Håkan Arvidsson


Bild på Håkan Arvidsson

Ansvarig för vägmateriallaboratoriet

Håkans forskningsresultat


Jämförande provning – ballast 2015: flisighetsindex, korndensitet och kulkvarn

Detta notat redovisar resultat, viss statistisk analys och precisionsdata från jämförande provning (ringanalyser) utförda på tre ballastmaterial under 2015. De analyser som utfördes var flisighetsindex (SS-EN 933-3), korndensitet (SS-EN 1097-6) och...

Effect of Groundwater Table Rising on the Performance of a Swedish- Designed Gravel Road

Sweden has a wide network of gravel roads. When the water table levels rise during the freeze-thaw and wet seasons, the bearing capacity of the roads will decrease and rut depths increase. The road will suffer a small deterioration every time a...

Jämförelse mellan mekaniska egenskaper och nedbrytning av hjullast: del 2

För att studera sambandet mellan nedbrytning av obundna bärlager och mekaniska egenskaper, främst motstånd mot fragmentering men även nötningsmotstånd, har ett antal material belastats av VTI:s simulator för nedbrytning från tung trafik (HVS)....

HVS-test för skattning av nedbrytningseffekter från den tunga trafikens belastning: SE14,...

I detta notat beskrivs önskemål och utfall för tester av vägkonstruktioner. Projektet syftade till att kvantifiera nedbrytning i form av spårbildning vid olika lastnivåer för typiska svenska vägkonstruktioner, nya som äldre. Ett underlag som kan...

Undersökning av mekanisk nedbrytning av obundna material vid tung trafik under byggnation...

I Sverige bestäms bergkvalité i huvudsak med mekaniska analyser såsom Kulkvarn, Mikrodeval (MDE) och Los Angeles (LA) tester. En av frågeställningarna i detta projekt är huruvida dessa tester är tillräckliga för att bestämma bergmaterialkvalitet....

Utveckling av expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper:...

På uppdrag av Trafikverket kompletterade och vidareutvecklade Luleå tekniska universitet/Envix Nord AB i samarbete med VTI expertsystemet för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper, baserat på beskrivning av bergartens petrografiska...

Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper

Projektets syfte var att utveckla ett system för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper baserat på bergartens petrografiska egenskaper som ballastmaterial. Genom att välja provserier efter de petrografiska egenskaper som enligt tidigare...

Jämförelse mellan Los Angeles-värde och nedbrytning från hjullast

Krav på obundet bärlager har sedan 2004 bland annat ställts angående motstånd mot fragmentering, Los Angeles-värde, LA. Detta krav, LA ? 40, är ett lågt krav, eventuellt för lågt. För att studera hur nedbrytning från trafiklast (byggtrafik) påverkas...

Förutsägelse av långtidsegenskaper hos restprodukter: teknik och miljö i vägar

In Sweden, use of industrial by-products is still hindered by concern for their long-term properties. This report describes a three-year research project aiming to identify the key processes of ageing related to the usefulness of by-products in...

Inverkan av köld och vatten på glimmerhaltiga bärlager

Controlled conditions offer a possibility to determine the influence of free mica grains in an unbound base layer during simulated frost heave and thaw cycling. By ensuring a similar grain size distribution between sample materials, and that the...

Dynamiska treaxialförsök på VTI: jämförelse mellan VTI-metoder och EN 13286-7

At VTI cyclic load triaxial tests on pavement structure materials have been performed since 1993. The methods for this has been developed at VTI with some inspiration from among others USA. The VTI methods are named after the unbound layers of the...