Åsa Aretun


Bild på Åsa Aretun

Åsas forskningsresultat


Att integrera jämställdhet i länstransportplanering: Slutredovisning av...

Syftet med projektet har varit att vidareutveckla och testa modellen för Jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) som föreslås i rapporten Kön i Trafiken. Särskilt lades fokus på de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet samt jämn...

Policy för spridning av elbilar: några aktuella perspektiv och forskningsbehov: en...

Denna rapport baseras på en förstudie som har haft särskilt fokus på att utforska policy för spridning av elbilar i Norge respektive Sverige. Elbilar utgör en av de fordonstekniker som står i centrum i förhållande till målsättningar om en...

Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksparkering och potentiella...

En genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra till bättre tillgänglighet, ren luft samt en säker, trygg och mer jämlik stadsmiljö. Frågan är dock hur olika åtgärder som styr parkering påverkar bilister. Syftet med studien är att undersöka varför...

Developments in driver’s licence holding among young people: potential explanations,...

Denna litteraturöversikt redogör för kunskapsläget kring vad som förklarar och påverkar utvecklingen av körkortsinnehavet bland unga i olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska kontexter. Översikten behandlar även kunskapsläget...

Ökad cykling: professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen

Syftet med rapporten är att belysa orsaker till varför inte policymål om en ökad andel cykling uppnås i den praktiska planeringen på kommunal nivå, samt bidra med kunskap om hur detta implementeringsunderskott kan minskas. Rapporten baseras på...

Ekonomiska styrmedel för en hållbar personbilstrafik: konsekvenser för tillgänglighet: en...

Syftet med denna rapport är att presentera en översikt av befintliga styrmedel i Norge och Sverige som avser att ge ekonomiska incitament för individer att förändra sin bilanvändning i hållbar riktning. Syftet är vidare att ge en kunskapsöversikt...

Ungdomars inställning till att ta körkort 2002-2009

Syftet med föreliggande arbete är att öka vår kunskap om vad som påverkar ungdomars körkortstagande underperioden 2002–2009. En enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval av ungdomar (17,5 år) i Sverige vid fem separata tillfällen (2002, 2003,...