Ida Järlskog


Bild på Ida Järlskog

Ida är forskningsassistent på miljöenheten där hon främst jobbar med luftkvalitet och PM10 samt salt och vinterväghållning. Hennes primära uppgifter är fältmätningar, labbanalyser och sammanställning av data. 

Utbildning:

Kandidatexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet

Idas forskningsresultat


Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner för att minska mängden vägdamm....