Annelie Carlson


Bild på Annelie Carlson

Annelies forskningsresultat


Uppdatering EVA-kalkylen

Den nuvarande Europagemensamma HBEFA-modellen anger emissionsfaktorer för olika körmönster och fordonstyper. Med den modellen kan man dock inte studera till exempel enskilda korsningar. Denna studie utnyttjar samma grundmodell, PHEM (www.tugraz.at),...

Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledning

Trafikledning och trafikinformation kan påverka utsläppen av klimatgaser, främst via trafikens avgasutsläpp och energibehov, men också i viss mån genom att trafikledningen kan senarelägga eller helt undvika nyinvestering i transportinfrastruktur...

Rullmotstånd

Rullmotstånd är en betydande aspekt avseende vägytans egenskaper och sett i relation till trafikens energibehov och utsläpp av koldioxid (CO2). Genom att minska rullmotståndet finns en möjlighet att förbättra trafikens energieffektivitet och minska...

A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical...

Purpose: This study presents a social perspective on new vehicle technology. It explores the self-reported preparedness of the fire departments (i.e., rescue services) in Sweden’s three largest cities regarding rescue operations involving electrical...

Ekonomisk och energieffektiv användning av motorvärmare

Ett sätt att uppnå en större energieffektivitet och lägre emissioner i transportsektorn är att använda motorvärmare innan motorstart. Syftet med denna studie är att uppdatera de sparpotentialer som finns med att använda motorvärmare i en nyare...

Energibehov för trafik och för underhållsåtgärder av vägbeläggning

I detta notat undersöker forskarna hur man kan välja vägunderhåll som minskar den totala energianvändningen för trafik och underhåll, samtidigt som det tas hänsyn till kostnadseffektivitet och osäkerheter. En generell metod för beslutsstöd har...

Revidering av kriterier för val av vägbelysningsklass

Ökade krav på energieffektivitet inom transportsektorn har gjort vägbelysningens energianvändning till en aktuell fråga. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att minska vägbelysningens energianvändning genom en revidering av...

Elanvändning för längre och tyngre tåg

Projektet som redovisas i detta notat analyserar hur godstransporterna på järnväg kan effektiviseras. Hypoteserna är att transporterna kan effektiviseras genom att använda längre respektive tyngre godståg, genom att genomföra energibesparande...

Ekonomisk och energieffektiv användning av motorvärmare

En pilotstudie visar att motorvärmning via kylvattnet är mer bränsleeffektivt än att värma smörjoljan. Kallstart av motorfordon ger högre bränsleförbrukning och mer utsläpp eftersom en kall motor innebär att en större friktion behöver övervinnas....

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Detta notat syftar till att ge en övergripande bild över introduktionen av elbilar. I notatet redovisas några av de tekniklösningar som finns tillgängliga och de som kan realiseras i framtiden. Här ingår information om själva fordonen vad gäller...

Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö

Andra delprojektet av ELVIS-demonstrationsprojektet för längre och tyngre godståg syftar till att analysera dagens förutsättningar för användningen av längre tåg och att utvärdera demonstrationsförsöket där ett 730 meter långt demonstrationståg (i...

Utveckling av VTI:s modell för beräkning av trafikarbete på svenska vägar

Varje år tar VTI fram en trafikbeskrivning som omfattar en historisk del samt en prognosdel över det framtida årliga trafikarbetet. Termen trafikarbete betecknar den totala omfattningen av trafik inom ett visst område och under en viss tid. Baserat...

Life cycle assessment of a road investment

In the transport sector, major efforts have been concentrated on developing more fuel efficient engines and vehicles. However, the road infrastructure, its operation and maintenance also use energy and do have an effect on traffic fuel consumption...

Utvärdering PHEM-modellen

Trafikverket har konstaterat att användningen av modeller för mikrosimulering av bränsleförbrukning och emissioner i Sverige behöver utvecklas. Projektet som redovisas i detta notat är en utvärdering av PHEM-modellen för att undersöka...

Energy use generated by traffic and pavement maintenance

VTI har undersökt rullmotståndets betydelse för trafikens totala energianvändning och om underhållsaktiviteter är ett rimligt val för att minska trafikens totala energianvändning. Syftet med undersökningen är att göra det möjligt för...

Andra generationens biodrivmedel

Ett av de transportpolitiska målen är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Ett led i att uppnå detta är att ersätta fossila bränslen med förnybara drivmedel som baseras på biomassa. Syftet med denna rapport är att göra en...

Potential för en energieffektivare väg- och gatubelysning

För att minska energianvändning och kostnader för väg- och gatubelysning är det av vikt att ha en såenergieffektiv belysning som möjligt och att den huvudsakliga funktionen fortfarande upprätthålls.Målen med projektet var att ta fram grunddata för...

Life cycle assessment of roads and pavements

Rapporten om livscykelanalyser av vägar och vägbeläggningar är en rapport i delprojekt 3 (SP3) i projektet MIRIAM (Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management systems). Det övergripande syftet i MIRIAM är att ta fram...

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av...

Typical values have been estimated per km road regarding the use of energy and carbon dioxide emissions for construction as well as maintenance and operation for four separate cases. These cases have been defined from standard motorways, 2+1-roads...