Jan Wenäll


Bild på Jan Wenäll

Jans forskningsresultat


Markens betydelse för vägräckens funktion

Bakgrund; Trafikverket önskade mer kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning.Syfte: Att få ökad kunskap om hur marken påverkar funktionen hos typprovad vägutrustning.Metod: Dynamiska prov med krockvagn, några statiska...

Cykelfaktorer som påverkar huvudskador

I det här projektet har omkullkörningar med cykel simulerats i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. Kraschtester med cyklar har tidigare endast genomförts i mycket begränsad omfattning och då har framförallt kollision med bil studerats, samtidigt som...

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Detta notat syftar till att ge en övergripande bild över introduktionen av elbilar. I notatet redovisas några av de tekniklösningar som finns tillgängliga och de som kan realiseras i framtiden. Här ingår information om själva fordonen vad gäller...

Kollisionsprov på VTI 2012-04-24 med temporärräcke och tre olika farter, 50, 70 och 90...

Projektet går ut på att ta fram en matris för längsgående barriärer vid vägarbeten där den faktiska hastigheten är en annan än vid testtillfället. Med tunga skydd menas det barriärer av t.ex. typ GP-link. Bakgrunden är att det idag saknas en samlad...

Sidokrockprov med polisbil

Four side-on crash tests have been run, aiming at studying the crash safety of the combination of personal by worn police equipment and side-on crash protection in modern cars. The four tests involved a policeman (dummy) with and without personal...

Motorcyklister som kolliderar med vägräcken

In the majority of the investigated accidents, the motorcyclist is still riding his bike while hitting the barrier. A substantial part of the accidents take place on straight roads. In the most severe fatal accidents, the motorcyclist is caught by...

Alternative TMA carriers

TMA (Truck Mounted Attenuator) brukas som mobilt skydd vid vägarbeten. De monteras vanligen på lastbilar. I projektet har VTI krockprovat TMA monterat på alternativa TMA-fordon: en traktor och enhjullastare. Senare kompletterades projektet med...

Konvexa vägräcken

Three crash tests of convex guardrails have been performed at the VTI crash site. Convex guardrails can typically be found at intersections or in the middle of roundabouts. The curved convex guardrail was, as expected, more yielding than the same...

Vägräckesändar och diken

Crash tests on sloped down guardrail terminals were performed. These tests show that the ASI-method is difficult to apply for the type of terminal. The sloped down terminal results in an increased risk for a secondary impact. Sloped down terminals...

Polisens personliga utrustning i olycka

VTI blev kontaktade av Rikspolisstyrelsen med anledning av internafunderingar specifikt efter en trafikolycka där en kvinnlig polisförolyckats. Även om inget vid denna olycka specifikt pekat på att denutrustning som polisen bar på sin uniform direkt...

Avkörning i LECA

Fyra avkörningsförsök i en bädd bestående av leca-kulor har utförts ifarterna 30, 50, 70 och 90 km/h. Kortfattat kan sägas att materialet inteuppvisar de fartreducerande egenskaper som tidigare hävdats, och effekten kansägas vara måttlig i...

Child safety in cars

In order to study child safety in cars, international literature was reviewed with respect to road vehicle transportation for children, with the focus being on the age up to 12 years. The review included literature in English and Swedish....

Barn i bil

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och dess krockbana får mycket ofta frågor från allmänheten om och kring barn i bil. Denna skrift är ett försök att sammanfatta VTI:s krockbanas synpunkter och de barnstolsråd vi brukar ge. Texten...

Barn i bil

Barn färdas mycket säkert i personbil i Sverige sett i ett internationellt perspektiv. Den bakåtvända barnstolen introducerades för ca 30 år sedan, men kom i huvudsak att börja användas mera allmänt under 80-talet. Lagstiftningen kring anv ändandet...