Kristofer Odolinski


Bild på Kristofer Odolinski

Kristofers forskningsresultat


Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet: en förstudie

Den officiella statistiken om bantrafikens tillförlitlighet i Sverige omfattar i dagsläget endast passagerartåg. Även godstågens tillförlitlighet bör vara en del av den statistiken, vilket leder till frågor om vilken information som bör ingå och hur...

Estimating the relative cost of track damage mechanisms: combining economic and...

This paper proposes a new, two-stage methodology to estimate the relative marginal cost of different types of vehicles running on the rail infrastructure. This information is important particularly where the infrastructure managers wish to...

Modellering av järnvägstransporter: en översikt kring datakällor

Information om flöden av gods och passagerare är viktig för att utveckla kunskapsunderlaget om järnvägstransporter. Förutom att ge en nulägesbeskrivning kan informationen användas i transportmodeller för att genomföra prognoser av flöden, bland...

Samhällsekonomiska effekter med en kombitransport: beräkningar på järnvägsvagnen...

I Sverige och EU finns det ett uttalat mål om att kombinera fler godstransporter på väg med järnvägstransporter. Syftet är att minska utsläpp av växthusgaser, men även en minskning av bullerutsläpp och andra externa effekter som trängsel, olyckor...

Underhåll i egen regi?: metod och databehov för en utvärdering av järnvägsunderhåll

I dagsläget är underhåll av Sveriges statliga järnvägsnät upphandlat i konkurrens. Under 2016 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att analysera och presentera möjliga åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva järnvägsunderhåll. I...

Assessing the Cost Impact of Competitive Tendering in Rail Infrastructure Maintenance...

This is the first paper in the literature to formally study the cost impact of competitive tendering in rail maintenance. Sweden progressively opened up the market for rail maintenance services, starting in 2002. We study the cost impacts based on...

The marginal cost of reinvestments in Sweden’s railway network

I den här studien skattas nya marginalkostnader för reinvesteringar i järnväg genom att använda information om reinvesteringskostnader i Sverige, samt information om trafik och övriga egenskaper hos järnvägen, under perioden 1999–2014.Den empiriska...

Estimating the marginal maintenance cost of rail infrastructure usage in Sweden: does...

This paper updates knowledge about the marginal cost of railway maintenance. Using a panel dataset comprising 16 years, we test whether more data makes a difference to conclusions. In contrast to previous estimates using a shorter panel, maintenance...

Reforming a publicly owned monopoly: costs and incentives in railway maintenance

The railway system is often considered to be an industry where a monopoly occurs “naturally”, which can explain the public ownership and the use of regulations. However, railways in Europe have been subject to reforms during the last three decades....

Assessing the cost impact of competitive tendering in rail infrastructure maintenance...

This is the first paper in the literature to formally study the cost impact of competitive tendering in rail maintenance. Sweden progressively opened up the market for rail maintenance services, starting in 2002. We study the cost impacts based on...

Fotgängares värderingar av gångvägar

Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett samhällsekonomiskt underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur olika åtgärder påverkar besluten att gå. De frågeställningar som forskarna...

Regelförändringar i transportsektorn – effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi,...

Konkurrensverket har gett VTI i uppdrag att ge en översikt över fyra förändringar av regelverket i transportsektorn som genomförts under de senaste 20 åren. I korthet görs följande observationer. Marknaden för inrikes flyg öppnades för etablering...

Strategi för utveckling av en samhällsekonomisk analysmodell för drift, underhåll och...

Möjligheten att fatta beslut om behovet av anslagsmedel till drift, underhåll och reinvestering av vägaroch järnvägar baserat på ett väl strukturerat underlag är idag små. Detta skapar betydande risker attmedel används på ett samhällsekonomiskt...

Effects of Eurovignette directive Dir. 1999/62/EC as amended by Dir. 2006/38/EC: country...

The basis for the national report is the request in article 11 of the Eurovignette directive (Directive 1999/62/EC as amended by Dir. 2006/38/EC). "No later than 10 June 2011, the Commission shall present a report to the European Parliament and the...