Åsa Forsman


Bild på Åsa Forsman

Åsas forskningsresultat


Traffic safety effects of new speed limits in Sweden

Driving speeds affect the risk of being involved in a crash and the injury severity as well as the noise and exhaust emissions. Starting 2008, the Swedish Transport Administration performed a review of the speed limits on the national rural road...

Tunga lastbilars däckanvändning och olycksrisk vintertid

Det finns idag ett lagkrav på att vinterdäck ska användas på drivaxeln på tunga fordon (totalvikt överstigande 3,5 ton) under vinterdäcksperioden, 1 dec till 31 mars, om det är vinterväglag. Detta krav är helt baserat på framkomlighet, då man anser...

Changes in speed distribution

This study investigated the effect of applying two aggregated models (the Power model and the Exponential model) to individual vehicle speeds instead of mean speeds. This is of particular interest when the measure introduced affects different parts...

Design and analysis of semi-controlled studies

Semi-controlled studies provide a hybrid approach in between controlled experiments and naturalistic driving studies. As in controlled experiments, the researcher can assign participants to groups, select the route and define the tasks, but the...

Prognosintervall för antal allvarligt skadade i vägtrafikolyckor

Syftet med denna studie har varit att visa hur stor osäkerheten är i prognoserna för antalet allvarligt och mycket allvarligt skadade personer inom olika delpopulationer, med avseende på geografiska områden, trafikantkategorier, ålder och kön....

Utvärdering av alkolås efter rattfylleri

Ett permanent system för alkolås efter rattfylleri trädde i kraft den 1 januari 2012. Transportstyrelsen ansvarar för systemet som gäller samtliga körkortsbehörigheter. De som har gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri, till upprepade fall av...

Förstudie om antal alkoholutandningsprov i trafiken

Antal alkoholutandningsprov som utförs varje år har minskat med drygt 50 procent mellan år 2010 och 2015. I den här PM:et belyses frågan om antal alkoholutandningsprov och dess betydelse för rattfylleriets omfattning. PM:et ska ses som ett underlag...

Traffic safety effects of new speed limits in Sweden

The effects of speed, both positive and negative, make speed a primary target for policy action. Driving speeds affect the risk of being involved in a crash and the injury severity as well as the noise and exhaust emissions. Starting 2008, the...

Participation Rates in a Voluntary Alcohol Interlock Program for Drink Drivers in Sweden

After a long trial period, an alcohol interlock program was permanently introduced in Sweden in 2012. Participation in the program is voluntary and the duration of the program is one or two years, depending on the severity of the drink driving...

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Det är väl känt att alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har gjorts ett flertal svenska studier om den gruppen av förare. Droger och läkemedel i trafiken har studerats i betydligt mindre omfattning och syftet med...

Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg

Syftet med den här studien har varit att kartlägga fyrhjulingsåkare som skadats i olyckor som skett på väg under perioden 2003–2013. Mer specifikt har syftet varit:att beskriva egenskaper hos de skadade och andra omständigheter kring olyckan så som...

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare

Resultaten i den här studien visar att bland de förare som misstänks för påverkan av alkohol eller annat ämne enligt Strada så har detta också bekräftats i 65 procent av fallen (konfidensintervall: 54-76 %). Detta framkommer när registreringen i...

Evaluation of New Speed Limits in Sweden

The study sought to estimate changes in actual driving speed occurring after new speed limits were introduced in Sweden’s rural road network. The effects of speed limit changes were estimated for 7 groups of roads of different types and initial...

Skadade motorcyklister

Det huvudsakliga syftet med studien har varit att kartlägga motorcyklisternas skador med avseende på var i vägnätet som olyckorna sker. Även fyrhjulingsolyckor har studerats i mindre omfattning. Studien baseras på polisrapporterade olyckor från...

Speed distribution and traffic safety measures

A main  traffic  safety  priority in  many  countries  is  implementing measures  that reduce  road  user  speed  and increase  speed limit compliance. This study compares changes in the  speed distribution  and estimated accident risk brought about...

Rattfylleri vid färjelägen


Speed management in Sweden

Between 2008 and 2011, the Swedish Transport Administration reviewed the speed limits on the state rural road network in Sweden. Guidelines were established for different types of roads, and the long-term vision was that speed limits should be...

Alcohol- and drug-related fatal accidents in Sweden

This conference paper presents an accident study investigating where fatal alcohol- and drug-related accidents occur with respect to traffic environment (i.e., urban versus rural), road type, speed limit, annual average daily traffic flow, and road...

Riskkurva för alkohol

Risken att dödas eller skadas i trafiken ökar betydligt när man kör rattfull och alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Risken ökar ju högre alkoholhalten i blodet är. VTI har tagit fram en riskkurva som visar hur stor...

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2012

Utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 följs upp genom årliga rapporter. Denna rapport är den femte uppföljningen. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen under 2012. Liksom tidigare år analyseras...

Hastighetsspridning och trafiksäkerhet

Projektet beskriver kunskapsläget när det gäller hastighetsspridningens betydelse för trafiksäkerheten samt studerar verkliga förändringar i hastighetsfördelning och uppskattad olycksrisk efter några olika åtgärders införande. Syftet är att få en...

Alkohol och droger i trafiken - var står vi idag?

Rattfylleri är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. I den här artikeln ges en översikt över den senaste tidens forskning vad gäller problemets omfattning, attityder till att köra rattfull och de åtgärder som erbjuds. Genomgången,...

Droger och mediciner

Alkohol i kombination med bilkörning är ett relativt väl utforskat område men när det gäller andra ämnen är kunskapen bristfällig. Syftet med den här studien är att kartlägga omfattningen av illegala droger och mediciner i svensk trafik. Resultaten...

Effects of d-amphetamine on simulated driving performance before and after sleep...

Stimulant drugs are commonly abused and also used to promote wakefulness, yet their effects on driving performance during sleep deprivation have not been thoroughly researched in experimental studies. The aims were to assess the effects on...

Trafiksäkerhet och konjunktur

In studies of traffic safety is it important to have good knowledge of both internal and external factors. Examples of the former are driver behaviour and the roads’ safety standard, while examples of the latter are the demographic structure and the...

Analys av rattfylleriolyckor

Det mindre vägnätet bör inte lämnas utan polisens övervakning när det gäller rattfylleri. Det bör också förekomma omfattande övervakning på dessa vägar nattetid. Detta är en viktig slutsats av en genomförd VTI-studie angående var och när...

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet

Sedan 2008 pågår ett arbete hos Trafikverket1 med att ompröva hastighetsgränserna på alla vägar på det statliga vägnätet i Sverige. I den här studien redovisas resultat från hastighetsmätningar som är gjorda före och efter omskyltningen i den andra...

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet

Inför hastighetsöversynen 2008 antog Trafikverket att höjd eller sänkt hastighetsbegränsning med 10 km/tim skulle ge en ökning respektive minskning av den faktiska hastigheten för personbilar med 4 km/tim. Förändringen för tunga fordon, utan...

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige

The prevalence of illicit drugs and medicines in the driving population, i.e. among drivers on the road, was 2.5 per cent between the years 2006 and 2011 in Sweden. The prevalence of alcohol, illicit drugs and medicines among drivers killed in...

Trafiksäkerhet och konjunktur

Detta projekt har omfattat två delstudier. Syftet med den första har varit att undersöka vilka typer av olyckor som är mest känsliga för ekonomisk konjunktur och vilka trafikantgrupper som är inblandade. Syftet med den andra studien har varit att...

Co-operation between police and social treatment services offering treatment to drink and...

Objective: To describe and analyze a measure that has been introduced in Sweden with the objective of quickly offering treatment for the alcohol or drug problems suspected drink or drug drivers may have. The goal of the measure is that every...

Results from the analysis and input to the development and validation of the statistical...

The aim of Deliverable 5.1 of the ITERATE project is to present results of analyses made of the data collected in the ITERATE WP4 driving simulator experiments. The ITERATE WP4 driving simulator experiments consisted of train and car driving...

Results from the analysis and input to the development and validation of the statistical...

The aim of Deliverable 5.1 of the ITERATE project is to present results of analyses made of the data collected in the ITERATE WP4 driving simulator experiments. The ITERATE WP4 driving simulator experiments consisted of train and car driving...

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet

Starting 2008, the Swedish Transport Administration performs a total review of the speed limits on the entire state road network in Sweden. This study presents the first results from speed measurements made before and after the changes of speed...

Sleepiness and prediction of driver impairment in simulator studies using a Cox...

Cox proportional hazard models were used to study relationships between the event that a driver is leaving the lane caused by sleepiness and different indicators of sleepiness. In order to elucidate different indicators' performance, five different...

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt...

In 2003, the Swedish Road Administration initiated a project entitled The Joint National Action against Drunk and Drugged Drivers according to the Skellefte Model The aim of the project was to spread an initiative that began in Skellefteå to the...

Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt...

The Skellefte Model is a project whose purpose is to reduce the number of repeated drunk driving offences by improving cooperation between the police, social services, addiction treatment systems, county administrative boards, public prosecutors,...

Förslag till förbättringar av rattfylleristatistiken i Sverige

In June 2006, the Swedish Road Administration was mandated by the Government to improve the description of the health effects of road traffic accidents. Under the terms of this mandate, a proposal was to be made as to how the recording of alcohol...

Prognosmodeller för antal dödade i vägtrafiken

Probability models play an important role when analysing and forecasting time series of the number of fatalities in road traffic accidents. This report presents a study of a method of analysing time series of count data that also can account for...

Kvalitetsgranskning av TSU92-, en undersökning om resvanor

TSU92- is a travel survey that started in 1992 with the aim to increase the knowledge of travels made by unprotected road-users. The survey is still focused on these groups, but questions of other transport modes are also included. An evaluation of...

Rattfylleriets omfattning

This report presents the results from a study with the aim of estimating the prevalence of drink driving in three Swedish counties, as well as testing the used method in practice. Data was collected by the police that conducted breath tests of...

Impact of Nonresponse and Weighting in a Swedish Survey

Results from travel surveys, together with traffic monitoring programs, serve as a basis for policy decisions and evaluations. Correct interpretation of the survey results is therefore of vital importance, and the impact of different sources of...

Rapportering från ett samverkansprojekt för bättre rattfylleristatistik

The most important contribution to improved knowledge of the prevalence of drink-driving in Sweden is a sample survey where drivers are tested at randomly selected sites and time points. The prerequisites for such a study have been investigated in...

Skattning av trafikarbetet i Stockholms innerstad och Stockholms län

As a part of the evaluation of the Stockholm trials, the traffic volume in April 2005 will be compared with the traffic volume in April 2006. The results from the before study is presented in this paper. The total number of vehicle-kilometres...

Effects of cognitive and visual load in real and simulated driving

A simulator and a field experiment were conducted to study the effects of visual and cognitive load on driving performance, and also to assess the validity on the VTI simulator as a tool for studying the effects of distraction. It was found that...

The composition and use of the Swedish car fleet

Model-based forecasts of future emissions are important tools for findingstrategies to reach the Swedish transport policy objective concerning effecton climate and air pollution. In order for the calculated emissions to reflectthe actual situation,...

Kontrolldiagram för månadsvis uppföljning av antal dödade i vägtrafiken

The number of fatalities in road traffic accidents and the number of fatal accidents are important indicators of the traffic safety situation. The monthly values are, however, difficult to interpret due to large random fluctuations. The aim of this...

Skattning av rattfylleriets omfattning

Drink-driving is one of the largest traffic safety problems in Sweden and a number of measures are taken to reduce the problem. However, drink-driving is only one of many problems and in the process of prioritising among traffic safety measures,...

Förslag till metod för uppskattning av trafikarbete

I augusti 2004 fick VTI i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm (GFK) att lämna förslag på en konkret metod för uppskattning av trafikarbetet i Stockholm. Föreliggande rapport redovisar resultatet av denna förstudie. Vid utvärderingen...

Child safety in cars

In order to study child safety in cars, international literature was reviewed with respect to road vehicle transportation for children, with the focus being on the age up to 12 years. The review included literature in English and Swedish....

Barn i bil - socioekonomiska faktorer

Syftet med föreliggande studie var att identifiera samband mellan felanvändning/ickeanvändning av skyddsutrustning för barn i bil och socioekonomiska faktorer. Studien har även gett en lägesbe-skrivning avseende felanvändning och ickeanvändning. De...

Krockkuddar i bilen

Föräldrar som ska transportera sina barn i bil ställs inför en rad olika frågor om barnets placering och fastsättning. Det är svårt att ge entydiga svar på dessa frågor eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till. Det som är den bästa...