Jan-Erik Swärdh


Bild på Jan-Erik Swärdh

Jan-Eriks forskningsresultat


Marginalkostnader för drift och underhåll på väg

I studien redovisad i detta notat skattas marginalkostnaden för drift och underhåll på det nationella svenska vägnätet 2004–2014. Resultaten visar en skattad marginalkostnad på omkring 7 öre per fordonskilometer för grusvägars drift och underhåll,...

Skattning av marginalkostnader för väg- och järnvägsbuller

Syftet med denna studie är att skatta marginalkostnaden för väg- och järnvägsbuller i Sverige. Vi använder effektkedjeansatsen där trafikbullrets påverkan på exponerade individer kopplas till en monetär värdering av dessa utfall.De data som används...

Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases

We analyse distributional effects of four car-related tax instruments: an increase of the fuel tax, a new kilometre tax, an increased CO2-differentiated vehicle ownership tax, and a CO2-differentiated purchase tax on new cars. Distributional effects...

The influence of public transport supply on private car use in 17 mid-sized Swedish...

We analyse the impact of increased public transport supply on private car use using micro data on individuals from 17 mid-sized cities in Sweden. The data is obtained from Swedish administrative registers (tax and odometer), which exists for all...

Traffic noise effects of property prices

Valuation of traffic noise abatement based on hedonic pricing models of the property market has traditionally measured the noise as the equivalent, or another average, level. What is not captured in such a noise indicator is the maximum noise level...

Värdering av komfort och minskning av trängsel i kollektivtrafiken

Detta notat är en sammanfattning av: Björklund, G. & Swärdh, J-E. (2015). Valuing in-vehicle comfort and crowding reduction in public transport. CTS Working Paper 2015:12. http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2015_012.htmSyftet med denna studie är...

Differences in the effects of fuel price and income on private car use in Sweden 1999-2008

The objective of this paper is to analyse how the use of privately owned cars in Sweden varies across a number of background parameters including fuel price, disposable income, car purchase cost index, children over 18, employment and the car...

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet

Detta notat presenterar resultatet av en studie där forskarna beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar och buller med den metod som utvecklats och används inom EU för detta syfte. Beräkningarna avser trafiken på statliga vägar på...

Elanvändning för längre och tyngre tåg

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande...

Willingness to accept commuting time within the household

In this study, stated preference data is used to derive estimated values of commuting time (VOCT). Both spouses in two-earner households are individually making trade-offs between commuting time and wage; both with regard to their own commuting time...

Regelförändringar i transportsektorn – effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi,...

Konkurrensverket har gett VTI i uppdrag att ge en översikt över fyra förändringar av regelverket i transportsektorn som genomförts under de senaste 20 åren. I korthet görs följande observationer. Marknaden för inrikes flyg öppnades för etablering...

Efterfrågan på tystnad

Efterfrågan på tystnad från vägbullerexponering skattas i detta projekt baserat på båda stegen i en så kallad hedonisk modell. Vi använder data från sju olika kommuner runt om i Sverige. Baserat på efterfrågekurvan kan vi räkna ut betalningsviljor...

The value of commuting time in an empirical on-the-job search model

This article estimates the Value of Commuting Time (VOCT) among Swedish males in an empirical on-the-job search model. It uses a large sample of employee-establishment linked data obtained from administrative registers. The sample lacks information...

Fyrstegsprincipen i praktiken

Riksdag och regering förfogar över en rad styrmedel för att uppnå de mål som ställts upp för trafikpolitiken. Det finns också politisk enighet om att den så kallade fyrstegsprincipen ska användas för att analysera och identifiera de styrmedel som...

Noise charges for Swedish railways based on marginal cost calculations

This paper describes an effort to calculate marginal costs for railway traffic in Sweden using 1) standardised and already well established methods for calculating noise and 2) valuations of noise based on hedonic regression. The main point is that...

Marginalkostnad av tågbuller

En del i projektet Jäsmage är att bestämma marginalkostnaden för buller från olika typer av järnvägsfordon. Arbetet är uppdelat i två delar; att bestämma hur stor samhällskostnad en förändring i bullernivå innebär och att utgående från denna...

Estimating non-marginal willingness to pay for railway noise abatements

In this study we estimate the willingness to pay for railway noise abatements based on the effect of railway noise on property prices. We estimate both steps of the hedonic regression technique on a large data set of different Swedish regions which...

Is stated preference certainty individual-specific?

The somewhat ad-hoc method of certainty calibration, based on self-stated preference certainty follow-up questions, has been found to be a successful method of eliminating or reducing hypothetical bias in stated preference studies. But is the...

Willingness to accept commuting time for yourself and for your spouse

In this study, Swedish stated preference data is used to derive estimated values of commuting time (VOCT). Both spouses in two-earner households are individually making trade-offs between commuting time and wage; both with regard to their own...

Commuting time changes following residential relocations and job relocations

This paper focuses on empirical analysis of commuting time changes for workers who relocate residence, relocate job, or combine both residence and job relocation. A large register data set of individuals on the Swedish labor market, including travel...

Is the intertemporal income elasticity of the value of travel time unity?

The purpose of this study is to estimate the intertemporal income elasticity of the value of travel time (VTT) and test whether it differs from one. The empirical analysis is performed on Swedish revealed preference data, where voluntary job...

Hypothetical bias and certainty calibration in a value of time experiment

This study is the first to analyze hypothetical bias in a willingness to pay for time context as well as the first to test certainty calibration of the value of time. Hypothetical and real actions are compared in an experimental setting where the...

The value of time from subjective data on life satisfaction and job satisfaction

This paper compares estimates of the value of commuting time, working time and household working time from empirical models of subjective assessments of life satisfaction and job satisfaction, respectively, to the corresponding estimates obtained...

An empirical on-the-job search model with preferences for relative earnings

The purpose of this paper is to estimate the average value of commuting time (VoCT) in an empirical on-the-job search model. A large Swedish sample of employee-establishment linked data obtained from administrative registers is used to this end. The...