Gunilla Björklund


Bild på Gunilla Björklund

Gunillas forskningsresultat


Analyser av olyckor i plankorsningar

I denna studie har det undersökts hur olycksrisken förändras om vägskyddet i en plankorsning byggs om eller om plankorsningen slopas (byggs bort), samt hur den förväntade samhällsekonomiska olyckskostnaden förändras om olika typer av plankorsningar...

Estimating policy values for in-vehicle comfort and crowding reduction in local public...

This study estimates policy values for comfort, defined as getting a seat, and crowding reduction on board local public transport in Sweden. We use stated-preference (SP) data and present crowding as a mode-neutral crowding level among the standing...

Samspel i trafiken: formella och informella regler bland cyklister

Kunskapen om cyklisters beteende i förhållande till trafikregler men också vad som styr samspelet med andra trafikanter är bristfällig och behöver därför förbättras. Syftet med detta projekt var därför att kartlägga och studera samband och...

Att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige: en granskning av...

Detta notat innehåller en analys av Transportstyrelsens befintliga data utifrån kraven på att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige. Uppdraget från Transportstyrelsen var att visa om den information som behövs är tillgänglig via...

Marginal railway track renewal costs: A survival data approach

In this paper, renewal costs for railway tracks are investigated using survival analysis. The purpose is to derive the effect from increased traffic volumes on rail renewal cycle lengths and to calculate associated marginal costs. A flow sample of...

Marginal cost estimation for level crossing accidents: evidence from the Swedish railways...

This study examines the relationship between train traffic and the accident risk for road users at level crossings. The marginal effect of train traffic on the accident risk can be used to derive the marginal cost per train passage that is due to...

Regress - en god idé i järnvägssektorn?

Syftet med denna promemoria är att studera olika aspekter av att införa möjligheter till regress i järnvägssektorn. Regress innebär att den som drabbas ekonomiskt av förseningar som förorsakas av någon annan ges möjlighet att kräva ersättning för...

Värdering av komfort och minskning av trängsel i kollektivtrafiken: en sammanfattning

Detta notat är en sammanfattning av: Björklund, G. & Swärdh, J-E. (2015). Valuing in-vehicle comfort and crowding reduction in public transport. CTS Working Paper 2015:12. http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2015_012.htmSyftet med denna studie är...

En granskning av information över tågförseningar år 2012

Syftet med detta notat är att granska Trafikverkets material om tågförseningar för att avgöra om informationen kan användas för att fördjupa förståelsen av förseningarnas storlek och vilka förhållanden som genererar förseningar. För att avgränsa...

Fotgängares värderingar av gångvägar

Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett samhällsekonomiskt underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur olika åtgärder påverkar besluten att gå. De frågeställningar som forskarna...

Värdering av restidsbesparingar vid gång- och cykelresor: tre sammanfattningar

Tre studier gällande cyklisters värdering av restidsbesparingar vid resor på olika typer av cykelvägar och fotgängares värdering av restidsbesparingar på gångvägar sammanfattas i detta notat. För cykelstudierna har även effekter av hälsoaspekter...

Forecasting the impact of infrastructure on Swedish commuters’ cycling behaviour

In this paper we investigate the impact of four cycling environments on the propensity to cycle to work. The types of infrastructure investigated were mixed traffic, bicycle lane in the road way, bicycle path next to the road, and bicycle path not...

Influences of infrastructure and attitudes to health on value of travel time savings in...

In this paper we investigate how attitudes to health and exercise in connection with cycling influence the estimation of values of travel time savings in different kinds of bicycle environments (mixed traffic, bicycle lane in the road way, bicycle...

Värdering av restidsbesparingar vid cykelresor

Bakgrunden till föreliggande studie är att Trafikverket vill utveckla samhällsekonomiska kalkylmetoder för cykelåtgärder, bland annat för att kunna jämföra den samhällsekonomiska lönsamheten av sådana med den för andra åtgärder, till exempel...

Marginal railway track renewal costs: a survival data approach

In this paper, renewal costs for railway tracks are investigated using survival analysis. The purpose is to derive the effect from increased traffic volumes on rail renewal cycle lengths and to calculate associated marginal costs. A flow sample of...

Driver irritation and aggressive behaviour

A sample of 98 drivers responded to a Swedish version of the UK Driving Anger Scale [UK DAS; [Lajunen, T., Parker, D., Stradling, S.G., 1998. Dimensions of driver anger, aggressive and highway code violations and their mediation by safety...

Driver behaviour in intersections: Formal and informal traffic rules

Drivers' behaviour in intersections is not only influenced by the rules of priority in the intersection but also by the design of the intersection as well as the behaviour of other road users. If behaviours that supplement or contradict formal...