Inge Vierth


Bild på Inge Vierth

Inges forskningsresultat


Vad styr valet av trafikslag för godstransporter?

Syftet med detta notat är att inventera, sammanställa och bedöma forsknings- och kunskapsläget avseende vad som styr valet av trafikslag i ett företags- och verksamhetsperspektiv. Underlagsmaterialet utgörs av rapporter och vetenskapliga artiklar...

Svenska sjöolyckors samhällsekonomiska kostnader

I detta notat redovisas en studie om värderingar på skador relaterade till sjöfartsolyckor i svenskt farvatten. Resultaten visar att kostnaden för 103 omkomna i sjöfartsolyckor 1985-2014 var 2,3 miljarder kronor. För vägtrafiken finns en väl...

Challenges and future research needs towards international freight transport modelling

The advanced internationalisation of markets and production processes continuously adds to the complexity of supply chains. At the same time improving the sustainability of the related international freight transport processes and optimising their...

Sjöfartens policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader

Syftet med rapporten är att identifiera och så långt som möjligt kvantifiera de policyrelevanta (externa) kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för användningen av den statliga sjöinfrastrukturen och de externa kostnaderna som...

Validering av sjötransporter i Samgodsmodellen

I projektet analyseras hur väl sjötransporter modelleras i det nationella godstransportmodellsystemet Samgods. I denna första rapport ingår en kortfattad beskrivning av Version 1.1 av modellen och dess kalibrering, en jämförelse av modellresultat...

En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar

På uppdrag av Riksrevisionen har VTI utvärderat samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar. Kalkylerna för farlederna in till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn har analyserats utifrån ett övergripande jämförande och...

Why do CO2 Emissions from Heavy Road Freight Transport Increase in Spite of Higher Fuel...

The chapter analyzes why CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices. Swedish time series data for 1990-2011 are analyzed with the help of indicators. The logistic efficiency and the energy efficiency...

Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish National Freight model...

The purpose of the paper is to analyze model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight transport model system Samgods to changes in its zone-to-zone base matrices. Even though economies of scale is important for freight...

Samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsprojekt

Trafikverket påpekar att det saknas samhällsekonomiska kalkylmetoder och verktyg för sjötransportprojekt, liknande de för väg- och järnvägstransporter. Projektet analyserar befintlig kunskap och föreslår hur ett kalkylverktyg för sjötransporter...

Baserunning - analyzing the sensitivity and economies of scale of the Swedish national...

The purpose of the paper is to analyze how sensitive the Swedish national freight model system Samgods is to uncertainties in its production-consumption matrices (PC-matrices). This is done by studying how sensitive outputs from one of its key...

Godstransportmarknaden på järnväg

Denna rapport syftar till att beskriva hur den svenska godstransportmarknaden fungerar på järnväg, och ge en bild av hur den kan fortsätta att utvecklas. Den är skriven som ett underlag till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)....

Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart

Studien i denna rapport ger faktamaterial som belyser hur godstrafikens externa kostnader skulle påverkas om dagens transportlösningar ersätts av lösningar med utökad användning av sjöfart. Två fall har studerats:Containerfallet avser en transport...

Effects of more stringent sulphur requirements for sea transports

In 2008 the International Maritime Organization (IMO) decided on more stringent requirements from 2015 for airborne emissions of sulphur dioxide from sea transports in the sulphur emission control areas (SECA). The European SECA comprises the Baltic...

Regress - en god idé i järnvägssektorn?

Syftet med denna promemoria är att studera olika aspekter av att införa möjligheter till regress i järnvägssektorn. Regress innebär att den som drabbas ekonomiskt av förseningar som förorsakas av någon annan ges möjlighet att kräva ersättning för...

Elanvändning för längre och tyngre tåg

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande...

Analys av effekter av IMO:s skärpta svavelkrav

VTI har på uppdrag av Trafikanalys analyserat konsekvenserna av de skärpta svavelregleringarna som träder i kraft år 2015 i svavelkontrollområdet (SECA) som innefattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen. Analyserna har gjorts med hjälp av den...

Precautionary and operative costs of freight train delays

There is limited knowledge about the valuation of reduced transport time variability for freight transports. This paper analyses a Swedish grocery company’s transports by shuttle train, as a case study. The distribution of the train arrival time is...

Freight transport, policy instruments and climate

The impact of policy instruments supposed to reduce greenhouse gas emissions from road freight transports may seem smaller than expected. Using insights from economics and contract theory, the paper sorts out the (possible) instances of market...

Joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice

In freight transportation, decisions regarding the choice of transport mode (or chains of modes) and shipment size are closely linked. Building on this basic insight, in this paper we estimate and review various joint econometric models using the...

Konkurrensyta land–sjö för svenska godstransporter

I den här rapporten presenteras resultaten av en undersökning om konkurrensytan mellan väg och järnväg å ena sidan och sjöfarten å andra sidan för godstransporter i, till och från Sverige. Varuägare väljer olika transportkedjor för att frakta olika...

Uppdaterad beräkning av transportkostnader för företag i norra Sverige

Transportbidraget kompenserar företag i 44 kommuner i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för nackdelar som det geografiska läget medför när det gäller transportkostnader. År 2006 beräknade SIKA hur mycket 2001 års...

Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS demonstrationsprojekt...

ELVIS-demonstrationsprojekt syftar till att analysera hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg och genom att genomföra...

Why do CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel...

The paper analyses why CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices. Swedish time series data for 1990-2011 are analyzed with help of indicators. The logistic efficiency and the energy efficiency improved,...

Effects of Longer Lorries and Freight Trains in an International Corridor between Sweden...

The effects of enabling the use of longer road vehicle combinations and/or longer trains in an intermodal freight corridor that extends from central Sweden to the Ruhr area in Germany are studied. Transports are designed based on the smallest...

Översiktlig strukturanalys för sjötransporter

Syftet med rapporten var att analysera de trender och särskilda händelser som kan påverka handelsflöden, transportsystemet, sjötransporternas omfattning och Sjöfartsverkets avgiftsintäkter till år 2020. Forskarna har i tre delar beskrivit...

Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel

VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur...

Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö

Andra delprojektet av ELVIS-demonstrationsprojektet för längre och tyngre godståg syftar till att analysera dagens förutsättningar för användningen av längre tåg och att utvärdera demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt demonstrationståg (i...

Effects of longer trucks and freight trains in an international corridor between Sweden...

The effects of enabling use of longer road vehicle combinations and/or longer trains in an intermodal freight corridor that extends from central Sweden to the Ruhr area in Germany are studied. For the time being the transports are designed based on...

Spatial, Temporal and Size Distribution of Freight Train Delays

This paper analyzes how freight train delays are distributed with respect to size, location and time of their occurrence. Arrival delays are analyzed in detail using data covering all freight train departures and arrivals during 2008 and 2009 in...

Valideringsverktyg och valideringsdata till godsmodeller

Rapporten behandlar frågeställningar kring validering av den svenska nationella godstransportmodellen Samgods. I någon mån berörs även valideringsproblematiken i vidare mening. Det är angeläget att ta fram oberoende data och statistik som kan...

Värdet av minskad variabilitet i transporttid för godstransporter

Otillförlitliga järnvägstransporter bidrar mest till transporttidens variabilitet. Trafikverket registrerade 2012 cirka 40 000 förseningstimmar, vilket motsvarar ungefär 20 miljoner tontimmar försening om man antar att det fraktas 500 ton per tåg....

Internalisation of external effects in European freight corridors

This project was conducted upon a request from the Swedish Agency for Transport Analysis (Trafikanalys), with a governmental assignment to annually report the rate of internalisation per mode for passenger and freight transports. In its 2013 report,...

Internalisation of External Effects in European Freight Corridors

External effects or externalities “consist of the costs and benefits felt beyond or ‘external to’ those causing the effect” (Anderson, 2006). In the case of transportation, the negative externalities (costs) can take the form of air pollution, noise...

Fördelning av nyttor för internationella godstransporter i kostnadsnyttoanalyser

Syftet med detta projekt är att analysera när, om och hur transportkostnadsminskningar, som följer av en infrastrukturåtgärd som påverkar internationella godstransporter, bör fördelas mellan olika länder i en kostnadsnyttoanalys (CBA). För att...

Externa kostnader och avgifter för fem svenska, gränsöverskridande godstransporter

För fem internationella godstransportrelationer, som har Sverige som start eller mål, har sammanlagt femton alternativa transportkedjor studerats:- Fall 1: Containertransport från Hamburg till Eskilstuna- Fall 2: Trailertransport från Düsseldorf...

Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler

Flera av de senaste vintrarna har varit problematiska för svenska godstransporter. Den efterföljande diskussionen handlar om hur väl godstransporter fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna för infrastrukturinvesteringar och underhåll. Röster har...

Uppdaterad analys av transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav

VTI har fått i uppdrag av Sjöfartsverket att analysera konsekvenserna av de skärpta svavelregleringarna som träder i kraft i det s.k. svavelkontrollområdet (SECA) som innefattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen år 2015. En liknande analys...

Why do CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel...

The paper analyses why CO2 emissions from heavy road freight transports increase in spite of higher fuel prices. Swedish time series data for the period 1990-2011 are analyzed with help of indicators. The logistic efficiency of the road transports...

Recent developments in national and international freight transport models within Europe

The past decade has seen many new freight transport models for use in transport planning by public authorities. Some of these models have developed new concepts, such as logistics modules, inclusion of transshipments, storage and sourcing and the...

Valuation of transport time savings and improved reliability in freight transport CBA

The purpose of this chapter is to show how freight transport time savings (VTTS) and reduced variability in transport time (VTTV) are valuated in cost-benefit analysis (CBA) and to discuss alternatives. The chapter suggests a structure of the...

Kartläggning av godstransporterna i Sverige

Den här rapporten sammanfattar sex delprojekt som ingår som underlag till Trafikanalys uppdrag från regeringen att redovisa ett kunskapsunderlag och nulägesanalys av gods-transporter i Sverige. Regeringsuppdraget innefattar också hur statistiken och...

Uppföljning av avregleringen av godstrafiken på järnväg

Sverige, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna var bland de första EU-länder som avreglerade sina marknader för godstransporter på järnväg i mitten på 1990-talet. År 2007 öppnades den internationella marknaden för godstransporter. Mot bakgrund...

Effekter av längre lastbilar och godståg i en internationell korridor

I projektet studeras effekterna av att möjliggöra användandet av längre lastbilsekipage och/eller längre godståg i en trafikslagsövergripande godskorridor som sträcker sig från Mellansverige till Ruhrområdet. För närvarande är de minsta fordonen...

Vad skulle en likabehandling av transportslagen innebära för näringslivets transportval

In CTS Working Paper 2011:14 it is shown that the balance between road, rail and sea transports for long distance freight transports in, to and from Sweden in 2015/16 would shift in favour of road transports. The result follows the prediction that...

Näringslivets perspektiv på Europeiska kommissionens förslag om TEN-T och Connecting...

I det föreslagna transeuropeiska transportnätverket TEN-T ingår nätverk i två nivåer: dels ett heltäckande nät (comprehensive), dels ett kärnnät (core). Syftet med näten är bland annat att erbjuda infrastrukturtjänster som stödjer brukarnas behov,...

Fungerar godstransportmarknaden effektivt?

En stor andel av landets sammanlagda förbrukning av energi används inom transportsektorn, och cirka en tredjedel av denna förbrukning avser godstrafik. Med undantag för åren direkt efter finanskrisen ökar godstrafiken från år till år, och därmed...

An outline for a validation database for SAMGODS

En ny svensk nationell godstransportmodell, SAMGODS, har utvecklats i ett samarbete mellan svenska transportmyndigheter. Under senare tid, då detta system har börjat komma till användning i utredningar, har behovet av en valideringsdatabas vuxit sig...

Värdering av tidsvinster och högre tillförlitlighet för godstransporter

Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkylvärden och analysmetoder (ASEK 5) har bett VTI att föreslå forskning inom området ”tid och kvalitet i godstrafiken” på längre sikt och att ta fram kalkylvärden på kort sikt. Föreliggande rapport avser den...

Samhällsekonomisk analys av rundvirkestransporter med 90-tonslastbilar

Syftet med denna rapport är att göra en samhällsekonomisk analys som visar hur de kostnader som rundvirkestransporter med lastbil ger upphov till, skulle påverkas om fordonens totalvikt tilläts öka från 60 till 90 ton och samtidigt få en tillåten...

Erfarenheter av internationellt godsmodellarbete

Utvecklingen och tillämpningen av de nationella godstransportmodellerna i Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna och på EU-nivå har sammanställts. Detta har gjorts utgående från frågar om infrastrukturplaneringen, arbetet med...

Värdering av minskad transporttid och minskad variation i transporttid för godstransporter

Den på uppdrag av Vägverket och Banverket genomförda förstudien avser kalkylvärden förtidsbesparingar och ökad tillförlitlighet för godstransporter i kostnadsnyttoanalyser. ”Värdet av minskadtransporttid (VTTS)” antas vara kopplade till a) mindre...

Konsekvensanalyser av förändrade farleds- och lotsavgifter

In our impact analysis we have assumed the changes of the fairway dues and pilot fees which the Swedish Maritime Administration is planning. We have divided these into the following steps: - 1. Increased fairway dues (the Swedish fairway dues...

Priselasticiteter som underlag för konsekvensanalyser av förändrade banavgifter för...

The National Rail Administration is analysing how different levels and designs of freight rail user fees influence the demand for rail transport. Changes in demand are calculated with the help of price elasticities. These elasticities are mainly...

Effects of Eurovignette directive Dir. 1999/62/EC as amended by Dir. 2006/38/EC

The basis for the national report is the request in article 11 of the Eurovignette directive (Directive 1999/62/EC as amended by Dir. 2006/38/EC). "No later than 10 June 2011, the Commission shall present a report to the European Parliament and the...

Samhällsekonomiskt underlag för hamnpolitiken

The report contains a review of the transport policy issues and the economic literature relating to ports, including connections on the seaward and landward side. The prerequisites for a efficient port policy are discussed as well as the supporting...

Transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav

The Swedish Government has commissioned the Swedish Maritime Administration to assess the consequences of the new rules for airborne emissions of sulphur dioxide and nitrogen oxides from maritime transport, adopted by the International Maritime...

Representation of the Swedish transport and logistics system

The aggregate-disaggregate-aggregate freight models that have been developed in Norway and Sweden take into account the logistic decisions at firm level. The Swedish model is documented in i.e. the Swedish Base Matrices Report and the Method Report...

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur

VTI has been commissioned by SIKA to carry out a goods study as well as an international survey of transfers of passenger transport with the aim of reducing the climate impact. The goods study is based on national and international literature,...

The effects of long and heavy trucks on the transport system

Trucks up to 25.25 metres in length and weighing up to 60 tonnes are permitted in domestic traffic in Sweden. This deviates from the EU standard, according to which trucks are not to be longer than 18.75 metres or weigh more than 40 tonnes. The...

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

I Sverige tillåts lastbilar i inrikestrafik som är upp till 25,25 meter långa och 60 ton tunga. Detta skiljer sig från EU-normen, där lastbilar som regel inte är längre än 18,75 meter och väger maximalt 40 ton. Näringsdepartementet har gett VTI i...

Godstransporter i samhället - GODIS

The purpose of the project Freight transport in society (GODIS) is to formulate a basis for a research and development (R&D) program at VTI. The report is based on six areas: (1) Estimation of marginal external costs and design of policy measures....

Underlag till Hamnstrategiutredningen

The purpose of this report is to gather relevant material for the Port Strategy Investigation (Hamnstrategiutredningen). Goods transport volumes and structures today, recent development and a forecast for the year 2020 are highlighted. Use of the...

Modellanalyser som underlag till Kombiterminalutredningen

The Government has given Banverket (the Swedish Rail Administration) the task of suggesting a strategic network for combi terminals (using rail and another mode). Banverket has in turn given VTI the task of carrying out model simulations to aid the...