Jenny Eriksson


Bild på Jenny Eriksson

Jennys forskningsresultat


Jämförelse av flöde och hastigheter från två olika cykelmätningsutrustningar

Syftet med denna studie har varit att jämföra flöden och hastigheter från två olika mätutrustningar för cykel. Resultatet har också jämförts med videofilmsbearbetade data och manuella räkningar. Mätutrustningarna som använts är Viscandos utrustning...

Prognosintervall för antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Syftet med denna studie har varit att visa hur stor osäkerheten är i prognoserna för antalet allvarligt och mycket allvarligt skadade personer inom olika delpopulationer, med avseende på geografiska områden, trafikantkategorier, ålder och kön....

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor har studerats med hjälp av data från svenska akutsjukhus och från Trafikverkets informationssystem för vägväder, VViS. Studiens syfte var att undersöka rådande väder vid...

Vägarbeten på cykelvägar

Med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och olycksanalyser har forskarna samlat in kunskap om dagens tillvägagångssätt vid vägarbeten på cykelvägar och hur det kan tänkas påverka cyklisternas framkomlighet, komfort och säkerhet. Nio av tio...

Cyklisters singelolyckor

Ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus är cyklister och majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, dvs. en olycka som inte beror på en kollision med en annan trafikant. Syftet med det här projektet har varit att...

Statistik över cyklisters olyckor

Under åren 2007−2012 har 153 cyklister omkommit och fler än 44 000 skadat sig så illa i trafiken att de uppsökt akut sjukvård. Av de skadade cyklisterna har 8 400 skadats allvarligt och 1 100 mycket allvarligt. Knappt hälften av de allvarliga...

Att främja gåendet

Denna rapport är den tredje i projektet ”Planering och utformning för ett ökat gående”. Den redovisar resultat från en enkätstudie om gåendes förflyttningsvanor och åsikter om goda och mindre goda miljöer för gående. Studien är genomförd i fem orter...

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Det här är den andra och sista rapporten i ett trafikverksfinansierat projekt med syfte att föreslå en harmoniserad metod för uppföljning av andelen gång- respektive cykeltrafik. Metoden ska användas vid lokal uppföljning i svenska kommuner, för att...

Influence of gender, height, weight, age, seated position and collision site related to...

Rear end vehicle collisions can result in occupants suffering neck pain symptoms of varying degree and duration. These injuries are generally called whiplash injuries and they are common and costly. This study analyses the occurance and duration of...

Hur mycket cyklas det i din kommun?

För att följa upp och utvärdera effekter av olika åtgärder som syftar till att styra transportsystemet i riktning mot ökad hållbarhet, är det nödvändigt med metoder för att mäta effekterna. Ett effektmål som ofta preciseras i arbetet mot ett...

Rolling resistance model, fuel consumption model and the traffic energy saving potential...

För att uppskatta hur trafikenergin påverkas av förbättrad vägytestandard behövs följande:• rullmotstånd som funktion av vägytans tillstånd• alla övriga färdmotstånd• bränsleförbrukning (Fc) som function av färdmotstånd.Huvudsakligen baserat på data...