Jonna Nyberg


Bild på Jonna Nyberg

Jonnas forskningsresultat


Den svenska förarutbildningen

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att ge en djup och bred kunskapsbas rörande dagens förarutbildning. Utifrån resultaten av de fyra ingående delstudierna avser projektet i sin helhet att identifiera förändringsbehov samt bidra...

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Det betyder att förare som gjort sig skyldiga till alkoholrattfylleribrott har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan...

A behavioural study of quadbike drivers

As quadbikes are becoming more and more common in Sweden the number of accidents also increases. The first aim of this study was therefore to increase our knowledge of how and where quadbikes are used, the mistakes and violations drivers make and...

Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och...

Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen

Studiens syfte var att mäta effekter av den utbildning i sparsam körning som ingår i körkortsutbildningen för B-behörighet på bränsleförbrukning och olika körbeteenden typiska för sparsam körning bland förare med cirka ett halvt år gammalt körkort....

Utvärdering av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat övningskörning

I denna kvalitativa utvärdering av miljöinslag i introduktionsutbildningen har 18 utbildningstillfällen studerats genom observationer och intervjuer med utbildare samt analyser av de aktuella utbildningsanordnarnas undervisningsplaner. För samma...

Förarprov för personbil

Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ och har haft fyra syften: Det första syftet var att samla kunskaper med hjälp av en litteraturstudie om forskning, goda exempel och förslag på hur man hanterat problematiken med omprov. Det andra var...

The Swedish Joint Action Method against Drink Driving

In Sweden, a joint action method called SMADIT is in use, where the police quickly offer help from the social services or the dependency care and treatment service to suspected drink drivers. One conclusion from this paper is that SMADIT, as an...

Förnybara drivmedel

I detta projekt ingick tre olika delstudier med syfte att tillhandahålla en fördjupad förståelse för användarnas behov av och inställning till bilar som drivs med alternativa drivmedel såsom, el, vätgas och biogas. Förutom detta undersöktes...

Unga mopedisters olycksinblandning

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om de processer som leder fram till olyckor genom en kunskapsöversikt, djupstudier av mopedolyckor med svår skada och analyser av ungdomars diskussioner om moped på internet....

Mopedungdomars trafiksäkerhet

Det övergripande syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om föräldrars betydelse för unga mopedisters beteende i trafiken, och hur man utifrån den kunskapen kan nyttja föräldrar som en resurs för ökad säkerhet för sina barn. I studien...

Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också antalet olyckor. Det första syftet med detta projekt var därför att öka kunskapen om de olyckor som inträffar medan det andra syftet var att öka kunskapen om var och hur fyrhjulingar framförs,...

Challenges and barriers for a sustainable transport system

This report is divided into three parts; the first part summarizes the results from a workshopconducted within the TRANSFORuMproject. The second part presents the results of interviewscarried out with different experts discussing the different goals...

Cyklisters singelolyckor

Ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus är cyklister och majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, dvs. en olycka som inte beror på en kollision med en annan trafikant. Syftet med det här projektet har varit att...

SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är en metod som innebär att polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till...

Samordning av trafik- och bebyggelseplanering

Bebyggelsens lokalisering i förhållande till trafiksystemens utformning påverkar människors resmönster och val av färdmedel. Det är därför viktigt att bebyggelse- och trafikfrågor samordnas i beslut och planering för att skapa så kallad hållbar...

Det nya hastighetsgränssystemet

Syftet med studien är att ge en samlad beskrivning och analys av det nya hastighetsgränssystemet utifrån beslutsfattares perspektiv på regional och kommunal nivå efter etapp 2 av införandeprocessen. Studien fokuserar på de regionala perspektiven och...

Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I)

Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I och samtidigt infördes krav på att föraren måste genomgå en praktisk och teoretisk utbildning hos behörig utbildare. Syftet med denna studie var att med hjälp av en för- och...

Bilagedelen

Består av 1) Hållbar jämställdhet i framtidens kollektivtrafik. Lägesrapport 1a: Rapportering från fokusgrupperna, av Lena Levin, Emmy Dahl och Malin Henriksson. 2) Hållbar jämställdhet i framtidens kollektivtrafik. Lägesrapport 1b: Resultat av...

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel). Utbildningen är både teoretisk och praktisk och specifikt riktad till motorcyklister. Syftet med föreliggande studie är att...

Det nya hastighetssystemet

Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats beskriva olika trafikantgruppers samt boendegruppers tankar kring de nya hastighetsgränserna gällande framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom fokusgrupper har två trafikantgrupper på landsbygd...

Räfflor i mitten av körfältet

The aim with the study was to evaluate the effects on road user behavior when using milled rumble strips in the centre of the lane on a road 6.5 meters wide. The evaluation included measurements of speed and lateral position. Measurements were done...

Vidareutbildning för äldre bilförare

In the future the number of the older people, and older car drivers, will increase markedly. It is of great importance that older people have the possibility to retain their idenpendent mobility for as long as possible. However, old people have an...

Trafikanternas uppfattning om frästa räfflor i mitten på 2-fältsväg

The number of crashes caused by driver sleepiness or driver distraction is high. Rumble strips (milled) could be an alternative countermeasure on narrow roads where fences are not possible to be used. The Swedish Road Administration has initiated an...

Utlandsföddas trafiksäkerhet

Swedish traffic accident statistics have previously shown that involvement in accidents differs for people born in Sweden and people born abroad. The main aim of this report is to further illuminate this area through the use of four different...

Förändringar inom den svenska förarutbildningen

Den 1 mars 2006 infördes en ny kursplan för körkort B. En ny kursplan avsågs bland annat bli mer lättfattlig samt bidra till ökat engagemang och förnyelse hos de olika aktörerna i utbildningsprocessen. I den nya kursplanen finns också en större...

Motorcykelkultur och motorcyklisters syn på trafikrisker och åtgärder

In recent years motorcycling has become more and more popular. As the number of motorcycles on the roads has increased, the number of motorcyclists killed in traffic has increased as well. To decrease the number of accidents and to direct the safety...

Tjänstemännen och trafiksäkerheten i kommunerna

The aim of the present study is to describe and analyze the attitude of local government officials to traffic safety and to their roles in the decisions being made with regard to traffic safety measures. The purpose is also to give an overall...

Piloters arbetsmiljö ur jämställdhetsperspektiv

The aim of this literature study has been to summarize research results concerning gender equality among pilots in their working environment both from Swedish and international perspective. Both male and female pilots are of the opinion that gender...

Transportsystemets kunder

Kunskapsöversiktens utgångspunkt har varit transportsystemets kunder så som de identifieras av Vägverket. Ett syfte var att identifiera teoretiska och metodologiska brister eller luckor som kan kopplas till Vägverkets användning av begreppet kund,...

Ungdomars uppfattningar av trafiksäkra förare och förarutbildningens utformning

An interview study was carried out with a phenomenographic approach, aimed at finding the variation of experience of a specific phenomenon. The prime objective was to find the variations of perceptions between young people who are learning to drive,...

Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö

Syftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om utlandsföddas situation i det svenska vägtransportsystemet och att analysera deras mobilitet och resvanor. Utlandsfödda innefattas av personer som är födda i ett annat land än Sverige,...

Säkerhet och trygghet i samband med skolskjuts

School transportation should be safe, secure and accessible for all children entitled to such transportation, regardless of any disability. On a daily basis, 440,000 children utilise school transportation, several thousands of them having some sort...

Kommunpolitikers syn på trafiksäkerhet

Qualitative in-depth interviews have been carried out with 20 municipal politicians responsible for road safety matters in 13 municipalities. The purpose was to elucidate the attitude of the municipal politicians to road safety, and work with road...