Joakim Ahlberg


Bild på Joakim Ahlberg

Joakims forskningsresultat


Intermodala transporter

Intermodala transporter och kombinerade transporter används ofta synonymt idag. Begreppet kombinerade transporter har dock funnits mycket längre och avsåg då transporter där järnvägen och lastbilar kombinerades. Numer räknas en kombinerad transport...

Ad hoc-processen

Efter Trafikverkets fastställelse av nästkommande års tågplan i mitten av hösten varje år vidtar den så kallade ad hoc-processen, det vill säga ansökningar om tåglägen som kan använda ledig kapacitet i järnvägsnätet. VTI fick i september 2015...

Implementing Optimal Supply of Public Transport

This paper compares two approaches for providing public transport: competitive tendering and targeted subsidies. The subsidy option means that commercial operators charge a fare, and are paid by the public sector principal both per passenger and per...

Kostnader för störningar i infrastrukturen

Studien i detta notat belyser metodiken som kan användas vid beräkningar av samhällets kostnader vid störningar i samhällets infrastruktur, framför allt väg- och järnvägstrafik. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär störningar i...

Elanvändning för längre och tyngre tåg

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande...

Etablering av konkurrerande snabbtågstrafik på Västra stambanan

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens vad gäller all trafik på järnväg. VTI har intervjuat de tre största operatörer på Västra stambanan för att se hur de upplevde kapacitetsprocessen som ledde fram till tågplanen för 2014 och för att få deras syn...

Energimätning på tåg för rundvirkestransporter på sträckan Mora–Borlänge–Gävle

I det tredje delprojektet av ELVIS-demonstrationsprojektet för längre och tyngre godståg är syftet att mäta energianvändningen som ett tyngre tågset ger upphov till. Med tyngre avses här en ökad totalvikt genom fler vagnar, både fullastade och...

Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader

Den här rapporten är en litteraturstudie av luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. Den utgör ett delprojekt till VTI:s regeringsuppdrag om att uppdatera kunskapen kring trafikens samhällsekonomiska kostnader (SAMKOST). I rapporten...

Optimal supply of public transport

This paper compares two approaches for providing public transport: competitive tendering and vouchers. The functioning of tendering is well known. The voucher alternative means that commercial operators charge passengers a fare and are also paid by...

Marknadsöppning – och sen?

I januari 2012 öppnades marknaden för kolletivtrafik vilket innebär att det numera är möjligt att, under förutsättning att vissa grundläggande villkor tillgodoses, bedriva buss- eller järnvägstrafik på kommersiella villkor var som helst i landet....

Multi-unit common value auctions

This study addresses a discrete common value environment with independent (one-dimensional) private signals, where the seller offers two identical units and the buyers have (flat) demand for both. Each session is conducted with2, 3 or 4 buyers....

Multi-unit common value auctions

It is still an open question whether the dynamic or the static format should be used in multi-unit settings, in a uniform price auction. The present study conducts an economic experiment in a common value environment, where it is found that it is...

Analysis of discrete multi-unit, common value auctions

This paper proposes a discrete bidding model for both quantities and pricing. It has a two-unit demand environment where subjects bid for contracts with an unknown redemption value, common to all bidders. Prior to bidding, the bidders receive...

Multi-unit common value auctions

Research on auctions that involve more than one identical item for sale was,almost non-existing in the 90’s, but has since then been getting increasing attention. External incentives for this research have come from the US spectrum, sales, the...

Revenues in discrete multi-unit, common value auctions

We propose in this paper a discrete bidding model, both on quantities and in pricing. It has a two-unit demand environment where subjects bid for contracts with an unknown redemption value, common to all bidders. Prior to bidding, the bidders...

Optimal taxation of intermediate goods in the presence of externalities

The paper surveys the literature on optimal taxation with emphasis on intermediate goods, or, more specific, freight (road) transport. There are two models frequently used, first, the one emanated from Diamond & Mirrlees' (1971) paper, where the...

Optimal taxation of intermediate goods in the presence of externalities

The paper surveys the literature on optimal taxation with emphasis on intermediate goods, or, more specific, freight (road) transport. There are two models frequently used, first, the one emanated from Diamond & Mirrlees' (1971) paper, where the...