Ary Silvano


Bild på Ary Silvano

Arys forskningsresultat


Intressent- och behovsanalys för resvaneundersökningar: resultat från intervjuer och...

I Sverige genomförs en nationell resvaneundersökning med viss regelbundenhet med Trafikanalys som ansvarig myndighet. Undersökningen har problem med bortfall, täckning, kostnader och uppgiftslämnarbörda. Ett projekt pågår som syftar till att...

Traffic safety for cyclists in roundabouts: geometry, traffic, and priority rules: A...

Denna studie är en litteraturgenomgång av cirkulationsplatsers geometriska egenskaper och trafikförordningars inverkan på cyklisters säkerhet. Litteraturgenomgången granskade artiklar från 1990 fram till 2017. En artikel ansågs relevant enligt...