Gunilla Sörensen


Bild på Gunilla Sörensen

Gunillas forskningsresultat


Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten

I denna rapport redovisas resultaten av ett projekt som gjorts i syfte att beskriva och analysera implementeringsprocessen av nya och reviderade regelverk om säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten. För arbete på väg kom det nya regler och...

Utvärdering av miljöinslagen i körkortsutbildningen

Studiens syfte var att mäta effekter av den utbildning i sparsam körning som ingår i körkortsutbildningen för B-behörighet på bränsleförbrukning och olika körbeteenden typiska för sparsam körning bland förare med cirka ett halvt år gammalt körkort....

Towards a European Guideline for Speed Management Measures in Work Zones

Speed management in work zones is important to ensure that the driver safely can navigate the vehicle through the work zone routing. The ASAP project, Appropriate Speed saves All People, was designed to address this issue, with its specific focus on...

Unga mopedisters olycksinblandning

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om de processer som leder fram till olyckor genom en kunskapsöversikt, djupstudier av mopedolyckor med svår skada och analyser av ungdomars diskussioner om moped på internet....

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor

Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor har studerats med hjälp av data från svenska akutsjukhus och från Trafikverkets informationssystem för vägväder, VViS. Studiens syfte var att undersöka rådande väder vid...

Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter

Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en...

Säkerhet vid väg- och spårarbete

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas vid väg- och spårarbeten, men trots detta inträffar årligen ett antal olyckor och mer eller mindre allvarliga incidenter. För att få en bild av hur säkerhets-...

Hållbara turistresor inom Sverige

Syftet med denna studie har varit att analysera förutsättningarna för att överföra resande från egen bil till främst allmänna kommunikationer såsom tåg och buss till, från och inom olika turistresmål i Sverige. Målet har varit att ta fram ett...

Validating speed and road surface realism in VTI driving simulator III

Nya simulatormodeller för vibrationer, ljud och grafik har utvecklats och implementerats i VTI:S fordonssimulator III. Syftet med denna studie är att validera simulatorn med avseende på hastighet och återgivandet av olika vägyteparametrar. Tjugofyra...

Vägtrafikens hastigheter

I syfte att uppnå etappmålet för vägtrafiksäkerheten finns delmålen att hastighetsefterlevnad skall öka på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. VTI har därför fått i uppdrag av Trafikverket att analysera viktiga problemområden och...

Improving the realism in the VTI driving simulators

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har tre avancerade körsimulatorer med rörelsesystem. Syftet med detta projekt var att utveckla och implementera nya modeller för grafik, vibrationer och buller, allt i syfte att öka realismen för föraren...

Skylt vid skolskjutshållplatser i Linköping

Linköping municipality has in autumn 2010 and spring 2011 made an inventory of bus stop sites for school children within the municipality. At those locations where no bus stop sign existed, a new type of sign was set up to mark the school bus stop...

Åtgärder för att minska hastighet förbi vägarbetsplatser

En kunskapssammanställning avseende nyare metoder för att öka säkerheten vid vägarbetsplatser hartidigare genomförts. Den resulterade i en lista med åtgärdsförslag. Vägverket har prioriterat utvärderingav flera av de föreslagna åtgärderna....

Ska vi rangordna skyddsutrustningar för barn i bil på ett specifikt svenskt sätt?

Ett projekt har genomförts i syfte att stärka den svenska modellen med bakåtvänt åkande till 4 års ålder. En del av arbetet bestod av en genomgång avseende olika system för rankning av skyddsutrustningar för barn i bil. Den pekade på att bakåtvända...

Känsla och förnuft

Det övergripande syftet med detta projekt var att utvärdera hur olika utbildningsprogram påverkar ungdomars inställning till rattfylleri. Påverkas ungdomarna mer av ett känsloladdat budskap, renfaktaöverföring eller krävs en kombination av både...

Utlandsföddas trafiksäkerhet

Swedish traffic accident statistics have previously shown that involvement in accidents differs for people born in Sweden and people born abroad. The main aim of this report is to further illuminate this area through the use of four different...

Slitna vindrutor

One traffic safety problem that has been observed in several studies is the wear of the windscreens. The risk of dazzling increases when driving with a worn windscreen, which may have the consequence that the driver does not discover objects or...

Worn windscreens

One traffic safety problem that has been observed in several studies is the wear of the windscreens. The risk of dazzling increases when driving with a worn windscreen, which may have the consequence that the driver does not discover objects or...

State-of-the-art för utformning av vägarbetsplatser

On behalf of the Swedish Road Administration a state-of-the-art study concerning work zone safety has been carried out. Literature describing new methods and evaluations of methods has been studied. Experts, working with work zone safety, were...

Utvärdering av 30-regel i Linköping

Denna publikation är en sammanställning av de PM:n som ligger till för grund utvärderingen av 30- regeln i Linköping (2008:119). De PM som ingår är: - Utvärdering av försöket med 30 km/tim vid passerande av skolskjutsar i Linköping: enkät till...

Utvärdering av 30-regel i Örnsköldsvik

Denna publikation är en sammanställning av de PM:n som ligger till för grund utvärderingen av 30-regeln i Örnsköldsvik (Vägverkets rapport 2008:117). De PM som ingår är: - Utvärdering av försöket med 30 km/tim vid passerande av skolskjutsar i...

Fyrtiotalisterna som framtida äldre trafikanter

A questionnaire was sent by post to a sample of holders of driving licenseswho had been born in the year 1944. The questionnaire covered present travelhabits, expectations regarding the future as older road users, and givinglifts to elderly people....

Förnuft och känsla

Studien utgick ifrån att det finns ett kvinnospecifikt sätt att uppleva och tillmäta betydelse av bilen. Denna insikt är väsentlig för en förståelse av kvinnornas beslutsfattande i frågor kring bilkörning, såsom att sluta köra bil. De äldre...

Child safety in cars

In order to study child safety in cars, international literature was reviewed with respect to road vehicle transportation for children, with the focus being on the age up to 12 years. The review included literature in English and Swedish....

Barn i bil - socioekonomiska faktorer

Syftet med föreliggande studie var att identifiera samband mellan felanvändning/ickeanvändning av skyddsutrustning för barn i bil och socioekonomiska faktorer. Studien har även gett en lägesbe-skrivning avseende felanvändning och ickeanvändning. De...

Samband mellan socioekonomisk bakgrund och användning av skyddsanordningar för barns...

En genomgång av litteratur från Sverige, Tyskland, USA och Australien under1990- och 2000-talet rörande barn i bil har utförts. Undersökningens syftevar att samla kunskap om skillnader i användning och felanvändning avskyddsanordningar för barns...

NTF:s projekt "Äldre oskyddade trafikanter"

VTI har fått i uppdrag att utvärdera NTF:s projekt "Äldre oskyddadetrafikanter". NTF:s syfte med projektet kan kortfattat beskrivas enligtföljande: - att via information öka äldres medvetenhet och engagemang kringviktiga trafiksäkerhetsfrågor - att...

Trafiksäkerhet vid skolskjutsning

Syftet med undersökningarna har varit att kartlägga den svenska skolskjutsverksamheten ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Avsikten har varit att därigenom få ett så bra underlag som möjligt för kommande åtgärder, i syfte att öka säkerheten utan att...

Kartläggning av transportsituationen för barn med autismspektrumstörning

Transportsituationen för barn med autismspektrumstörningar är okänd såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv. I syfte att kartlägga den analyserades enkätsvar från 1 631 föräldrar till barn med autismspektrumstörningar. Resultaten...

Information till landstingspersonal om barns säkerhet i bil

Trafiksäkerhetsinformation via Landstinget Dalarna och Dalarnas trafiksäkerhetsförbund kan vara ett effektivt sätt att nå de flesta småbarnsföräldrar i länet. Undersökningen har visat att personalen har möjlighet att informera föräldrar i de lägen...

Säkerheten under Säkereken

Satsningen på anpassad trafiksäkerhetsinformation till småbarnsföräldrar har gett viss positiv effekt, men det kvarstår ändå problem. Detta har framgått av en utvärdering bland en grupp föräldrar i Blekinge. Föräldrarna har tackat ja till...

Trafiksäkerhet vid skolskjutsning - enkät till ett urval av barn och deras föräldrar

Kommunikationsforskningsberedningen haruppdragit åt VTI att studera i vilken utsträckning trafiksäkerhetsaspekterbeaktasvid upphandling av den samhällsbetalda skolskjutsresan. Som ett led i denundersökningen har tre nationella enkäter skickats ut....

Trafiksäkerhet vid skolskjutsning - enkät till Sveriges kommuner

Hur ska kommunerna kunna följa upp skolskjutsverksamheten om rutinerför uppföljning saknas? Det är en fråga man ställer sig efter att ha studeratresultaten från en enkät till Sveriges samtliga kommuner.Frågorna i enkäten syftade till att beskriva...

Trafiksäkerhet vid skolskjutsning

I svensk lag ställs inga krav på särskild utbildning av de förare som ska ansvara för barn vid skolskjutsning. År 2000 är det därför fortfarande tveksamt om alla skolskjutsförare har en rimlig chans att erbjuda barnen en trafiksäker resa. Tar...

Trafiksäkerhet vid skolskjutsning

Projektet syftar till att generera hypoteser om samhällsaktörers krav och förväntningar på trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning. Erhållen kunskap har använts i samband med nationella enkätundersökningar. Studien förväntas öka förståelsen för...