovignette directive Dir. 1999/62/EC as amended by Dir. 2006/38/EC

The basis for the national report is the request in article 11 of the Eurovignette directive (Directive 1999/62/EC as amended by Dir. 2006/38/EC). "No later than 10 June 2011, the Commission shall present a report to the European Parliament and the...