Håkan Carlsson


Bild på Håkan Carlsson

Håkans forskningsresultat


Provväg riksväg 26 Skultorp

I detta notat redovisas resultatet av fallviktsmätningar och analys av vägytemätningar på ett vägobjekt på Riksväg 26 vid Skultorp söder om Skövde. Inom vägobjektet anlades tre provsträckor och en referenssträcka med olika typer av...

Instrumentation and performance modelling of heavy vehicle simulator tests

Flexible test road structures have been built and tested in accelerated pavement tests using a heavy vehicle simulator (HVS) at VTI in Sweden for 15 years. The objectives have been to investigate pavement responses and pavement performance...

Profilmätning på sträckor med gummimodifierat bitumen på E4 Uppsala och E6 Mölndal

VTI har testat gummimodifierade asfaltbeläggningar på vägsträckor i Uppsala, Knivsta och Mölndal under tre år. Mätningarna visar sämre utveckling på provsträckor med gummimodifierade asfaltbeläggningar än på referenssträckorna med standardbitumen....

Profilmätning på sträckor med polymermodifierat bitumen på riksväg 47 Falköping

Dubbdäcksslitaget har stor betydelse för spårdjupsutvecklingen och vilken typ av stenmaterial som använts i vägbeläggningen är avgörande. På uppdrag av Trafikverket har VTI utfört tvärprofilmätningar och slitagemätning på provsträckor med...

Provsträckor med gummiasfalt

Mer än 150 000 ton gummiasfalt har tillverkats mellan åren 2007–2013 i Sverige för asfaltering av totalt mer än 150 km vägsträckor fördelade på mer än 20 vägobjekt. I det här arbetet redovisas uppbyggnaden och tillståndsutvärderingen av fyra...

Nya testvägsträckor på E45 vid Svappavaara

Denna rapport beskriver fyra nya instrumenterade vägsträckor på E45 nära samhället Svappavaara i Norrbottens län. I samband med att en ny malmgruvstäkt öppnades i Kaunisvaara 2012 kommer all malm som utvinns där att transporteras på det befintliga...

Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering

En sträcka på 800 meter av motorvägen E6 söder om Ljungskile, öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form av längsgående sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. Under år 2000 hade vägen omfattande längs- och tvärgående...

Performance Evaluation of Polymer Modified Bitumens on a Heavily Trafficked Test Road

In asphalt paving, polymer modified bitumens (PMBs) have more potential for use and can clearly demonstrate the value of their initial higher cost. To further assess the sustainable benefits of using PMBs, a test road was constructed on a highway in...

Heavy Vehicle Simulator tests at VTI

Flexible test road structures have been built and tested in Accelerated Pavement Tests (APT) using a Heavy Vehicle Simulator (HVS) at VTI in Sweden for 15 years. The objectives have been to investigate pavement responses and pavement performance...

Evaluation of test sections with Polymer Modified Bitumens

It has been recognized that Polymer Modified Bitumens (PMB) have more potential for use in asphalt paving and can clearly demonstrate the value of their initial higher cost. To further assess sustainable benefits on heavy trafficked roads, test...

Funktionsbaserad optimering av vägöverbyggnad

The aim of the project is to explore a concept based on performance optimization of road pavement structures with various fractions of subgrade layer and asphalt pavement thickness.The project has a total of 14 test sections located in K1 and K2 in...

Prov med olika överbyggnadstyper

I samband med utbyggnaden av väg E6 norr om Halmstad, delen Fastarp–Heberg, valde Vägverket att utföra överbyggnader med olika konstruktiva utformningar. VTI har på uppdrag av Vägverket Region Väst dokumenterat byggandet och följt...

Vägavsnitt med hyttsten och hyttsand

Under många år har hyttsten och hyttsand använts som fullgoda alternativa byggnadsmaterial i vägar som bär- och förstärkningslager, eller som lättfyllning i underbyggnad. Egenskaperna för de här materialen har tidigare undersökts i laboratorier och...

Prov med olika överbyggnadstyper

I samband med utbyggnaden av väg E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-Heberg, valde Vägverket att utföra överbyggnader med olika konstruktiv utformning. VTI har på uppdrag av Vägverket Västra regionen dokumenterat byggandet och följt...

Beskrivning av VTI-metod för bärighetsklassificering av svenska flygfältsbanor

Bärighetsklassificering av flygfältsbanor enligt det internationella systemetmed ACN/PCN (Aircraft Classification Number/Pavement Classification Number)används dels för att fastställa banors strukturella tillstånd och dels somett operativt mått på...

Stålarmering av väg E6 Ljungskile, Bratteforsån-Lyckorna

En sträcka på 800 m av motorvägen E6 söder om Ljungskile(Bratteforsån-Lyckorna), öppnad för trafik 1991, uppvisade skador i form avlängsgående sprickor i hjulspåren redan efter ca 5 års trafikering. Enskadeutredning utfördes under 1996 och...

Livslängd på markstenskonstruktioner vid trafikbelastning

På uppdrag av Cementa AB har VTI utfört beräkningar av den teoretiska livslängden på överbyggnader med marksten med hänsyn till trafikbelastning. Uppdraget är en fortsättning på tidigare livslängdsberäkningar som utförts och som finns redovisade i...

Prov med olika överbyggnadstyper

I samband med utbyggnaden av väg E6 norr om Halmstad, delen Fastarp-Heberg,valde Vägverket att utföra överbyggnader med olika konstruktiv utformning.VTI har på uppdrag av Vägverket Västra regionen dokumenterat byggandet ochföljt...

Prov med krossad betong på Stenebyvägen i Göteborg

Inom ramen för projektet "Samverkan för ekologisk stadsförnyelse" har VTI avSABEMA Material AB i Göteborg fått i uppdrag att tekniskt utvärdera ettförsök där krossad rivningsbetong används som förstärkningslagermaterial ivägöverbyggnad som...

Alternativa bitumenbundna bärlager - provsträckor på E18 Köping

Nya bitumenbundna bärlagertyper som alternativ till konventionella AG-beläggningar har börjat användas sedan några år. Åtta provsträckor, där 4 olika typer av bitumenbundna bärlager ingår, på E18 Köping har följts upp under ett antal år. Den här...

Dimensionering vid nybyggnad

Att dimensionera en vägöverbyggnad innebär att välja material och att bestämma erforderliga tjocklekar på de ingående materiallagren så att vägen uppfyller uppställda funktionskrav under en vald funktionstid. Mekanistiska dimensioneringsmetoder...