Johan Olstam


Bild på Johan Olstam

Johans forskningsresultat


Effektiva omkörningsfält på 2+1-vägar: trafiksimuleringar av olika utformningsalternativ...

Framkomligheten på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält (så kallade 2+1-vägar) beror på hur stor del av vägens sträckning som har omkörningsfält, vilket brukar benämnas som andelen omkörbar längd. För att utnyttja vägen på ett effektivt...

Hastighetsflödessamband för svenska typvägar: Förslag till reviderade samband baserat på...

Hastighetsflödessamband är en viktig del i Trafikverkets modell för bedömning av Effekter vid väganalyser (EVA). I denna rapport presenteras förslag till nya hastighetsflödessamband för motorvägar, fyrfältsvägar, mötesfria motortrafikleder,...

Modelling delay saving through pro-active incident management techniques

Purpose: Road traffic incidents cause delay, affect public safety and the environment. The CEDR PRIMA project aims to extend practical guidance for traffic managers in pro-active Traffic Incident Management (TIM) techniques to reduce the impacts and...

Reduction of errors when estimating emissions based on static traffic model outputs

The rapid growth of traffic congestion has led to an increased level of emissions and energy consumption in urban areas. Well designed infrastructure and traffic controllers along with more efficient vehicles and policy measures are required to...

2+1-roads Recent Swedish Capacity and Level-of-Service Experience

The first Swedish 2+1 median barrier road was opened in 1998. The concept was to retrofit the standard existing two-lane 13 m paved width cross-section at 90 and 110 kph posted speed limit without widening. This design has one continuous lane in...

A Model for Capacity Reduction at Roadwork Zone

This paper presents an investigation of capacity reduction in connection with roadwork. The paper presents a state-of-the-art description on roadwork effects on capacity. The state-of-the art has been used to develop a model for estimation of...

Costs and benefits of green driving support systems

The global aim of the ecoDriver project was to deliver the most effective advice to drivers on fuel efficient driving by optimising the driver-powertrain-environment feedback loop. More specifically, the focus of the project was on the interaction...

Investigation of Automated Vehicle Effects on Driver's Behavior and Traffic Performance

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) offer the possibility of helping drivers to fulfill their driving tasks. Despite different encouraging factors, automated driving raise some concerns such as possible loss of situation awareness,...

Nya restidsfunktioner med korsningsfördröjning

Denna rapport presenterar metod och resultat för framtagning av nya restidsfunktioner till trafikprognosverktyget Sampers. Restidsfunktioner innehåller en del som beskriver fördröjning på vägen och en del som beskriver fördröjningen i samband med...

Pro-active Management of Traffic Incidents Using Novel Technologies

This paper presents the results of the assessment phase of the project PRIMA (Pro-Active Incident Management), where the benefits, costs and risks of novel traffic incident management techniques are investigated. The project targets the enhancement...

Scenarios for green driving support systems

This work package developed a range of future scenarios with varying degrees of green driver support, considering technological, human and political perspectives. These scenarios will be used in the microsimulation (WP53) and the scaling-up (WP54)....

Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inomTrafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet ochtrafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med...

Traffic system impacts of green driving support systems

The global aim of the ecoDriver project was to deliver the most effective advice to drivers on fuel efficient driving by optimising the driver-powertrain-environment feedback loop. More specifically, the focus of the project was on the interaction...

A Model for Traffic Simulation of Flared Rural Road Intersections

This paper presents a micro-simulation model that takes flared design of rural intersections into consideration. The intersection model is designed with input parameters that describe the geometric conditions of the flare. The behavior model...

Dynamic bus lanes in Sweden – a pre-study: PROVDYK – Final report

Dynamic bus lanes are only dedicated for buses when and where the buses need them, and otherwise open for all vehicles to use. This report presents the results from a pre-study, investigating the potential that dynamic bus lanes could have as a...

Effects of desired speeds for queuing and delay on single-lane road segments

To improve road safety on parts of the road network carrying low traffic volumes, road designs are proposed including single-lane road segments and periodic overtaking lanes. These roads have been proven to contribute to substantial benefits in...

Orchestration of driving simulator scenarios based on dynamic actor preparation and...

In driving simulation, a scenario includes definitions of the road environment, the traffic situation, simulated vehicles’ interactions with the participant’s vehicle and measurements that need to be collected. The scenarios need to be designed in...

Cirkulationsplatser

TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter innehåller beräkningsmetoder för kapacitet, belastningsgrad, kölängd, fördröjning och andel stopp för stopp/väjnings- och högerreglerad korsning, signalreglerad korsning, landsvägsträcka och för motorvägar...

Data and framework for scaling up

The global aim of the ecoDriver project is to increase the fuel efficiency by 20% by optimising the driver-powertrain-environment feedback loop and delivering effective advice to drivers. In the course of the project, field experiments will take...

Ej signalreglerade korsningar


Handbok för kapacitetsanalys med hjälp av simulering

Syftet med föreliggande handbok är att beskriva hur trafiksimulering kananvändas som en alternativ metod eller komplement till analytiska metoderför att bestämma kapacitet och framkomlighet. Liksom metodbeskrivningarnai TRV2013/64343 är...

Landsvägar


Trängsel och knapphet på väg, järnväg och i kollektivtrafik: delstudie inom SAMKOST

Syftet med denna studie är att göra en inventering av data och genomförda studier som skulle kunna ligga till grund för marginalkostnadsberäkningar av trängsel på väg och knapphet på järnvägskapacitet. Vidare kommenteras metodutveckling för att...

Combining traffic and vehicle simulation for enhanced evaluations of powertrain related...

Advanced driver assistance systems (ADAS) may change both vehicle dynamics and driver behaviour. To study traffic-related impacts of a powertrain-related ADAS for trucks, a simulation-based approach was developed. The paper presents an approach to...

Microscopic modelling of 2+1-roads

Alternative road designs with overtaking restrictions and periodic overtaking lanes, so-called 2+1 roads, are used as low-cost alternatives to increase safety on two-lane roads. However, there are potential implications of these road designs on the...

A review of guidelines for applying traffic simulation to level-of-service analysis

Microscopic traffic simulation is often used as an alternative or complementary tool to analytical methods and procedures for level-of-service analyses of road traffic facilities. The increased usage of traffic simulation for level-of-service...

An algorithm for combining autonomous vehicles and controlled events in driving simulator...

Autonomous vehicles can be used to create realistic simulations of surrounding vehicles in driving simulators. However, the use of autonomous vehicles makes it difficult to ensure reproducibility between subjects. In this paper, an effort is made to...

Analytical traffic models for roundabouts with pedestrian crossings

Roundabouts have become a more common type of intersection in Sweden over the last 30 years. In order to evaluate the roundabout level-of-service both analytical models and simulation models are being used. Analytical traffic models for...

Combination of autonomous and controlled vehicles in driving simulator scenarios

This paper presents a design methodology for driving simulator scenarios in which autonomous and controlled surrounding vehicles are combined. The main motives are to achieve both a high realism and high reproducibility. The methodology is...

Enhancements to the Intelligent Driver Model

This paper presents a modified version of the Intelligent Driver Model (IDM) [M. Treiber, A. Hennecke, and D. Helbing, Phys. Rev. E. 62, 2 (2000)]. The IDM is a car-following model. A car-following model controls the accelerations of individual...

Simulation of Surrounding Vehicles in Driving Simulators

Driving simulators and microscopic traffic simulation are important tools for making evaluations of driving and traffic. A driving simulator is de-signed to imitate real driving and is used to conduct experiments on driver behavior. Traffic...

Simulation of vehicles in a driving simulators using microscopic traffic simulation

In recent years, the transport simulation of large road networks has become far more rapid and detailed, and many exciting developments in this field have emerged.  Within this volume, the authors describe the simulation of automobile, pedestrian,...

A Framework for Simulation of Surrounding Vehicles in Driving Simulators

This article describes a framework for generation and simulation of surrounding vehicles in a driving simulator. The proposed framework generates a traffic stream, corresponding to a given target flow and simulates realistic interactions between...

Estimation of Volume Delay Functions for Urban Environments Based on an Analytical...

This paper describes a method for estimating parameters in volume delay functions. The volume delay function is a central part of static traffic assignment models and describes how the travel time on road link changes with traffic demand. The...

Combination of autonomous and controlled vehicles in driving simulator scenarios

This paper presents a design methodology for driving simulator scenarios in which autonomous and controlled surrounding vehicles are combined. The main motives are to achieve both a high realism and high reproducibility. The methodology is...

Nya V/D-funktioner på väg: preliminära funktioner för tätortsmiljöer baserade på ny metod

In this report a preliminary set of V/D-functions based on a new calibration method is presented. The proposed V/D-functions follow a road categorization based on road type, road environment, speed limit and number of lanes. The functions are...

TU06 - Nya V/D-funktioner för tätort

    

Generation and simulation of surrounding vehicles in a driving simulator

Driving simulators are used to conduct experiments on driver behavior, road design, and vehicle characteristics, etc. It is important that a driving simulator include a realistic simulation of surrounding vehicles in order to be a valid...

TU06 - nya V/D-funktioner för tätort: revidering av TU71-funktionerna

Static equilibrium models play an important role in long-term traffic planning. A central assumption in this kind of models is the underlying volume delay functions, commonly called V/D-functions. For applications in Stockholm and Gothenburg, the...

A model for simulation and generation of surrounding vehicles in driving simulators

Driving simulators are used to conduct experiments on for example driver behavior, road design, and vehicle characteristics. The results of the experiments often depend on the traffic conditions. One example is the evaluation of cellular phones and...

Simulation of rural road traffic for driving simulators

Driving simulators are used to conduct experiments on driver behavior, road design, and vehicle characteristics, etc. The results of the experiments often depend on traffic conditions. One example is the evaluation of cellular phones and how they...

Comparison of car-following models

Traffic simulation is an often used tool in the study of traffic systems. A traffic simulation model consists of several sub-models; each handles one specific task in the simulation. These sub-models include, among others, car-following. This model...

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

I detta projekt har effekterna av dedicerade körfält för tung trafik påinfarts- och genomfartsleder undersökts. Med dedicerade körfält för tungtrafik avses ett eller flera körfält i vilka tunga fordon måste färdas i. Idessa körfält får även övriga...

Harmonisering av hastigheter: effekter av minskad hastighetsspridning

I detta projekt har möjligheterna att harmonisera hastigheterna på en väg medhjälp av variabla hastighetsgränser undersökts. Tanken är att en minskning ihastighetsspridning minskar antalet upphinnandeolyckor och atthastighetsskillnaden vid de...

Simulerad trafik till VTI:s körsimulator: en förstudie

A driving simulator is an advanced piece of equipment used to createrealistic driver sensations in a laboratory environment. The the SwedishNational Road and Transport Research Institute, (VTI) driving simulator hasan advanced motion system. Today...