Åsa Wikberg


Bild på Åsa Wikberg

Åsas forskningsresultat


Elanvändning för längre och tyngre tåg

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande...

Internalisation of external effects in European freight corridors

This project was conducted upon a request from the Swedish Agency for Transport Analysis (Trafikanalys), with a governmental assignment to annually report the rate of internalisation per mode for passenger and freight transports. In its 2013 report,...

Internalisation of External Effects in European Freight Corridors

External effects or externalities “consist of the costs and benefits felt beyond or ‘external to’ those causing the effect” (Anderson, 2006). In the case of transportation, the negative externalities (costs) can take the form of air pollution, noise...

Fördelning av nyttor för internationella godstransporter i kostnadsnyttoanalyser

Syftet med detta projekt är att analysera när, om och hur transportkostnadsminskningar, som följer av en infrastrukturåtgärd som påverkar internationella godstransporter, bör fördelas mellan olika länder i en kostnadsnyttoanalys (CBA). För att...

Differentierade marginalkostnader inom järnvägen

I Sverige ska prissättning inom järnvägssektorn huvudsakligen ske utifrån marginalkostnadsprincipen. Prissättning ska utformas på ett sådant sätt att de negativa externa effekterna internaliseras genom avgifter och skatter. I dagsläget är...

Strategi för utveckling av en samhällsekonomisk analysmodell för drift, underhåll och...

Möjligheten att fatta beslut om behovet av anslagsmedel till drift, underhåll och reinvestering av vägaroch järnvägar baserat på ett väl strukturerat underlag är idag små. Detta skapar betydande risker attmedel används på ett samhällsekonomiskt...

Estimating the marginal cost of railway track renewals using corner solution models

Economic theory advocates marginal cost pricing for efficient utilisation of transport infrastructure. A growing body of literature has emerged on the issue of rail marginal infrastructure wear and tear costs, but the majority of the work is focused...

The marginal cost of railway track renewals

Economic theory advocates marginal cost pricing for efficient utilisation of transport infrastructure. A growing body of literature has emerged on the issue of marginal infrastructure wear and tear costs, but the majority of the work is focused on...