Hanna Lindgren


Bild på Hanna Lindgren

Hannas forskningsresultat


Trängsel på spåren?: fördelning av tåglägen i tågplanerna 2014–2016

Studien i detta notat undersöker tilldelningen i Trafikverkets tågplaner för 2014–2016. Forskarna har jämfört järnvägsföretagens inlämnade ansökningar om tåglägen, med beviljade tåglägen i tågplanen. Huvudresultatet är att både gods- och...

Parkeringsavgifter: en översikt av parkeringsavgifter i sex europeiska städer

Denna studie innehåller en sammanställning av parkeringsavgifter och -normer i Stockholm samt fem andra europeiska städer: Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Amsterdam och Frankfurt am Main.De flesta städerna har tydliga zonindelningar eller taxeområden...

Uppföljning av E20-avtalen

Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för att nå målen. Detta projekt kan ses som ett första steg på vägen mot att skapa en sådan...