Carina Fors


Bild på Carina Fors

Carinas forskningsresultat


Association of drivers’ sleepiness with heart rate variability: A pilot study with...

Vehicle crashes lead to huge economic and social consequences, and one non-negligible cause of accident is driver sleepiness. Driver sleepiness analysis based on the monitoring of vehicle acceleration, steering and deviation from the road or...

Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på...

Enligt nuvarande riktlinjer för väg- och gatubelysning ska vägar och gator inom tätort förses med stationär belysning, medan vägar utanför tätort normalt sett inte behöver ha belysning. Regelverket Vägar och gators utformning (VGU) är tvingande för...

Mobil mätning av vägbelysning

För de flesta typer av vägutrustningar finns regelverk som ställer funktionskrav. Exempelvis ska en vägmarkering ha en lägsta retroreflexion för att den ska ha tillräcklig synbarhet. Beträffande vägbelysning finns i Trafikverkets Krav för Vägar och...

Nordic certification system for road marking materials: version 4:2017

Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial introducerades under 2015. Systemet baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar. Från och med 2016 omfattar...

SleepNoise

It is well known that sleepiness is an important contributor to crashes. The drivers are influenced by circadian low, hours slept or being awake. There is also reason to believe that variations in interior road noise may be a contributing factor. Up...

The severity of driver fatigue in terms of line crossing: a pilot study comparing day-...

Introduction: The overall aim of this study is to compare day-time driving with night-time driving looking at line crossings during self-reported sleepiness and long blinks. The hypothesis is that high levels of self-reported sleepiness (KSS 9) and...

Vehicle Driver Monitoring: sleepiness and cognitive load

För att förhindra bilolyckor är det viktigt att förstå bidragande faktorer kopplade till föraren. Det övergripande målet för VDM-projektet har varit att öka förståelsen för två av dessa faktorer, sömnighet och kognitiv distraktion. Målet med...

A comparison of driver sleepiness in the simulator and on the real road

For safety reasons as well as for experimental control, driver sleepiness experiments are often run in simulators. The aim of this study is to compare the development of driver sleepiness in an advanced driving simulator experiment with real road...

An on-road study of sleepiness in split shifts among city bus drivers

Bus drivers often work irregular hours or split shifts and their work involves high levels of stress. These factors can lead to severe sleepiness and dangerous driving. This study examined how split shift working affects sleepiness and performance...

Bus drivers working hours and the relationship to driver fatigue

Bus drivers often have irregular working hours like split shifts and their work involve high levels of stress. These factors can lead to severe sleepiness and dangerous driving. The purpose of this study is to highlight how split shifts affect...

Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers

Driver fatigue has received increased attention during recent years and is now considered to be a major contributor to approximately 15-30% of all crashes. However, little is known about fatigue in city bus drivers. It is hypothesized that city bus...

Intermittenta, heldragna och profilerade vägmarkeringars funktion över tid

Belagda vägar förses vanligtvis med längsgående vägmarkeringar, vilka kan utformas på olika sätt. Tvåfältsvägar ska i normalfallet ha en 10 eller 15 cm bred intermittent kantlinje, men heldragen kantlinje kan användas till exempel då man vill öka...

Mätning av friktion på vägmarkering: jämförelse av olika metoder samt utveckling av...

För vägmarkering finns funktionskrav gällande bland annat markeringens friktion, vilken anges i enheter som avser friktion uppmätt med handhållna instrument. Sådana instrument lämpar sig emellertid inte för mätning av friktion över längre sträckor,...

Nordic certification of road marking materials in Denmark 2015–2016

Ett nordiskt system för certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015. I ett första steg omfattar certifieringen Danmark, Norge och Sverige. I dessa länder kommer det i framtiden att krävas ett materialgodkännande för att få använda...

Nordic certification of road marking materials in Sweden 2015−2016

Ett nordiskt system för certifiering av vägmarkeringsmaterial introducerades 2015. I ett första steg omfattar certifieringen Danmark, Norge och Sverige. I dessa länder kommer i framtiden att krävas materialgodkännande för att få använda materialet...

Nordic certification system for road marking materials: version 3:2016

Detta notat beskriver hur certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial fungerar och hur det tillämpas i de nordiska länderna. Vidare beskrivs de procedurer och metoder som används vid utläggning av material, samt vid mätning av materialens...

Countermeasures for fatigue in transportation: a review of existing methods for drivers...

Det övergripande syftet med detta arbete har varit att samla den kunskap som finns kring hur man på bästa sätt kan motverka att förartrötthet uppstår hos förare i de olika transportslagen väg, järnväg, sjö och i luften. Insamlad kunskap har använts...

Interface design of eco-driving support systems: Truck drivers’ preferences and...

The aim of the study was to investigate the perceived usefulness of various types of in-vehicle feedback and advice on fuel efficient driving. Twenty-four professional truck drivers participated in a driving simulator study. Two eco-driving support...

Nordic certification system for road marking materials: version 1:2015

Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial kommer att introduceras under 2015. Systemet kommer att baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar. Detta notat...

Nordic certification system for road marking materials: version 2:2015

Ett nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial introducerades under 2015. Systemet baseras på dokumenterade materialtester på provfält, där materialen certifieras utifrån hur många hjulpassager de klarar. Detta notat beskriver hur...

Revision of criteria for selection of road lighting class: a pre-study

Ökade krav på energieffektivitet inom transportsektorn har gjort vägbelysningens energianvändning till en aktuell fråga. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att minska vägbelysningens energianvändning genom en revidering av...

The effect of low-frequency road noise on driver sleepiness and performance

The aim of this moving base driving simulator study with 19 drivers participating in a random order day and night time, was to evaluate the effect of low-frequency road noise on driver sleepiness and performance, including both long-term and...

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 2014

Årliga tillståndsmätningar görs för att få en uppfattning om i vilken utsträckning vägmarkeringarna på det statliga vägnätet uppfyller de nationella riktlinjerna för krav i upphandling. Resultaten från 2014 kan sammanfattas med att kravuppfyllnaden...

Tillståndsmätningar av vägmarkeringar i Norden: en jämförelse mellan vägmarkeringars...

Det övergripande syftet med denna studie var att sammanställa och jämföra vägmarkeringarnas funktion i Norge, Sverige och Finland, för att sprida kunskapen mellan länderna. Resultaten visade att vägmarkeringarnas funktion tenderade att vara något...

Utvärderingsmodell för ITS-baserade system vid hållplats: kunskapsöversikt och förslag på...

Det finns nya produkter av typen varningssystem som syftar till att öka säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter. De har ofta tagits fram med särskilt fokus på barn. Produktutvecklarna har utvärderat sina produkter med positiva resultat och...

Video-based observer rated sleepiness versus self-reported subjective sleepiness in real...

Observer-rated sleepiness (ORS) based on video recordings of the driver’s face is often used when analysing naturalistic driving data. The aim of this study is to investigate if ORS ratings agree with subjective self-reported sleepiness (SRS).Forty...

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförare i kollektivtrafiken har ofta oregelbundna arbetstider och en arbetssituation som kan innebära hög stress. Dessa faktorer kan leda till allvarlig trötthet. Syftet med denna studie är att belysa hur arbetstiden påverkar sömn, stress,...

Continuous versus intermittent presentation of visual eco-driving advice

Automatic eco-driving advice has the potential to improve fuel economy and reduce emissions. However, providing eco-driving information to the driver will inevitably draw attention away from the driving task. The objective of this research is to...

Heldragen kantlinje på tvåfältsväg: hastighet och synbarhet

Syftet med studien var att undersöka hur heldragen respektive intermittent kantlinje påverkar reshastigheten på tvåfältsväg, samt att undersöka om det finns en skillnad i hållbarhet för de två linjetyperna. Studien genomfördes på en 4 km lång...

Real driving at night: Predicting lane departures from physiological and subjective...

Only limited information is available on how driving performance relates to physiological and subjective sleepiness on real roads. This relation was the focus of the present study. 33 volunteers drove for 90. min on a rural road during the afternoon...

Sleep-related eye symptoms and their potential for identifying driver sleepiness

The majority of individuals appear to have insight into their own sleepiness, but there is some evidence that this does not hold true for all, for example treated patients with obstructive sleep apnea. Identification of sleep-related symptoms may...

Dangerous use of mobile phones and other communication devices while driving: A toolbox...

The use of mobile phone and similar devices while driving has been a topic of discussion and research for several years. It is now an established fact that driving performance is deteriorated due to distraction but no clear conclusions can yet be...

Fit-for-duty test for estimation of drivers’ sleepiness level: Eye movements improve the...

Driver sleepiness contributes to a considerable proportion of road accidents, and a fit-for-duty test able to measure a driver’s sleepiness level might improve traffic safety. The aim of this study was to develop a fit-for-duty test based on eye...

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning: en fokusgruppstudie

Det man ofta avser med automatiserad körning är möjligheten att låta föraren överlåta en del- eller hela köruppgiften till fordonet själv. Det kan även handla om att fordonet själv ska kunna ta över kontrollen i en situation som föraren inte klarar...

Having to stop driving at night because of dangerous sleepiness: awareness, physiology...

A large number of accidents are due to the driver falling asleep at the wheel, but details of this link have not been studied on a real road. The purpose of the present study was to describe the development of sleepiness indicators, leading to the...

Investigation of driver sleepiness in FOT data: final report of the project SleepEYE II,...

Driver sleepiness contributes to a great number of motor vehicle accidents every year. In order to reduce the number of sleepiness related accidents, more knowledge on e.g. prevalence, countermeasures and driver behaviour is needed. Data from field...

Observer Rated Sleepiness and Real Road Driving: An Explorative Study

The aim of the present study was to explore if observer rated sleepiness (ORS) is a feasible method for quantification of driver sleepiness in field studies. Two measures of ORS were used:one for behavioural signs based on facial expression, body...

Simulator validation with respect to driver sleepiness and subjective experiences: final...

In the previous project SleepEYE, which aimed at developing tools for driver sleepiness detection, two experiments were carried out. In the first experiment, 18 drivers conducted two driving sessions on a motorway: one during daytime (alert) and one...

Sleepy driving on the real road and in the simulator: A comparison

This study compared real driving with driving in a high fidelity, moving base, driving simulator with respect to driving performance, sleep related physiology (using electroencephalography and electrooculography) and subjective sleepiness during...

Countermeasures against dangerous use of communication devices while driving –: a toolbox

Denna rapport behandlar tänkbara åtgärder för att reducera farligt användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under körning. En viktig del i uppdraget var att belysa alternativ till lagstiftning om förbud. Åtgärdsförslagen täcker...

Effects of d-amphetamine on simulated driving performance before and after sleep...

Stimulant drugs are commonly abused and also used to promote wakefulness, yet their effects on driving performance during sleep deprivation have not been thoroughly researched in experimental studies. The aims were to assess the effects on...

In-car countermeasures open window and music revisited on the real road: Popular but...

This study investigated the effects of two very commonly used countermeasures against driver sleepiness, opening the window and listening to music, on subjective and physiological sleepiness measures during real road driving. In total, 24...

Measuring driver impairments: Sleepiness, distraction, and workload

Snow was falling heavily when Sarah was driving on a slippery road to her cousin’s country cottage. It was dark outside, and the visibility was poor. She had planned to arrive before sunset, but the rental service had made a mistake, and it took...

Symboler i vägbanan: en sammanställning av gällande regelverk i Danmark, Finland, Norge,...

Denna studie har syftat till att sammanställa befintliga regelverk och riktlinjer för användandet av symboler i vägbanan i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Dessutom har en...

Traffic safety effects when overtaking 30 meter trucks

The purpose of this paper is to investigate if the introduction of extra-long and heavy trucks has an effect on traffic safety on Swedish roads, especially in relation to overtaking maneuvers. Traffic safety effects will be measured in terms of road...

Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning: en...

Rapporten kan ses som en verktygslåda av åtgärder med syfte att motverka de trafikfarliga aspekterna av kommunikation under körning och samtidigt bevara de positiva effekterna. Åtgärdsförslagen täcker flera områden och är tänkta som alternativ till...

Camera-based sleepiness detection: final report of the project SleepEYE

Two literature reviews were conducted in order to identify indicators of driver sleepiness and distraction. Three sleepiness indicators – blink duration, blink frequency and Perclos – were implemented in the camera system.The aims of the study were...

Driver gaze behaviour at cycle crossings in daylight and at night

Syftet med studien var dels att utvärdera en metod för undersökning av bilförares blickbeteende, dels att studera blick- och körbeteende vid cykelöverfarter efter högersväng. I studien deltog 21 personer. Deltagarna utrustades med ett huvudmonterat...

Effectiveness of traditional countermeasures

Approximately 20% of motor vehicle crashes are caused by sleepiness or fatigue . Therefore, the search of effective countermeasures against driver sleepiness is a key issue in crash prevention. While caffeine, energy drinks and napping have been...

Multilevel Intervention Mapping with sleepiness in focus

Driver fatigue is an important risk factor in traffic safety and an issue for both private and professional drivers. This report provides an analysis of risk factors related to fatigue-related road accidents, and describes intervention goals at...

The characteristics of sleepiness during real driving at night: a study of driving...

Most studies of sleepy driving have been carried out in driving simulators. A few studies of real driving are available, but these have used only a few sleepiness indicators. The purpose of the present study was to characterize sleepiness in several...

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafikverket överväger att tillåta längre och tyngre fordon på vägarna förutsatt att de inte påverkar trafiksäkerheten negativt. Syftet med studien var att undersöka säkerhetseffekten av fordonslängd, speciellt med avseende på olycksrisken vid...

Accelerated testing of FCW for trucks: part 2: driving behaviour after exposure to...

Forward collision warning (FCW) systems alert the driver of an imminent rear-end collision with the vehicle ahead. FCW systems are difficult to test and evaluate in a real driving situation and a simulator study can thus be a feasible way of...

Field test on visibility at cycle crossings at night

Purpose: The main purpose of the study was to compare the night-time visibility distance of cycle crossings to the nighttime visibility distance of bicyclists at the corresponding cycle crossings. This was tested both for dry and wet road surface....

Field test on visibility at cycle crossings at night

Denna rapport utgör dokumentation av en fältstudie som är en del i projektet "Trafikantstöd i mörkertrafik".De första delarna i projektet var en litteraturstudie om mörkertrafik i tätort samt en fokusgruppsstudiedär olika trafikantgruppers behov och...

Lane Departure Warning System - LDW: samband mellan LDW:s och vägmarkeringars funktion

The aim of this study was to investigate the interaction between the Volvo Lane Departure Warning System (LDW) and the road markings. LDW is based on a digital camera which basically registers what the driver’s eyes see. This implies that the road...

Samband mellan synbarhet och vägbelysningens färg: en litteraturstudie om mätmetoder och...

Befintliga metoder för att mäta och beskriva vägbelysningsparametrar bygger på hur ögat uppfattar ljus idagsljusförhållanden. I mörkertrafik där ljusnivåerna är låga – i det så kallade mesopiska området kan dagens metoder ge missvisande resultat....

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort: en fokusgruppsstudie med...

The aim of this study was to improve knowledge on road users' experiences, problems and needs in night-time traffic in urban areas. Based on a previous literature study, the following road user groups were selected for a focus group study:...

Night-time traffic in urban areas: a literature review on road user aspects

The aim of this literature study is to review recent research on night-time traffic from a road user perspective. The report discusses road users' behaviour, needs and problems in relation to other road users as well as to traffic environment. The...

Fokus på halka: fokusgruppsresultat om attityder kring framtida halkinformationssystem

SRIS (Slippery Road Information System) is a Swedish project that will be accomplished during 2006-2008. The project aims to develop a system to evaluate winter road conditions in real-time. Information about the road condition is received both from...