Henriette Wallén Warner


Bild på Henriette Wallén Warner

Henriettes forskningsresultat


Vägtjänster i Europa: intervjuer med vägmyndigheter

Detta notat redovisar en kartläggning av hur nationella vägmyndigheter i Europa beskriver, implementerar och följer upp begreppet vägtjänster. Forskarna gjorde en litteratursökning och hade därefter kontakt med tjänstemän på de nationella...

The effectiveness of road safety interventions using three different messages: Emotional,...

The present study is an evaluation of a road safety intervention programme dealing with alcohol in traffic. The intervention was based on a programme developed by the Swedish Road Administration using three different messages. The aim of the study...

Fyrhjulingars köregenskaper och förarnas kunskap om dessa egenskaper

Att köra fyrhjuling skiljer sig på många sätt ifrån att köra bil och det är inte alltid som föraren är medveten om svårigheterna att behålla kontrollen över ett fordon som man inte är utbildad och tränad att köra. En av de stora skillnaderna mot att...

Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieungdomars inställning till förarlösa fordon på NHTSAs Nivå 4: Fullständigt autonom körning där föraren är helt passiv medan fordonet sköter hela färden. Totalt besvarade 172 gymnasieungdomar från tre...

A behavioural study of quadbike drivers

As quadbikes are becoming more and more common in Sweden the number of accidents also increases. The first aim of this study was therefore to increase our knowledge of how and where quadbikes are used, the mistakes and violations drivers make and...

Tekniska system: krav vid införande av ny teknik i förarmiljöer inom alla trafikslag

Syftet med detta projekt var att ta fram ett underlag för hur Transportstyrelsen kan angripa problematiken med begränsningar i människans kognitiva förmåga och reglementen kring den snabba tekniska utvecklingen inom transportområdet. Inventeringen...

Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också antalet olyckor. Det första syftet med detta projekt var därför att öka kunskapen om de olyckor som inträffar medan det andra syftet var att öka kunskapen om var och hur fyrhjulingar framförs,...

Syns jag bättre med en gul plexiglasskiva framför strålkastaren?: en studie om...

Ungefär hälften av de motorcyklister som dödas eller skadas allvarligt gör det i interaktion med andra motorfordon; exempelvis i korsnings-, mötes- eller upphinnandeolyckor. En bidragande orsak till detta kan vara andra trafikanters svårighet att...

Drivers' tendency to commit different aberrant driving behaviours in comparison with...

The aim of the present study is to examine the difference between drivers' self-reported tendency to commit different aberrant driving behaviours in comparison with their perception of how often other drivers commit the same behaviours measured by...

Känsla och förnuft: utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation...

Det övergripande syftet med detta projekt var att utvärdera hur olika utbildningsprogram påverkar ungdomars inställning till rattfylleri. Påverkas ungdomarna mer av ett känsloladdat budskap, renfaktaöverföring eller krävs en kombination av både...

Specification of test procedures for the simulator experiments

In Deliverable 3.1 of Workpackage 3, we discuss the methodology developed and applied in the European ITERATEproject (IT for Error Remediation And Trapping Emergencies). This methodology has as its objective to design experiments that will provide...

En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort: delstudie 4

Den 1 juli 1999 ersattes den traditionella halkutbildningen med en ny, utökad riskutbildning för B-körkort. Målet var att lägga mer tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende körsätt och insikt om egna begränsningar. Syftet med föreliggande rapport är...