Ida Järlskog


Bild på Ida Järlskog

Ida är forskningsassistent på miljöenheten där hon främst jobbar med luftkvalitet och PM10 samt salt och vinterväghållning. Hennes primära uppgifter är fältmätningar, labbanalyser och sammanställning av data. 

Utbildning:

Kandidatexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet

Idas forskningsresultat


Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm: utvärdering av vintersäsongen 2015–2016

Sedan 2011 pågår ett särskilt arbete i Stockholm för att minska PM10-halterna i staden. Insatserna omfattar främst dammbindning med CMA (kalciummagnesiumacetat) och vakuumsugning med en kraftig, torr vakuumsugningsmaskin. Denna rapport sammanfattar...

Utvärdering av städmaskiners förmåga  att reducera vägdammsförrådet  i gatu- och...

VTI har i maj 2016 på uppdrag av Statens vegvesen i Trondheim genomfört en fältstudie i Strindheimtunnelen samt på Haakon VII gate med syfte att jämföra och utvärdera städmaskiners och teknikers förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och...

För att undvika överskridande av miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och en vägsträcka med tre olika städmaskiner för att minska mängden vägdamm....