Johan Nyström


Bild på Johan Nyström

Johans forskningsresultat


Erfarenheter av privat finansiering av offentlig infrastruktur

Utredningen om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital (dir. 2016:59) gav i oktober 2015 VTI i uppdrag att redogöra för svenska och internationella erfarenheter av privat finansiering av statlig...

Degrees of freedom and innovations in construction contracts

DB (Design and build) and DBB (Design-bid-build) represent two different contracting forms in construction. The first provides the contractor degrees of freedom in design, which enables innovation. DBB is the safe and traditional contracting form,...

Stimulera konkurrensen i anläggningssektorn

Konkurrensen i den svenska anläggningssektorn beskrivs ofta som bristfällig. Därefter uttrycks inte sällan att andra länder har en mer dynamisk marknad med fungerade konkurrens och att Sverige borde dra lärdom. Där slutar ofta analysen. Data som...

The balance of unbalanced bidding

Based on anecdotal evidence, claims are made that unbalanced bidding is a serious problem in the construction industry. This concept is based on a situation with a contractor being more informed than the client. The asymmetry in information can be...

Den svenska fordonsbesiktningen

Den 1 juni 2010 reformerades marknaden för fordonsbesiktningen genom att privata företag tilläts erbjuda dessa tjänster. Tre år efter reformen kan det konstateras att inte mycket har förändrats på marknaden, att det saknas en strukturerad...

Degrees of freedom in road construction

One policy that is believed to increase the rate of innovation and the level of productivity is to move from Design-bid-build contracts (DBB) to Design-Build contracts (DB). A common view is that the latter provides the contractor more degrees of...

Kartläggning av drift- och underhållskontrakt på järnvägen

Syftet med studien i detta notat är att ge underlag inför Trafikverkets arbete med att vidareutveckla avtalen för de entreprenörer som genomför underhållsarbeten på järnväg. För att belysa hur andra länder kontrakterar järnvägsunderhåll har VTI fått...

Beyond terminology

Two opposing contracting forms in construction are DB (Design and build) and DBB (Design - bid - build).  The  first  one  provides  the  contractor  degrees  of  freedom  in  design,  which  enables innovation. DBB is the safe and traditional...

Två studier av kostnader för upphandlade asfaltbeläggningar

I detta notat redovisas resultaten av två studier som analyserat kostnader för Trafikverkets vägbeläggningar. Trafikverket har tillhandahållit två olika källor för information om beläggningsåtgärder. Den första är VUH databasen som innehållande mer...

Regelförändringar i transportsektorn – effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi,...

Konkurrensverket har gett VTI i uppdrag att ge en översikt över fyra förändringar av regelverket i transportsektorn som genomförts under de senaste 20 åren. I korthet görs följande observationer. Marknaden för inrikes flyg öppnades för etablering...

Too much balance in unbalanced bidding

This article adds to the theoretical base of unbalanced bidding in auction theory. The importance of this concept is justified by being a decisive feature in the make-or-buy decision of a client who cannot rely on repeated interaction, often the...

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Flera av de senaste vintrarna har varit problematiska för svenska godstransporter. Den efterföljande diskussionen handlar om hur väl godstransporter fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna för infrastrukturinvesteringar och underhåll. Röster har...

Det reala behovet av infrastruktur

Föreliggande studie syftar till att granska argumenten som lyfts fram för mer svensk infrastruktur. Begreppet infrastruktur avser här statligt finansierad järnväg och väg. Först  diskuteras principiella argument som kan användas för att motivera...

Produktivitetsstudie

Trafikverket har fått utstå kritik för bristande uppföljning av verksamhetens produktivitet. Föreliggande rapport utgör en inledande studie av möjligheterna att på ett aggregerat sätt följa upp Trafikverkets produktivitet gällande drift och...

Före och efter

På uppdrag av forskningsprogrammet Concept har VTI genomfört en utvärdering av ett nytt dubbelspår mellan Asker och Sandvika sydväst om Oslo. Projektet utgör en deletapp i den ursprungliga planen att gå från två till fyra spår på hela sträckan...

Vart tar pengarna vägen?

Det är inte möjligt att följa kostnaderna för infrastrukturinvesteringar från regeringens investeringsplan och riksdagens budgetbeslut till kostnaden vid upphandlingstillfället och till slutlig resursförbrukning. I uppsatsen diskuteras tänkbara...

På spaning efter den innovativa myndigheten

Regeringen har högt ställda ambitioner vad gäller produktivitetsutveckling och nytänkande i offentlig sektor. Man vill bland annat stärka innovationsbenägenheten för att få ut mer av de resurser som idag förbrukas och den vägen möta en del av de...

Vart tar pengarna vägen?

Det mesta talar för att det till mycket begränsade kostnader går att utforma system som gör det möjligt att dra lärdomar av både goda och mindre goda erfarenheter och därmed förbättra kostnadseffektiviteten för infrastrukturinvesteringar i offentlig...

Strategi för utveckling av en samhällsekonomisk analysmodell för drift, underhåll och...

Möjligheten att fatta beslut om behovet av anslagsmedel till drift, underhåll och reinvestering av vägaroch järnvägar baserat på ett väl strukturerat underlag är idag små. Detta skapar betydande risker attmedel används på ett samhällsekonomiskt...

Why are bids not more unbalanced?

Earlier theoretical models of unbalanced bidding in unit price contracts (UPC) ofter predict corner solutions, i.e. zero bids for unit prices of expected overextimated quantities. However, anecdotal evidence indicates a lack of zero bids in the...

The Explanation of Incomplete Contracts in Mainstream Contract Theory

Mainstream contract theory often makes a distinction between things that are observable by the contracting parties but not verifiable by a third party. This distinction has, e.g. been used to explain why contracts are incomplete in some dimensions...

Climate Policy to Defeat the Green Paradox

Carbon dioxide emissions have accelerated since the signing of the Kyoto Protocol. This discouraging development may partly be blamed on accelerating world growth and on lags in policy instruments. However, it also raises serious question concerning...

A quasi-experimental evaluation of partnering

Construction managerial literature often argues that there are gains to be made by using partnering. Voices have however been raised to approach partnering in a more neutral perspective and with well-founded methods of evaluation. This study can be...

The definition of partnering as a Wittgenstein family-resemblance concept

This article on partnering and family-resemblance makes two contributions to the debate about the definition of partnering in construction. The first is a distinction between general prerequisites, components and goals when discussing the concept....