Christopher Patten


Bild på Christopher Patten

Christophers forskningsresultat


Vägtjänster i Europa

Detta notat redovisar en kartläggning av hur nationella vägmyndigheter i Europa beskriver, implementerar och följer upp begreppet vägtjänster. Forskarna gjorde en litteratursökning och hade därefter kontakt med tjänstemän på de nationella...

Interior tunnel design and road traffic safety

Maintaining high levels of road traffic safety is always important and when the road is in a tunnel, and especially in a long tunnel, maintaining the highest possible level of safety is paramount. In Sweden, the Stockholm Bypass tunnel (FFS), has...

A behavioural study of quadbike drivers

As quadbikes are becoming more and more common in Sweden the number of accidents also increases. The first aim of this study was therefore to increase our knowledge of how and where quadbikes are used, the mistakes and violations drivers make and...

Tekniska system

Syftet med detta projekt var att ta fram ett underlag för hur Transportstyrelsen kan angripa problematiken med begränsningar i människans kognitiva förmåga och reglementen kring den snabba tekniska utvecklingen inom transportområdet. Inventeringen...

Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också antalet olyckor. Det första syftet med detta projekt var därför att öka kunskapen om de olyckor som inträffar medan det andra syftet var att öka kunskapen om var och hur fyrhjulingar framförs,...

Estimated time of arrival and debiasing the time saving bias

The time saving bias predicts that the time saved when increasing speed from a high speed is overestimated, and underestimated when increasing speed from a slow speed. In a questionnaire, time saving judgements were investigated when information of...

Estimated Time of Arrival and Debiasing the Time Saving Bias

The time saving bias predicts that the time saved when increasing speed from a high speed is overestimated, and underestimated when increasing speed from a slow speed. In a questionnaire, time saving judgements were investigated when information of...

Syns jag bättre med en gul plexiglasskiva framför strålkastaren?

Ungefär hälften av de motorcyklister som dödas eller skadas allvarligt gör det i interaktion med andra motorfordon; exempelvis i korsnings-, mötes- eller upphinnandeolyckor. En bidragande orsak till detta kan vara andra trafikanters svårighet att...

Stockholm bypass tunnel – merging traffic study

The Stockholm bypass (Förbifart Stockholm) project is a new road project that will create a bypass of central Stockholm. The entire project includes motorways, bridges and two tunnels, one of which will be 16.5 km. The Stockholm bypass is the...

Dynamiska farthinder

För att motverka de negativa konsekvenserna av solida farthinder, speciellt väggupp, har alternativa farthinder börjat komma, om än i begränsad omfattning. Ett alternativt farthinder kan vara utformat på olika sätt och vara antingen passivt...

Effects of phone type on driving and eye glance behaviour while text-messaging

This study examined whether phone interface - touch screen keyboard vs. numeric keypad - moderates the impact of sending and receiving text messages on simulated driving performance and eye glance behaviour. The high visual-manual demands of text...

Driver distraction in an unusual environment

The use of mobile phones and other portable devices while driving can be distracting and significantly increases the risk of being involved in a collision. Compared to highway driving, driving in a tunnel environment introduces additional factors...

Dangerous use of mobile phones and other communication devices while driving

The use of mobile phone and similar devices while driving has been a topic of discussion and research for several years. It is now an established fact that driving performance is deteriorated due to distraction but no clear conclusions can yet be...

Effects of electronic billboards on driver distraction.

OBJECTIVE: There is an increase in electronic advertising billboards along major roads, which may cause driver distraction due to the highly conspicuous design of the electronic billboards. Yet limited research on the impact of electronic billboards...

Interior Tunnel Design and Traffic Safety Aspects

Maintaining high levels of road traffic safety is always important and when the road is in a tunnel, and especially in a long tunnel, maintaining the highest possible level of safety is paramount. In Sweden, the Stockholm Bypass tunnel (FFS), has...

Why Sweden should not do as everybody else does

Sweden is the only country in Europe that does not outlaw handheld phone use while driving. This puts some political pressure on Sweden. The Swedish Government commissioned VTI to conduct a literature review on the effects of mobile communication on...

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning

Rapporten kan ses som en verktygslåda av åtgärder med syfte att motverka de trafikfarliga aspekterna av kommunikation under körning och samtidigt bevara de positiva effekterna. Åtgärdsförslagen täcker flera områden och är tänkta som alternativ till...

Countermeasures against dangerous use of communication devices while driving –

Denna rapport behandlar tänkbara åtgärder för att reducera farligt användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under körning. En viktig del i uppdraget var att belysa alternativ till lagstiftning om förbud. Åtgärdsförslagen täcker...

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en tunnel som väntas byggas väster om Stockholm. Tunneln kommer att bli drygt 18 kilometer lång och den inre utsmyckningen väntas ha betydelse vad gäller upplevd trötthet, stimulans, distraktion...

Measuring driver impairments

Snow was falling heavily when Sarah was driving on a slippery road to her cousin’s country cottage. It was dark outside, and the visibility was poor. She had planned to arrive before sunset, but the rental service had made a mistake, and it took...

Mobile telephones and other communication devices and their impact on traffic safety

VTI was commissioned by the Swedish Government to compile relevant research on mobile phone and other communication device usage whilst driving. Thus, a sub-set of those activities that can distract a driver in traffic are treated in the...

Mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter och deras påverkan på trafiksäkerheten

VTI har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa relevant forskning på området användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under körning. Sammanställningen handlar alltså om en delmängd av aktiviteter som kan distrahera en...

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet

Denna rapport presenterar fyra delstudier som genomfördes med syftet att utvärdera hur elektroniskareklamskyltar (ERS) påverkar trafiksäkerheten.Delstudie 1 är en litteraturstudie som undersökte påverkan av ERS på trafiksäkerhet. Slutsatsen var...

Driver workload in simulated road tunnels

The main purpose of this study is to measure the impact of environment factors of simulated road tunnels on driver performance. Perceptual cues in the tunnel environment are manipulated in order to evaluate performance measures and examine possible...

Trötthet vid ratten

Trötthet i samband med körning är ett problem som genererar olyckor och skador i trafiken. Att förare är sömniga kan framförallt härledas till att körning sker trots att förare sovit för lite, varit vakna för länge eller för att körningen sker på...

Mobile telephone simulator study

The study consists of four separate experiments conducted in the VTI drivingsimulator. The common theme was to investigate how driver behaviour andtraffic safety are influenced when the driver attends to another technicaldevice while driving. The...