Fredrik Hellman


Bild på Fredrik Hellman

Fredriks forskningsresultat


Skillnader i vägens uppbyggnad i tvärled

Under många år har rekonstruktion av vägar byggt på provtagning av befintliga material i vägkroppen. Det finns olika utrustningar för att utföra detta, som innebär större eller mindre ingrepp i vägen. Erfarenhetsmässigt vet man att det kan skilja i...

Askor för konstruktionsändamål

Vid förbränning av biobränslen och avfall genereras restprodukter, så kallade energiaskor, som kan användas som konstruktionsmaterial. I detta notat 8-2016 redovisas ett projekt som identifierat viktiga åtgärder i syfte att öka användningen av...

Jämförelse mellan mekaniska egenskaper och nedbrytning av hjullast

För att studera sambandet mellan nedbrytning av obundna bärlager och mekaniska egenskaper, främst motstånd mot fragmentering men även nötningsmotstånd, har ett antal material belastats av VTI:s simulator för nedbrytning från tung trafik (HVS)....

Recycling reclaimed road material in hydraulically bound layers

The European Direct-mat project provided a significant contribution to increasing recycling reclaimed road wastes. Part of the project was dedicated to the recycling of various reclaimed road materials in new hydraulically bound layers. This paper...

Energiutvinning ur vägar och vägmiljöer

Rapportens syfte är att kartlägga nya energitekniker för energiutvinning och möjligheten att använda dem i väg- och vägmiljöområden. Kartläggningen fokuserar på material och metoder som kan komma att användas under svenska (kalla) förhållanden....

Utvärdering av djupdränering och infiltration i innerslänt – väg 126, Torpsbruk

Detta notat innehåller kompletterande data från undersökning av fukt, dränering och grundvatten utmed väg 126 nära Torpsbruk. Slutsatser: Djupdränering: • är en effektiv metod att reglera grundvattenytan. • ger en snabb sänkning av grundvattennivån....

Undersökning av mekanisk nedbrytning av obundna material vid tung trafik under byggnation...

I Sverige bestäms bergkvalité i huvudsak med mekaniska analyser såsom Kulkvarn, Mikrodeval (MDE) och Los Angeles (LA) tester. En av frågeställningarna i detta projekt är huruvida dessa tester är tillräckliga för att bestämma bergmaterialkvalitet....

Glimmer i bergmaterial för vägbyggnation

Glimmer är ett vanligt mineral i den svenska berggrunden och kan på vissa platser finnas i höga halter. Två viktiga faktorer när det gäller skador på vägar orsakade av höga glimmermängder har identifierats i projektet; fukt och tjäle. Undersökningen...

Recycling of road materials into new unbound road layers

Most European countries are active in the field of recycling road materials, but knowledge and practice differ between countries. The European project DIsmantling and RECycling Techniques for road MATerials – Sharing knowledge and practices aims at...

Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll

Klimatförändringarna är en realitet och påverkar vårt samhälle och därigenom även våra transporter. Genom att klimatanpassa transportsystemen blir systemen mer robusta och risken för transportstörningar blir mindre. För vägars konstruktion, drift...

Utvärdering av djupdränering och effekt av tätad stödremsa och innerslänt utmed väg 126,...

Djupdränering är en effektiv metod för att reglera grundvattenytan och kan, i samband med väggbygge, rekommenderas som metod i de fall vägen ligger i jordskärning under befintlig markyta i kombination med hög grundvattenyta. Dräneringen måste dock...

Restvärde hos vägar

I rapporten utreds hur begreppet restvärde kan användas vid investeringar i vägar ochväghållning för att analysera tekniska lösningar eller utforma krav för upphandling.Syftet är att utarbeta ett ramverk med principer som knyter samman ekonomiska...

Kvantitativ petrografisk analys av bergmaterial

De viktigaste mineralogiska egenskaperna för bergmaterial beskrivs ur ett tekniskt perspektiv i denna VTI-publikation. Dessa egenskaper, det vill säga kvaliteten på bergmaterialet som används i vägkonstruktioner bestämmer vägarnas framtida...

Svenska erfarenheter av rivning samt återvinning av vägmaterial i nya vägar

DIRECT-MAT (Dismantling and Recycling Techniques for Road Materials - Sharing knowledge and practices) is a European project in the Seventh Framework Programme. The project consists of 20 partners in 15 countries. The purpose of this project is, in...

Packning av obundet material i vägkonstruktioner

A number of roads have shortly after their construction had quality problems. The problems consisted of early rutting and cracking that result in increased maintenance costs. Despite heavy structures made of crushed rock, it has not been possible to...

Kontroll och uppföljning av askvägar

Stabilisering av obundna lager i vägöverbyggnader är en tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt lovande teknik. Det saknas en svensk vägledning för metoderna stabilisering av terrass och stabilisering av obundet lager, vilket leder till att tekniken...

Användning av TiO2 nanopartiklar för fotokatalytisk självrening på vägar

Air quality in connection to streets with heavy traffic is a problem that affects the environment and people's health at many places. Photo catalytic properties of materials with nano sized TiO2 have been developed in recent years. Many research...

Utvärdering av Don't Drink and Drive (DDD) i Östergötlands län hösten 2004

Detta är en utvärdering av de upplevelsedagar som genomfördes i östgötskagymnasieskolor under hösten 2004. Övergripande målsättning med dessa dagar varatt förbättra ungdomars attityder och värderingar till trafiknykterhet ochdärmedett...