Hanna Lindgren


Bild på Hanna Lindgren

Övriga forskningsresultat:
Samgods och samhällsekonomiska kalkyler - Ett Trafikverksprojekt 

Utbildning:

Fil.master. i nationalekonomi, Uppsala universitet
Fil.kand. i statistik, Uppsala univeristet
Fil.kand. i Europakunskap, Göteborgs universitet

Hannas forskningsresultat


Impact of higher road vehicle dimensions on modal split: An ex-post analysis for Sweden

Godstransporter på väg bidrar till en stor mängd trängsel, buller och olika former av luftföroreningar. Policyinstrument som leder till att minska dessa negativa externaliteter ligger därför högt upp på dagordningen hos beslutsfattare. Ett av de...

Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd: det pågående arbetet i Sverige

VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Denna studie är en delstudie inom uppdraget som syftar till...

Modellering av järnvägstransporter: en översikt kring datakällor

Information om flöden av gods och passagerare är viktig för att utveckla kunskapsunderlaget om järnvägstransporter. Förutom att ge en nulägesbeskrivning kan informationen användas i transportmodeller för att genomföra prognoser av flöden, bland...

Parkeringsavgifter: en översikt av parkeringsavgifter i sex europeiska städer

Denna studie innehåller en sammanställning av parkeringsavgifter och -normer i Stockholm samt fem andra europeiska städer: Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Amsterdam och Frankfurt am Main.De flesta städerna har tydliga zonindelningar eller taxeområden...

Trängsel på spåren?: fördelning av tåglägen i tågplanerna 2014–2016

Studien i detta notat undersöker tilldelningen i Trafikverkets tågplaner för 2014–2016. Forskarna har jämfört järnvägsföretagens inlämnade ansökningar om tåglägen, med beviljade tåglägen i tågplanen. Huvudresultatet är att både gods- och...

Uppföljning av E20-avtalen

Det finns för närvarande ytterst litet evidensbaserade rekommendationer för hur kollektivtrafikavtal bör konstrueras för att på bästa sätt ge drivkrafter för att nå målen. Detta projekt kan ses som ett första steg på vägen mot att skapa en sådan...