Christina Stave


Bild på Christina Stave

Christinas forskningsresultat


Barn och fyrhjulingar

Föreliggande studie undersöker attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, samt deras erfarenheter av incidenter och skador. Resultaten skall ligga till grund för åtgärdsförslag för olika aktörers fortsatta arbete. Två...

A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical...

Purpose: This study presents a social perspective on new vehicle technology. It explores the self-reported preparedness of the fire departments (i.e., rescue services) in Sweden’s three largest cities regarding rescue operations involving electrical...

Utvärdering av miljöinslagen i introduktionsutbildningen för privat övningskörning

I denna kvalitativa utvärdering av miljöinslag i introduktionsutbildningen har 18 utbildningstillfällen studerats genom observationer och intervjuer med utbildare samt analyser av de aktuella utbildningsanordnarnas undervisningsplaner. För samma...

Utvärdering av simulatorbaserad träning för äldre bilförare i Sverige

Förmågan att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för en säker mobilitet på äldre dagar. Överskattning kan leda till en ökad risk och underskattning kan leda till obefogade mobilitetsinskränkningar. En före/efter...

Unga mopedisters olycksinblandning

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att öka kunskaperna om de processer som leder fram till olyckor genom en kunskapsöversikt, djupstudier av mopedolyckor med svår skada och analyser av ungdomars diskussioner om moped på internet....

Mopedungdomars trafiksäkerhet

Det övergripande syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om föräldrars betydelse för unga mopedisters beteende i trafiken, och hur man utifrån den kunskapen kan nyttja föräldrar som en resurs för ökad säkerhet för sina barn. I studien...

Drivers’ knowledge and learning of advanced driver assistance systems

This study addressed end-users’ knowledge of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and the role of learning in relation to use of the systems. Therefore end-users’ perspective on the subject of the systems’ purpose, functions, potential risks...

Äldre förares behov av säkerhet och förarstödssystem

Resultaten av den här VTI-studien visar att äldre förare är positiva till förarstödssystem, men har svårigheter att se att deras åldrande påverkar körningen. Risken är att äldre inte inser att reducerad uppmärksamhetsförmåga kräver att de ändrar...

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Detta notat syftar till att ge en övergripande bild över introduktionen av elbilar. I notatet redovisas några av de tekniklösningar som finns tillgängliga och de som kan realiseras i framtiden. Här ingår information om själva fordonen vad gäller...

Processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped

För att minska antalet skadade i mopedolyckor infördes den 1 oktober 2009 ett nytt körkort –AM – för EU-moped. En obligatorisk utbildning på 12 timmar varav minst fyra timmar praktiska moment infördes. Syftet med denna kvalitativa studie var att...

Workshop om trafik och pedagogik

A workshop initiated by the Traffic Education Group (TUG) at VTI on the theme "Traffic Education - What research is currently conducted in the field today and how do we want the field to develop" was held at VTI in November 2010. TUG was represented...

Ansvar och roller vid skolskjutsning

There is a need to increase knowledge about different actors' (municipality, school, bus driver/contractor and parents) view of their role in relation to school transport. The present study aims to create a more detailed description about the...

Risk and safety communication in small enterprises

The frequency of occupational accidents in Swedish farming is high. An intervention methodology aimed at influencing safety attitudes and behaviour was previously tested. The aims of the present study were to evaluate long‐term effects of the...

An intervention method for occupational safety in farming

In order to increase safety in Swedish farming an intervention methodology to influence attitudes and behaviour was tested. Eightyeight farmers and farm workers in nine groups gathered on seven occasions during 1 year. The basic concept was to...

Exploring the organisational preconditions for occupational accidents in food industry

The continuing high frequency of occupational accidents in the Swedish food industry calls for new approaches to better understand the underlying factors. In the present study, 54 accidents involving hand injuries were investigated from the...

A model of the relations between risk perception and self-reported safety activity

A hypothetical model based on theories on stress, coping and motivation, describing the associations between risk perception and self reported safety activity, was tested. Structural Equation Modeling (SEM) was used for the analysis of data from a...

Safety as a process

The frequency of occupational accidents in the Swedish food industry and agriculture is high. This thesis has therefore explored the 'process of safety' in order to detect and analyse factors that either hinder or facilitate safety activity and to...

Every Injured has a Story to Tell

The continuing high frequency of occupational accidents in the Swedish food industry calls for new approaches in order to identify and describe the underlying factors. In the present thesis, therefore, occupational accidents were investigated from...