Jan-Eric Nilsson


Bild på Jan-Eric Nilsson

Jan-Erics forskningsresultat


Underhåll i egen regi?

I dagsläget är underhåll av Sveriges statliga järnvägsnät upphandlat i konkurrens. Under 2016 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att analysera och presentera möjliga åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva järnvägsunderhåll. I...

Erfarenheter av privat finansiering av offentlig infrastruktur

Utredningen om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital (dir. 2016:59) gav i oktober 2015 VTI i uppdrag att redogöra för svenska och internationella erfarenheter av privat finansiering av statlig...

Konkurrens på och om marknaden för persontrafik med tåg

I detta dokument redovisas information avseende den svenska marknaden för persontrafik med tåg. Framställningen baseras på en uppsats som också beskrev marknaderna för persontrafik i Tyskland och England; jfr. Nash et al (2013). Notatet innehåller...

Arlandabanan

Detta notat som skrivits på uppdrag av Riksrevisionen har som utgångspunkt att resandet inte utvecklats i enlighet med de prognoser som låg till grund för beslutet om att bygga Arlandabanan. I separata promemorior i detta notat studeras två aspekter...

Degrees of freedom and innovations in construction contracts

DB (Design and build) and DBB (Design-bid-build) represent two different contracting forms in construction. The first provides the contractor degrees of freedom in design, which enables innovation. DBB is the safe and traditional contracting form,...

Kvalitetsavgifter

Rapporten innehåller en slutredovisning av det regeringsuppdrag VTI fick i juli 2014 och som innebar att bistå Trafikverket i arbetet med att utveckla dagens system med kvalitetsavgifter. Slutsatsen av detta arbete är att systemet med...

Effektiva kontraktsmodeller för vägunderhåll

I denna rapport redovisas internationella erfarenheter av upphandling av avhjälpande vägunderhåll. Studien beskriver upphandlingsförfarandet i Norge, Skottland och Ontario (Kanada) samt resultat från relevant litteratur. Genomgångarna har fokuserats...

SAMKOST 2

VTI fick 2012 regeringens uppdrag att uppdatera kunskapen om trafikens samhällsekonomiska kostnader (SAMKOST 1). Arbetet avrapporterades i december 2013 varefter regeringen i januari 2014 utvidgade VTI:s uppdrag. Denna rapport avrapporterar det...

Marginalkostnad för reinvesteringar i det svenska järnvägsnätet

I den här studien skattas nya marginalkostnader för reinvesteringar i järnväg genom att använda information om reinvesteringskostnader i Sverige, samt information om trafik och övriga egenskaper hos järnvägen, under perioden 1999–2014.Den empiriska...

Ad hoc-processen

Efter Trafikverkets fastställelse av nästkommande års tågplan i mitten av hösten varje år vidtar den så kallade ad hoc-processen, det vill säga ansökningar om tåglägen som kan använda ledig kapacitet i järnvägsnätet. VTI fick i september 2015...

The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities

This paper compares models for explaining the volume of transport investments in Swedish municipalities: 1 by the planned projects’ welfare consequences, 2. in terms of the district demand (the common pool) model, namely a municipality's share of...

Implementing Optimal Supply of Public Transport

This paper compares two approaches for providing public transport: competitive tendering and targeted subsidies. The subsidy option means that commercial operators charge a fare, and are paid by the public sector principal both per passenger and per...

The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities

The choice of transport infrastructure projects to include in the National Transport Infrastructure Plans in Sweden is often said to be motivated by the weighing of cost against social benefits. Examining the projects that are included in the Plans,...

Estimating the marginal costs of road wear

Using a large set of data, including age, pavement type, traffic etc., on sections of the road network, this paper sets out to assess the marginal cost of using the road infrastructure. It suggests a strategy for identifying major differences in...

Hur väl fungerar försäkringsbranschen?

Ekonomisk teori visar hur försäkringssystem kan bidra till ökad välfärd. Men den visar också att det finns gränser för hur mycket trygghet vi kan eller bör skaffa oss genom försäkringar. Med unika mikrodata undersöker vi i denna artikel ett antal...

Tidtabelläggning

Denna rapport består av tre delar som ur olika perspektiv handlar om kapacitetstilldelning på järnväg.  I rapportens första del beskrivs de principer och tumregler som används i avsaknad av det ideala instrumentet för att ta fram en tidtabell för...

Sektortenkning eller helhetstenkning

År 2010 lades Vägverket och Banverket ner och i stället tillskapades Trafikverket. Den nya myndigheten har två huvuduppgifter; den ena är att ta fram ett underlag för de beslut regering och riksdag fattar om anslag och prioriteringar av medel för...

Congestion and scarcity in scheduled transport modes

Congestion is a familiar concept within the road sector, first and foremost since it provides a very hands-on and frequent experience for many drivers. Analytically, congestion is an external effect within the collective of drivers in so far as the...

Regress - en god idé i järnvägssektorn?

Syftet med denna promemoria är att studera olika aspekter av att införa möjligheter till regress i järnvägssektorn. Regress innebär att den som drabbas ekonomiskt av förseningar som förorsakas av någon annan ges möjlighet att kräva ersättning för...

Estimating the marginal maintenance cost of rail infrastructure usage in Sweden

This paper updates knowledge about the marginal cost of railway maintenance. Using a panel dataset comprising 16 years, we test whether more data makes a difference to conclusions. In contrast to previous estimates using a shorter panel, maintenance...

Freight transport, policy instruments and climate

The impact of policy instruments supposed to reduce greenhouse gas emissions from road freight transports may seem smaller than expected. Using insights from economics and contract theory, the paper sorts out the (possible) instances of market...

En modell för produktivitetsanalys av väginvesteringar

Syftet med denna förstudie har varit att ta fram ett förslag till hur man med upphandlade kontrakt som minsta observation, kan analysera produktivitetsutvecklingen i infrastrukturbyggande. På så sätt skulle det vara möjligt att jämföra olika projekt...

Degrees of freedom in road construction

One policy that is believed to increase the rate of innovation and the level of productivity is to move from Design-bid-build contracts (DBB) to Design-Build contracts (DB). A common view is that the latter provides the contractor more degrees of...

SAMKOST

VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Arbetet har genomförts i ett antal separata projekt som behandlar olika externaliteter – slitage och nedbrytning av...

En granskning av information över tågförseningar år 2012

Syftet med detta notat är att granska Trafikverkets material om tågförseningar för att avgöra om informationen kan användas för att fördjupa förståelsen av förseningarnas storlek och vilka förhållanden som genererar förseningar. För att avgränsa...

Kartläggning av drift- och underhållskontrakt på järnvägen

Syftet med studien i detta notat är att ge underlag inför Trafikverkets arbete med att vidareutveckla avtalen för de entreprenörer som genomför underhållsarbeten på järnväg. För att belysa hur andra länder kontrakterar järnvägsunderhåll har VTI fått...

Beyond terminology

Two opposing contracting forms in construction are DB (Design and build) and DBB (Design - bid - build).  The  first  one  provides  the  contractor  degrees  of  freedom  in  design,  which  enables innovation. DBB is the safe and traditional...

Optimal supply of public transport

This paper compares two approaches for providing public transport: competitive tendering and vouchers. The functioning of tendering is well known. The voucher alternative means that commercial operators charge passengers a fare and are also paid by...

Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel

VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur...

Två studier av kostnader för upphandlade asfaltbeläggningar

I detta notat redovisas resultaten av två studier som analyserat kostnader för Trafikverkets vägbeläggningar. Trafikverket har tillhandahållit två olika källor för information om beläggningsåtgärder. Den första är VUH databasen som innehållande mer...

Regelförändringar i transportsektorn – effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi,...

Konkurrensverket har gett VTI i uppdrag att ge en översikt över fyra förändringar av regelverket i transportsektorn som genomförts under de senaste 20 åren. I korthet görs följande observationer. Marknaden för inrikes flyg öppnades för etablering...

Systemfel i transportsektorn

Denna rapport innehåller två separata men besläktade delrapporter. Den första delrapporten har skrivits för Finanspolitiska rådet (rapport 2013:3) och identifierar tre grundläggande systemfel i svensk transportsektor. Det första är att priset för...

Comparing Three Models for Introduction of Competition into Railways

This paper compares three European countries with long experience of competition in rail transport— Britain, Sweden, and Germany. Given the nature of the reforms undertaken, we would expect theBritish approach to be the most successful, with Sweden...

Marknadsöppning – och sen?

I januari 2012 öppnades marknaden för kolletivtrafik vilket innebär att det numera är möjligt att, under förutsättning att vissa grundläggande villkor tillgodoses, bedriva buss- eller järnvägstrafik på kommersiella villkor var som helst i landet....

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Regeringen har tillsatt utredningen om Fossilfri FordonsFlotta 2030 (FFF) för att få underlag för en strategi om hur man kan göra trafiken oberoende av fossila drivmedel. Utredningen studerar ett antal möjligheter att minska utsläppen. FFF har...

The Liberalisation of Railway Passenger Transport in Sweden

The purpose of this paper is to describe Sweden’s recent reforms to open the railway passenger markets to entry, and to address how the reforms have handled four critical issues for the success of the reforms: the allocation of infrastructure...

Procurement and contract design in the construction industry

This paper considers the choice between different approaches to contract for the construction and maintenance of infrastructure projects. The need to control for user costs over the life cycle of an asset is demonstrated to be a core aspect of...

Voluntary Internalization of Speeding Externalities

High speed is an important determinant of accidents for speeders as well as for other motorists. This paper develops a framework for analyzing instruments that encourage drivers to internalize the full consequences of their behavior with respect to...

Fungerar godstransportmarknaden effektivt?

En stor andel av landets sammanlagda förbrukning av energi används inom transportsektorn, och cirka en tredjedel av denna förbrukning avser godstrafik. Med undantag för åren direkt efter finanskrisen ökar godstrafiken från år till år, och därmed...

Före och efter

På uppdrag av forskningsprogrammet Concept har VTI genomfört en utvärdering av ett nytt dubbelspår mellan Asker och Sandvika sydväst om Oslo. Projektet utgör en deletapp i den ursprungliga planen att gå från två till fyra spår på hela sträckan...

Fyrstegsprincipen i praktiken

Riksdag och regering förfogar över en rad styrmedel för att uppnå de mål som ställts upp för trafikpolitiken. Det finns också politisk enighet om att den så kallade fyrstegsprincipen ska användas för att analysera och identifiera de styrmedel som...

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Inför arbetet med den plan som fastställde prioriteringen av infrastrukturinvesteringar under perioden 2010–-2021 hade regeringen för avsikt att förmå lokala och regionala intressenter att i ökad utsträckning bidra till det som är ett statligt...

The liberalization of railway passenger transport in Sweden

The purpose of this paper is to describe Sweden’s recent reforms to open the railway passenger markets to entry, and to addresses four critical issues for the success of the reforms; the allocation of infrastructure capacity, the provision of...

Vart tar pengarna vägen?

Det är inte möjligt att följa kostnaderna för infrastrukturinvesteringar från regeringens investeringsplan och riksdagens budgetbeslut till kostnaden vid upphandlingstillfället och till slutlig resursförbrukning. I uppsatsen diskuteras tänkbara...

På spaning efter den innovativa myndigheten

Regeringen har högt ställda ambitioner vad gäller produktivitetsutveckling och nytänkande i offentlig sektor. Man vill bland annat stärka innovationsbenägenheten för att få ut mer av de resurser som idag förbrukas och den vägen möta en del av de...

Vart tar pengarna vägen?

Det mesta talar för att det till mycket begränsade kostnader går att utforma system som gör det möjligt att dra lärdomar av både goda och mindre goda erfarenheter och därmed förbättra kostnadseffektiviteten för infrastrukturinvesteringar i offentlig...

Ownership of real estate and terminals in a railway industry with open entry

Operators that wish to compete for passengers and freight consignments on railway market with free entry requires access to terminals and to maintenance facilities at competitive prices. The present paper addresses the appropriate way to provide...

Projekteringsupphandling i nya former

I rapporten beskrivs formerna för att genomföra upphandlingar av projekteringar av anläggningsprojekt och de problem som dagens förfarande innebär. Tre ansatser för att komma till rätta med dessa problem behandlas. Ett angreppssätt innebär att man i...

Lessons from the tendering of railway services in Sweden

Provision of non-commercial railway services in Sweden is the responsibility of regional Public Transport Authorities. In spite of substantial real increases in fares, patronage of subsidised railway services has increased by 4.6 percent per year...

Knapphet på järnväg

Användningen av marknadsmekanismer för tidtabelläggning av tåg diskuteras i detta notat i tre olika tidsperspektiv. Dessutom diskuteras relevansen av att ta betalt för att boka och avboka tidtabellägen. Denna fråga behandlar framför allt det faktum...

Comparing three models for introduction of competition into railways

This paper compares the experience of three European countries with long experience of competition in rail transport – Britain, Sweden and Germany. Britain is characterised by complete separation of infrastructure from operations, competition either...

Kollektivtrafik utan styrning

Det finns goda skäl för att tro att en kollektivtrafikförsörjning på helt kommersiella villkor skulle resultera i ett mindre omfattande utbud och högre priser än vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Kollektivtrafikförsörjningen bör därför...

Strategi för Transportstyrelsens marknadstillsyn över järnvägssektorn

Syftet med denna rapport är att mot bakgrund av den förestående liberaliseringen av persontrafiken påjärnvägen analysera de arbetsuppgifter Transportstyrelsen, i sin egenskap av regleringsmyndighet, skahantera i den nya regleringssituationen, liksom...

The value of public private partnerships in infrastructure

This paper makes three claims. First, in contrast to Public-Private Partnerships (PPP) in many other industries, infrastructure contracts can be conditioned on the delivery of roads and railways of appropriate user quality. This eliminates one of...

Höghastighetsjärnvägar - ett klimatpolitiskt stickspår

Through all shades of political opinion there seems to be a perception that large-scale investments in high-speed railways is a climate policy necessity. Against this background this report studies whether "Götalandsbanan" - a high-speed railway...

Nya former för ersättning i kollektivtrafiken

The purpose of this project is to examine if contracts where public transport operators as a part of their compensation receive ticket revenues (so called net contracts) give the operators stronger incentives to achieve the public transport...

Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund

A government committee, Trafikverksutredningen, has commissioned VTI to review the national infrastructure policy regarding construction and maintenance of roads and railways as well as concerning policies to ascertain its appropriate use. Based on...

Upphandling, avtalsutformning och innovationer

Public sector procurement annually adds up to large sums of money, in total perhaps up towards 20 percent of GDP. The present report focuses procurement of complex products such as new roads. More specifically, the projects have three...

Implications of cost recovery

Under some circumstances, the marginal cost approach to infrastructure pricing leads to problems with cost recovery; a pricing policy which ensures that existing assets are efficiently used may not deliver revenue to pay for the costs for...

The Arlanda Airport Railway Link

The Stockholm - Arlanda airport rail link is a public-private partnership opened for traffic in 1999. This paper addresses costs and benefits of giving a private company control over one section of the otherwise public railway network. The project...

Samhällsekonomisk analys

Denna bok är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Författarna presenterar såväl klassiska teorier som nyare inslag som beteendeekonomi, spelteori och informationsekonomi. Boken visar även...

Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur

The Parliament's Standing Committee on Transport and Communication decided in Februry 2007 to procure a state-of-the-art report with respect to Public Private Partnerships (PPP). The purpose was to let committee members share experiences and...

Finansiering av vägväsendet

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild över hur vägväsendet finansieras i olika delar av världen. Till följd av betydande luckor i det statistiska materialet är det svårt att skapa en sammanhållen bild vad vägar kostar och hur de...

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar

Within the European Union there are annually about 1 300 000 accidents with physical injuries. Estimates indicate that accident costs add up to €160 billion, corresponding to 2 percent of the Union's GDP. On Sweden's roads alone 400-500 people are...

Funktionsupphandling

The Swedish concept "procurement of function" corresponds to performance contracting in Anglo-Saxon countries. The substance is that principal and agent signs a contract over the construction and maintenance of a specific project based on the...

Marknadsanalys av höghastighetsbanor i Europa

On 4th April 2005 Banverket (Swedish rail infrastructure manager) commissioned VTI to carry out a market analysis of High Speed Rail Lines in Europe. The analysis should serve as an important input in the further planning of the Götalandsbanan...

Riksdagens roll i infrastrukturplaneringen

I rapporten diskuteras förutsättningarna för, uppläggningenav och problemen med dagens arbete med att planera nya vägar och järnvägar.Fyra problemkomplex identifieras. (1) Spelreglerna inom sektorn är sådana attsärintressen har starka skäl att...

An Economic Analysis of Track Maintenance Costs

The costs for maintaining different track units are analyzed using Swedish and Finnish railway data for the years 1994-1996 and 1997-1999, respectively. To derive insights on the logic of spending on track maintenance, the analysis is based on few a...

Taking the Lab to the Field

The first part of the paper reports the results from a sequence of laboratory experiments comparing the bidding behavior for multiple contracts in three different sealed bid auction mechanisms; first-price simultaneous, first-price sequential and...

Pricing the use of Sweden's railways

Since 1988, Sweden's railways have been vertically separated with (private orpublic) train operators paying for the use of government-owned railwayinfrastructure. The present paper scrutinizes today's charging regime. Therevenue from these charges...

Marginal cost pricing of airport use

The marginal cost for use of airport capacity includes congestion at majorairports. Based on a review of the shortcomings of an administered committeeallocation of take-off and landing rights, this paper argues for using anauction mechanism instead....

Granskning av Vägverkets och Banverkets förslag till drift- och underhållsstrategier

Regeringen har gett väg- och transportforskningsinstitutet i uppdrag att granska innehållet i de förslag till drift- och underhållsstrategier för 2004–2015 som Vägverket och Banverket skickat på remiss. Denna rapport innehåller en redovisning av...

Restructuring Sweden's railways

In 1988, Sweden made a vertical cut in its nationalised railway monopoly; since then, infrastructure is handled by a public-sector agency while trains initially were run by a government-owned monopolist. This paper seeks to describe this...

An Experimental Comparison of Track Allocation Mechanisms in the Railway Industry

The capacity of railway tracks is a scarce commodity that is, by nature, more complex than many other commodities. This paper presents results from a series of economic testbed experiments on the performance of different auctioning mechanisms for...

Restructuring Sweden’s Railways

In 1988, Sweden made a vertical cut in its nationalised railway monopoly; since then, infrastructure is handled by a public-sector agency while trains were initially run by a government-owned monopolist. This paper seeks to describe this...

Upphandling av komplexa projekt

Vägverket upphandlar byggnation av nya vägar i konkurrens och låter privataentreprenörer eller den egna produktionsenheten utföra arbetet. Denna processär inte problemfri. Exempelvis kännetecknas byggsektorn av lägreproduktivitetsutveckling än övrig...

Towards a Welfare Enhancing Process to Manage Railway Infrastructure Access

The European Commission has suggested that the use of scarce railway track capacity should be charged for on a marginal cost basis and that a welfare enhancing procedure to allocate capacity between competing operators is to be implemented. The...

Nya bud


Allocation of track capacity

Allocation of track capacity concerns multiple users facing demand indivisibilities, running trains over an inelastic supply of railway tracks. The paper suggests a Vickrey-type mechanism to handle incentive aspects of this technically complex...

Railway Timetabling Using Lagrangian Relaxation

We present a novel optimization approach for the timetabling problem of a railway company, i.e., scheduling of a set of trains to obtain a profit maximizing timetable, while not violating track capacity constraints. The scheduling decisions are...

Swedish Railways Case Study


Järnvägskonkurrens


Second Best Problems in Railroad Infrastructure Pricing and Investment

In 1988 the Swedish nationalised railway company was separated into the State Railways, in charge of running rail transport, and the National Rail Administration, responsible for investment in and maintenance of rail infrastructure. The separation...