Johannes Österström


Bild på Johannes Österström

Johannes forskningsresultat


Arlandabanan

Detta notat som skrivits på uppdrag av Riksrevisionen har som utgångspunkt att resandet inte utvecklats i enlighet med de prognoser som låg till grund för beslutet om att bygga Arlandabanan. I separata promemorior i detta notat studeras två aspekter...

Effektiva kontraktsmodeller för vägunderhåll

I denna rapport redovisas internationella erfarenheter av upphandling av avhjälpande vägunderhåll. Studien beskriver upphandlingsförfarandet i Norge, Skottland och Ontario (Kanada) samt resultat från relevant litteratur. Genomgångarna har fokuserats...

Luftfartens marginalkostnader

Medan ett stort antal studier har försökt bedöma marginalkostnaderna för att använda vägar och järnvägar är motsvarande kunskapsläge sämre för svensk luftfart. Bland annat saknas en samsyn kring centrala begrepp och frågeställningar, exempelvis...

Stimulera konkurrensen i anläggningssektorn

Konkurrensen i den svenska anläggningssektorn beskrivs ofta som bristfällig. Därefter uttrycks inte sällan att andra länder har en mer dynamisk marknad med fungerade konkurrens och att Sverige borde dra lärdom. Där slutar ofta analysen. Data som...

En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar

På uppdrag av Riksrevisionen har VTI utvärderat samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar. Kalkylerna för farlederna in till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn har analyserats utifrån ett övergripande jämförande och...