Jonas Ihlström


Bild på Jonas Ihlström

Jonas forskningsresultat


Alkohol och cykling: en multidisciplinär studie

Trots att tidigare studier visat att alkoholpåverkan kan vara en bidragande faktor vid cykelolyckor finns i dagsläget relativt lite kunskap om alkohol i samband med cykling. Det övergripande syftet med denna studie var därför att öka kunskapen om...

Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med...

Cyklisters interaktion med extrautrustning, infrastrukturen och andra trafikanter: En...

Hur cyklister interagerar med infrastrukturen, och hur de integrerar utförandet av extrauppgifter, hänger ihop med den omgivande trafiksituationen och cyklistens egenskaper. För att studera sambanden närmare utfördes en semi-kontrollerad fältstudie...

Förares användning av kommunikationsutrustning under färd: Del 1: Enkätstudie. Del 2:...

Av resultaten från denna enkät är något av det mest tydliga att saker som funnits i en bil en längre tid, exempelvis att ställa in radio, använda navigationsutrustning och prata i telefon, görs i betydligt högre utsträckning än nyare saker som att...

Kollektivtrafikens betydelse för mobilitet och vardagsaktiviteter hos hushåll på...

VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Denna studie är en delstudie inom uppdraget och syftar till...

Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på...

Enligt nuvarande riktlinjer för väg- och gatubelysning ska vägar och gator inom tätort förses med stationär belysning, medan vägar utanför tätort normalt sett inte behöver ha belysning. Regelverket Vägar och gators utformning (VGU) är tvingande för...

Split-shift work in relation to stress, health and psychosocial work factors among bus...

BACKGROUND: Shift work has been associated with poor health, sleep and fatigue problems and low satisfaction with working hours. However, one type of shift working, namely split shifts, have received little attention.OBJECTIVE: This study examined...

An on-road study of sleepiness in split shifts among city bus drivers

Bus drivers often work irregular hours or split shifts and their work involves high levels of stress. These factors can lead to severe sleepiness and dangerous driving. This study examined how split shift working affects sleepiness and performance...

Bus drivers working hours and the relationship to driver fatigue

Bus drivers often have irregular working hours like split shifts and their work involve high levels of stress. These factors can lead to severe sleepiness and dangerous driving. The purpose of this study is to highlight how split shifts affect...

Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers

Driver fatigue has received increased attention during recent years and is now considered to be a major contributor to approximately 15-30% of all crashes. However, little is known about fatigue in city bus drivers. It is hypothesized that city bus...

Scenarios for green driving support systems

This work package developed a range of future scenarios with varying degrees of green driver support, considering technological, human and political perspectives. These scenarios will be used in the microsimulation (WP53) and the scaling-up (WP54)....

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt: färgkombination och fontstorlekens betydelse...

Läsbarheten av vägskyltar har studerats och då i LED-format. Avsikten med studien var att studera effekten av färgkombination, fontstorlek och ljusbetingelser för läsbarheten av en LED-skylt. 101 studenter deltog i studien, där 32 var män och 69 var...

Stakeholders’ opinions on a future in-vehicle alcohol detection system for prevention of...

Introduction: There is a common understanding that driving under the influence of alcohol is associated with higher risk of being involved in crashes with injuries and possible fatalities as the outcome. Various countermeasures have therefore from...

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförare i kollektivtrafiken har ofta oregelbundna arbetstider och en arbetssituation som kan innebära hög stress. Dessa faktorer kan leda till allvarlig trötthet. Syftet med denna studie är att belysa hur arbetstiden påverkar sömn, stress,...

Elektroluminiscent ljus: förstudie avseende tillämpningar för ökad synbarhet hos...

Denna rapport behandlar ämnet elektroluminiscent ljus (EL-ljus) och dess potentiella användning inom vägtrafikområdet, framförallt vad avser ökad synbarhet hos vägutrustningen och möjligheten att förstärka synbarhet hos oskyddade trafikanter....

Nykterhetsstödjande system: diskussioner i fokusgrupper

Det finns en klar bild av att förare som kör under påverkan av alkohol löper en ökad risk att bidra till olyckor där människor skadas svårt och dödas. Föreliggande projekt har haft som syfte att med hjälp av diskussioner i fokusgrupper (8 stycken)...

Samband mellan hastighet och belysning

Sambandet mellan spontant vald hastighet och belysningsnivå har studerats på reell trafik. Hastigheten för personbilar som inte var störda av annan trafik mättes på tio provsträckor i och nära Linköping. Provsträckorna hade valts så att de...

Vägbanereflektorer: trafikantbeteende, upplevelse och bidrag

Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om vägbanereflektorers inverkan på trafikantbeteende, hur de uppfattas och vilket bidrag till annan vägutrustning de lämnar. Studien bestod av tre delar . Del ett var en...

Samband mellan vägbelysningsnivå och spontant vald hastighet: förstudie

Då någon förbättringsåtgärd utförs i vägmiljön finns risken att trafikanterna tar ut de bättre betingelserna i ökad hastighet. Exempelvis visade en studie i Finland att kantstolpar ökar hastigheten i mörker med 10 km/h och en norsk studie har visat...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: sammanfattande resultat från...

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion i Sverige 2012. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala komponenter är en reflektometer av typ LTL-M och en optokator för...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: Trafikverket Region Mitt

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion. Det är en av sex notat som redovisar mätningar i olika delar av landet. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: Trafikverket Region Norr

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion. Det är en av sex notat som redovisar mätningar i olika delar av landet. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: Trafikverket Region Stockholm

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion. Det är en av sex notat som redovisar mätningar i olika delar av landet. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: Trafikverket Region Syd

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion. Det är en av sex notat som redovisar mätningar i olika delar av landet. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: Trafikverket Region Väst

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion. Det är en av sex notat som redovisar mätningar i olika delar av landet. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012: Trafikverket Region Öst

I föreliggande notat redovisas tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion. Det är en av sex notat som redovisar mätningar i olika delar av landet. Mätningarna har utförts med det mobila systemet Road Marking Tester, vars två centrala...

Symboler i vägbanan: en sammanställning av gällande regelverk i Danmark, Finland, Norge,...

Denna studie har syftat till att sammanställa befintliga regelverk och riktlinjer för användandet av symboler i vägbanan i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Dessutom har en...