Göran Blomqvist


Bild på Göran Blomqvist

Görans forskningsresultat


Modelling road dust emission abatement measures using the NORTRIP model

Road dust emissions in Nordic countries still remain a significant contributor to PM10 concentrations mainly due to the use of studded tyres. Measures to reduce road dust emissions include speed reductions, reductions in studded tyre use, dust...

Sopsaltning av cykelvägar

Inför vintern 2013/14 fick VTI i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera tillämpningen av sopsaltmetoden för vinterväghållning av ett antal prioriterade cykelstråk i Söderort och Västerort. I detta notat sammanställs de mätningar som gjordes under...

Sopsaltning av cykelvägar

Under vintern 2012/13 testade Stockholms stad några olika utrustningar för sopsaltning på utvalda cykelvägar i Stockholm och sedan vintern 2013/14 pågår en mer omfattande tillämpning av metoden på några utvalda cykelstråk viktiga för arbetspendling....

Road salt emissions

De-icing of road surfaces is necessary in many countries during winter to improve vehicle traction. Large amounts of salt, most often sodium chloride, are applied every year. Most of this salt is removed through drainage or traffic spray processes...

Partiklar i väg- och järnvägstunnlar

Höga halter av luftföroreningar är ett vanligt förekommande problem i tunnlar för såväl väg som järnväg. Källor och emissionsprocesser skiljer sig dock åt väsentligt, vilket avspeglas i aerosolernas fysikaliska och kemiska egenskaper. Då...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2014–2015. Säsongen uppvisar de lägsta PM10-halterna samt lägst antal...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

Sedan 2011 pågår ett intensifierat arbete för att sänka halterna av PM10 i Stockholm, där problemen är omfattande. Denna rapport presenterar resultat och utvärdering av insatserna gjorda under vintersäsongen 2013–2014. De lägsta PM10-halterna sedan...

Mätning av luftkvalitet vid TestSite E18

Mätningar av luftkvalitet (PM10 och NOX (NO och NO2)) har genomförts under perioden 2013-03-16 till 2014-03-26 vid Testsite E18, belägen längs E18 mellan Västerås och Enköping. Vid Testsite E18 görs kontinuerliga mätningar av trafik (i östgående...

Sopsaltning i Karlstad

Detta notat innehåller en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad. Stadens läge och klimat talar för att sopsaltning av cykelbanor skulle kunna vara en användbar metod vid vinterväghållning. Många städer gör...

Driftåtgärder mot PM10 i Stockholm

En ny vakuumsug för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10) har testats på några gator i Stockholm. Resultatet av VTI:s mätningar visar att det mest effektiva sättet att sänka PM10-halter är dammbindning med kalciummagnesiumacetat...

Landscape heritage objects' effect on driving

According to the literature, landscape (panoramas, heritage objects e.g. landmarks) affects people in various ways. Data are primarily developed by asking people (interviews, photo sessions, focus groups) about their preferences, but to a lesser...

Transportforum 2013

Vid Transportforum 2013 gavs deltagarna chansen att lämna in ett manuskript för vetenskaplig kvalitetsgranskning. De inkomna bidragen granskades av ledamöter i respektive ämneskommitté. Av de drygt 40 intresseanmälningarna var det nio stycken som...

Slitage av och partikelemissioner från betongbeläggning

Föreliggande rapport syftar till att studera såväl slitage som bildning av inandningsbara partiklar från en betongbeläggning, en betongbeläggning med inblandad titandioxid (TiOmix) samt från en referensasfalt (ABS16) under kontrollerade förhållanden...

Crash Barriers and Driver Behavior

Objective: The study examines how drivers experience a conventional W-beam guardrail (metal crash barrier) along both sides of narrow versus wider roads (single carriageway with 2 lanes) in terms of stress, feelings, and driving patterns and whether...

Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll

Klimatförändringarna är en realitet och påverkar vårt samhälle och därigenom även våra transporter. Genom att klimatanpassa transportsystemen blir systemen mer robusta och risken för transportstörningar blir mindre. För vägars konstruktion, drift...

Driftåtgärder mot PM10 på Hornsgatan och Sveavägen i Stockholm

I flera tätorter i Sverige finns problem med att uppfylla miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) i omgivningsluften. Stockholm har flera utsatta miljöer där partikelhalterna överskrider gränsen för dygnsmedelvärdet. Källan till...

Inhalable railroad particles at ground level and subterranean stations

The paper compares PM10 concentrations in railroad environments with EU air quality standards and characterizes particle concentrations and particle properties in relation to train traffic. The results show that PM10 concentrations in ground-level...

NOTRIP - Non-exhaust road traffic induced particle emissions

The PM10 concentrations exceed the EU limit values in almost all countries in Europe. Especially, in many Nordic cities, non-exhaust particle emissions are the main reason for high PM10 levels along densely trafficked roads. This is connected to the...

Road surface wetness as affected by evaporation, surface runoff and traffic splashing

Road surface wetness governs the fate of pollutants on the road surface. The wetness is also important for estimating the risk of ice formation during winters. The road surface water is affected by evaporation, run-off and traffic induced splash and...

Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar

Detta projekt har haft som syfte att öka kunskapen om funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av väg. Funktionskonflikter uppkommer exempelvis då en vägskötselåtgärd ger negativa effekter på fastighetsägares möjlighet till...

The impact of climate change on the use of anti- and de-icing salt in Sweden

The future needs for winter maintenance will probably be influenced by the climate change in different ways in different parts of the world. As Sweden is a country with several climate zones, the influence of climate change on winter maintenance...

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift

En stor del av de inandningsbara partiklar (PM10) som förekommer i stadsmiljö och längs allmänna vägarhar visat sig härröra från slitage av beläggningar, däck och bromsar, men även från sandning vintertid.En viktig källa är beläggningen, dels genom...

Vägbeläggningars damningsbenägenhet

Sedan 2005 gäller en miljökvalitetsnorm för inandningsbara partiklar (PM10) i Sverige, baserad på ettEG-direktiv. I Sverige är vägdamm en viktig lokal källa till överskridanden av normen, vilketuppmärksammat dubbdäcksanvändningens negativa effekter,...

Tema miljörisker

This report compiles the results from the project Theme Environmental risks. More specifically, the project concerned how different transport related environmental risks influence different road users and how their behaviour influence the...

WearTox

Under slutet på 90-talet genomfördes mätningar av luften partikelhalter i sex svenska städer där syftet var att studera vilka halter som förekommer i gatu-, respektive taknivå och studera partiklarnas ursprung (Areskoug m. fl. 2001). Något...

Slitagepartiklar från vägbeläggningar med gummiinblandad bitumen

Dubbdäcksslitage av vägbeläggningar orsakar emissioner av inandningsbara partiklar (PM10) vars tillåtna halt i omgivningsluften är reglerad enligt en miljökvalitetsnorm. Ett sätt att minska partikelemissionen är att anpassa beläggningarnas...

Wear particles from road pavements with rubber mixed bitumen

Studded tyre wear of road pavements causes emissions of inhalable particles (PM10). Allowed concentration of PM10 is regulated by an EU directive which is implemented in an environmental quality standard in Sweden. One way of reducing pavement wear...

The environmental sub-model of the Swedish Winter Model

Modeling the impact of the use of chemical anti-/deicing on the roadside environment requires knowledge of the roadside exposure to salt, the vulnerability or dose-response relationship of the modeled environmental subjects and, preferably, the...

Effekter av dammbindning av belagda vägar

Inandningsbara partiklar från vägdamm är ett hälsoproblem och en viktig orsak till att miljökvalitetsnormen för partiklar i utomhusluft inte nås i Sverige. Bildningen av vägdamm längs belagda vägar i de nordiska länderna är i stor utsträckning...

Effekt av dammbindning av belagda vägar

Appendix 1 till: "Effekter av dammbindning av belagda vägar" av Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Per Jonsson & Martin Ferm.Syftet med föreliggande litteraturstudie är att få en aktuell bild av kunskapen kring effekter av de olika typer av...

Slitagepartiklar från vägbeläggning med gummiinblandad bitumen

Studded tyre wear of road pavements cause emissions of inhalable particles (PM10). Allowed concentration of PM10 is regulated by an EU directive which is implemented in an environmental quality standard in Sweden. One way of reducing pavement wear...

NanoWear

Particles from road and tire wear have in recent years come to the fore as an important and relatively unexplored contribution to air particulate pollution. Mechanically generated wear particles are relatively coarse (>0.5 microns), but in...

Wet dust sampler

A new technique to sample dust on road surfaces is presented. It is based on the use of water to wash a road surface, hence the name wet dust sampler (WDS). The sample water is collected allowing for a range of analyses. The WDS is a prototype, and...

Winter model

The environmental model is a submodel in the Swedish winter maintenance management system, the Winter Model. The Winter Model will make it possible to assess the most important effects and their monetary value of changes in winter maintenance...

Road dust and air quality in Sweden

During the last years it has become evident that wear particles from road pavements, tires, brakes, and road maintenance strongly contribute to episodes with very high concentration of inhalable particles (PM10) in outdoor air. These episodes...

Järnvägens föroreningar - källor, spridning och åtgärder

Pollutants in the railway environment emanate both from emissions from thetraffic and from the treatment of embankments to control weeds and preventtimber sleepers from rotting. During the last years particular attention hasbeen paid to air...

The environmental sub-model of the Swedish Winter Model from real world data to a...

The use of salt in the winter maintenance operations has both desired and undesired consequences. Many studies have been made regarding different environmental problems related to road salt. Most of the studies regarding salt damaged vegetation have...

Studies of wear particles using the VTI road simulator/particle generator

The high costs of maintenance related to pavement wear have caused many countries to prohibit the use of studded tyres. In Japan and Norway, regulations have also been based upon the health aspects of the road dust. In Japan studded tyres are...

Does the official strategy protect or destroy our cultural heritage?

When new roads are built today, the Swedish official strategy is to leave in situ the cultural layers that are not directly affected by the road construction, rather than to excavate the entire layer even if it stretches outside the verge of the...

Automated monitoring of groundwater contamination along salted roads

This report describes the results from preliminary laboratory investigations of ground water samples obtained during the autumn of 2004 from national road 67 Heby in Sweden, using a novel liquid sensor technology, "Electronic Tongue" (ET), and a...

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljöer

Airborne particles from railroad traffic have been identified as an air pollution problem mainly in tunnel environments. As a result of the introduction of the environmental quality standard for inhalable particles in Sweden 2005, the interest in...

Tema Vintermodell

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som...

Traffic-generated emissions of ultrafine particles from pavement-tire interface

In a road simulator study, a significant source of sub-micrometer fine particles produced by the road-tire interface was observed. Since the particle size distribution and source strength is dependent on the type of tire used, it is likely that...

Tema Vintermodell

Ice and snow on roads and streets cause problems for road-users, requiring maintenance actions such as snow-ploughing, salting and sanding. Such actions influence road safety, accessibility, vehicle costs and the environment, involving heavy...

Tema Vintermodell

Varje år drabbas trafikanterna av olägenheter på grund av is och snö på våravägar, gator och gång- och cykelbanor. Problemen är främst ökad olycksriskoch försämrad framkomlighet. För att förebygga eller i varje fall minskaproblemen, vidtar...

Inandningsbara partiklar från dubbdäcksslitage av vägbana

The aims of this project have been to describe PM10 from studded tyre wear and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular road simulator has been used to generate "clean" wear particles from two different pavements;...

Inandningsbara partiklar från interaktion mellan däck, vägbana och friktionsmaterial

The aims of this project have been to describe PM10 from studded tyre wear and to study their inflammatory effects in human airway cells. The VTI circular road simulator has been used to generate "clean" wear particles from two different pavements;...

Modeling the exposure of roadside environment to airbone salt

A field study was performed in order to investigate the relationships between the salt use, the mechanisms affecting the salt emission, dispersion and the salt exposure in a modeling approach. The salt was collected on gauze filter salt vanes at...

Patterns of residual salt on road surface

A field study was performed in order to investigate the patterns of residual salt on a road surface and the mechanisms involved in transporting the salt off the road into the roadsides. The residual salt was measured in nine segments across a road...

Blev det som det var tänkt?

"Were the results as intended?" The question encapsulates the main purpose ofenvironmental follow-ups of road and railway projects. Documenting how farthe real environmental effects and consequences agree with those that weredescribed in the...

Planning of the road transport system development

A large number of persons are killed or seriously injured in road trafficevery year, and this is not least a great public health problem. Thedevelopment of different traffic safety measures is proceeding rapidly, andit is of importance that the...

Föroreningsnedfall från järnvägstrafik

Miljö- och hälsorisker orsakade av partikelspridning har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Även järnvägen ger upphov till spridning av partiklar, bland annat har vissa problem med damning påpekats, då främst i samhällen där tågen bromsar...

Bedömning av skada på bevarandeintressen

Assessment of damage to heritage assets is often a weak element inenvironmental impact assessments (EIA). General method development is neededin this respect as support for the authors of analyses and descriptions forroad projects. The task of the...

Uppföljning av miljökonsekvenser av svenska väg- och järnvägsprojekt

Uppföljning av miljökonsekvenser har blivit allt vanligare sedan 1995. Det ständigt pågående utvecklingsarbetet med uppföljning av miljökonsekvenser, vid Vägverket och Banverket, visar många positiva resultat. Bland annat har flera genomgripande...

Bedömning av skada på bevarandeintressen

Bedömning av skada på bevarandeintressen är ofta en svag punkt i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Generell metodutveckling i detta avseende behövs som stöd för utförare av analyser och beskrivningar för vägprojekt. Projektet Bedömning av skada på...

Transportrelaterad miljökvalitet

Under 10–11 september 2001 möttes 31 representanter från departement, myndigheter, forskningsfinansiärer och forskarsamhället på Scandic hotell Hasselbacken i Stockholm för att lyssna till föredragningar om och diskutera kring begreppet...