Anna Vadeby


Bild på Anna Vadeby

Annas forskningsresultat


Traffic safety effects of new speed limits in Sweden

Driving speeds affect the risk of being involved in a crash and the injury severity as well as the noise and exhaust emissions. Starting 2008, the Swedish Transport Administration performed a review of the speed limits on the national rural road...

Changes in speed distribution: Applying aggregated safety effect models to individual...

This study investigated the effect of applying two aggregated models (the Power model and the Exponential model) to individual vehicle speeds instead of mean speeds. This is of particular interest when the measure introduced affects different parts...

Hastigheter på kommunala gator i tätort: resultat från mätningar 2016

Syftet med föreliggande studie är att följa upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort. År 2012 var startår för mätserien och under 2016 genomfördes den fjärde uppföljande...

Effectiveness and acceptability of milled rumble strips on rural two-lane roads in Sweden

Purpose: The study sought to estimate the effects of centreline milled rumble strips on rural two-lane roads in Sweden in a wide perspective. Traffic safety effects (i.e., fewer crashes and injuries), driver experience, and driver opinions of...

Hastigheter på kommunala gator i tätort: resultat från mätningar 2015

Studien redovisar den tredje mätningen som följer upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort. Resultaten visar att de genomsnittliga reshastigheterna ligger under gällande...

Säker framkomlighet: trafiksäkerhetseffekter 2013 och 2014

Detta notat presenterar en studie om trafiksäkerhetseffekter av fyra olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Resultaten visar att samtliga åtgärder har minskat antalet dödade och svårt skadade.De fyra...

Säker framkomlighet: spårutveckling på mitträfflade, mötesfria och riktningsseparerade...

Detta notat redovisar en studie av spårdjupstillväxt för tre olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”. Åtgärderna är:2-fältsvägar med frästa mitträfflorsmala mötesfria vägar (”gles 2+1-väg med...

Säker framkomlighet: sammanfattande slutrapport 2015

Föreliggande rapport redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inomTrafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet ochtrafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med...

Design and analysis of semi-controlled studies

Semi-controlled studies provide a hybrid approach in between controlled experiments and naturalistic driving studies. As in controlled experiments, the researcher can assign participants to groups, select the route and define the tasks, but the...

Självförklarande gator: samband mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljö

Det övergripande syftet med denna studie har varit att öka förståelsen kring begreppet självförklarande gata i tätort genom att studera sambandet mellan faktiska hastigheter på en viss plats, den hastighetsgräns som råder där och trafikmiljöns...

Traffic safety effects of narrow 2+1 roads with median barrier in Sweden

Deaths on rural roads are a serious road safety problem. Due to the risks imposed by high speeds, multi-functionality, lower infrastructure safety and mix of different road users, rural roads are often dangerous roads with relatively high risk...

Traffic safety effects of new speed limits in Sweden

The effects of speed, both positive and negative, make speed a primary target for policy action. Driving speeds affect the risk of being involved in a crash and the injury severity as well as the noise and exhaust emissions. Starting 2008, the...

Towards a European Guideline for Speed Management Measures in Work Zones

Speed management in work zones is important to ensure that the driver safely can navigate the vehicle through the work zone routing. The ASAP project, Appropriate Speed saves All People, was designed to address this issue, with its specific focus on...

Hastigheter på kommunala gator i tätort: resultat från mätningar 2014

Syftet med föreliggande studie är att följa upp förändringar av trafikanternas hastighetsval och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort. År 2012 var startår för mätserien och under 2014 genomfördes den andra uppföljande...

Utvärdering av ändrade hastighetsgränser: långtidseffekter på trafiksäkerhet

Sedan 2008 har det pågått ett arbete hos Trafikverket med att ompröva hastighetsgränserna på det statliga vägnätet. Syftet med föreliggande studie är att redovisa och analysera långtidseffekter på trafiksäkerheten på vägar där hastighetsgränsen har...

Evaluation of New Speed Limits in Sweden: A Sample Survey

The study sought to estimate changes in actual driving speed occurring after new speed limits were introduced in Sweden’s rural road network. The effects of speed limit changes were estimated for 7 groups of roads of different types and initial...

Hastigheter på kommunala gator i tätort: resultat från mätningar 2013

Syftet med föreliggande studie är dels att utveckla en metod för att följa upp förändringar av trafikanternas hastigheter på det kommunala huvudvägnätet i tätort, dels att redovisa resultaten av trafikanternas hastighetsnivåer och...

Skadade motorcyklister: en analys av var i vägnätet som motorcyklister skadas och...

Det huvudsakliga syftet med studien har varit att kartlägga motorcyklisternas skador med avseende på var i vägnätet som olyckorna sker. Även fyrhjulingsolyckor har studerats i mindre omfattning. Studien baseras på polisrapporterade olyckor från...

Speed distribution and traffic safety measures

A main  traffic  safety  priority in  many  countries  is  implementing measures  that reduce  road  user  speed  and increase  speed limit compliance. This study compares changes in the  speed distribution  and estimated accident risk brought about...

Säker framkomlighet: sammanfattande resultat

Idén med räffling, både vägrensräffling och mitträffling, är att undvika olyckor genom att "väcka/larma" förare som ofrivilligt är på väg att lämna sitt körfält på grund av t.ex. distraktion eller trötthet. Utländska studier indikerar att räfflorna...

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2012: målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot...

Utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 följs upp genom årliga rapporter. Denna rapport är den femte uppföljningen. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen under 2012. Liksom tidigare år analyseras...

Speed management in Sweden: evaluation of a new speed limit system

Between 2008 and 2011, the Swedish Transport Administration reviewed the speed limits on the state rural road network in Sweden. Guidelines were established for different types of roads, and the long-term vision was that speed limits should be...

Hastighetsspridning och trafiksäkerhet

Projektet beskriver kunskapsläget när det gäller hastighetsspridningens betydelse för trafiksäkerheten samt studerar verkliga förändringar i hastighetsfördelning och uppskattad olycksrisk efter några olika åtgärders införande. Syftet är att få en...

Effects of d-amphetamine on simulated driving performance before and after sleep...

Stimulant drugs are commonly abused and also used to promote wakefulness, yet their effects on driving performance during sleep deprivation have not been thoroughly researched in experimental studies. The aims were to assess the effects on...

Användning och behov av effektsamband i tätort: Resultat från en enkät

Som en del i projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av användning samt uppdatering av effekter för tätort” har en enkätstudie genomförts. Syftet med enkäten var att kartlägga användning och behov av effektsamband i tätorter...

Vägtrafikens hastigheter: kunskapsinventering

I syfte att uppnå etappmålet för vägtrafiksäkerheten finns delmålen att hastighetsefterlevnad skall öka på såväl det statliga som det kommunala vägnätet. VTI har därför fått i uppdrag av Trafikverket att analysera viktiga problemområden och...

Säker framkomlighet: trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar

För att öka trafiksäkerheten på landsvägar låter Trafikverket räffla vägmitt på tvåfältsvägar bredare än 7 meter med hastighetsgräns 80 km/tim eller högre. Vissa restriktioner gäller dock för buller och beläggningstyper. På uppdrag av Trafikverket...

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet: effekter på hastighet, etapp 2

Sedan 2008 pågår ett arbete hos Trafikverket1 med att ompröva hastighetsgränserna på alla vägar på det statliga vägnätet i Sverige. I den här studien redovisas resultat från hastighetsmätningar som är gjorda före och efter omskyltningen i den andra...

Motorcyklisters hastigheter - nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser

I syfte att uppnå etappmålet om högst 220 trafikdödade år 2020, finns delmålet att minst 80 procent av trafikarbetet skall ske inom gällande hastighetsgräns. Målet skall gälla för såväl personbilar, tunga fordon, motorcyklar och mopeder. Syftet med...

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet: effekter på trafiksäkerhet och miljö

Inför hastighetsöversynen 2008 antog Trafikverket att höjd eller sänkt hastighetsbegränsning med 10 km/tim skulle ge en ökning respektive minskning av den faktiska hastigheten för personbilar med 4 km/tim. Förändringen för tunga fordon, utan...

Effects of dextroamphetamine on simulated driving performance before and after sleep...

Stimulant drugs are commonly abused and also used to promote wakefulness, yet their effects on driving performance during sleep deprivation have been poorly studied in experimental studies. We aimed to assess the effects on fundamental driving...

Car drivers’ perceptions of electronic stability control (ESC) systems

As a way to reduce the number of car crashes different in-car safety devices are being introduced. In this paper one such application is being investigated, namely the electronic stability control system (ESC). The study used a survey method,...

Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet: en studie på E4 i Stockholm

Denna rapport presenterar fyra delstudier som genomfördes med syftet att utvärdera hur elektroniskareklamskyltar (ERS) påverkar trafiksäkerheten.Delstudie 1 är en litteraturstudie som undersökte påverkan av ERS på trafiksäkerhet. Slutsatsen var...

Results from the analysis and input to the development and validation of the statistical...

The aim of Deliverable 5.1 of the ITERATE project is to present results of analyses made of the data collected in the ITERATE WP4 driving simulator experiments. The ITERATE WP4 driving simulator experiments consisted of train and car driving...

Results from the analysis and input to the development and validation of the statistical...

The aim of Deliverable 5.1 of the ITERATE project is to present results of analyses made of the data collected in the ITERATE WP4 driving simulator experiments. The ITERATE WP4 driving simulator experiments consisted of train and car driving...

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet: effekter på hastigheter, etapp 1

Starting 2008, the Swedish Transport Administration performs a total review of the speed limits on the entire state road network in Sweden. This study presents the first results from speed measurements made before and after the changes of speed...

Sleepiness and prediction of driver impairment in simulator studies using a Cox...

Cox proportional hazard models were used to study relationships between the event that a driver is leaving the lane caused by sleepiness and different indicators of sleepiness. In order to elucidate different indicators' performance, five different...

Personbilsförares förväntningar och föreställningar om låsningsfria bromsar och...

The views of car drivers concerning antilock brakes (ABS) and electronic stability control (ESC) systems, and their experience of these, have been studied. A study has also been made of their intentions to behave in a certain way in three critical...

Data analysis and modelling

This deliverable on data analysis provides guidance and general principles for: - pre-testing to check the usability of the system and the feasibility of the evaluation process, - controlling the consistency of the chain and the precision with...

The alerting effect of hitting a rumble strip: a simulator study with sleepy drivers.

A moving base driving simulator experiment was carried out in order to investigate the effects of milled rumble strips on driver fatigue. There were rumble strips both at the edge line and centre line. Four different physical designs of milled...

Intelligent Transport Systems (ITS) in passenger cars and methods for assessment of...

The background for this study is that many Intelligent Transport Systems (ITS) are currently introduced in passenger vehicles aiming at providing increased traffic safety. This provides a need to assess the traffic safety effects from these systems....

Kvalitetsgranskning av TSU92-, en undersökning om resvanor: en studie av urvalsfel,...

TSU92- is a travel survey that started in 1992 with the aim to increase the knowledge of travels made by unprotected road-users. The survey is still focused on these groups, but questions of other transport modes are also included. An evaluation of...

Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder

VTI sammanställer här kunskapen om 34 trafiksäkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder tillhör tematiskt områdena hastighet, alkohol, bälten, fysiska åtgärder, trafikant samt fordon. Vi systematiserar åtgärderna bland annat utifrån ett tankesätt som är lånat...

Impact of Nonresponse and Weighting in a Swedish Survey

Results from travel surveys, together with traffic monitoring programs, serve as a basis for policy decisions and evaluations. Correct interpretation of the survey results is therefore of vital importance, and the impact of different sources of...

Methods for the evaluation of traffic safety effects of Antilock Braking System (ABS) and...

In today's vehicles, active safety systems are introduced addressing a large variety of safety issues such as providing optimal stability control, braking effect, preventing spin and rollover, as well as collision avoidance, to mention just a few....

Förlåtande sidoområde: en litteraturstudie

Single vehicle accidents are the type of accident that has the largest proportion of fatalities in traffic. About one third of all fatal accidents are single vehicle accidents. The aim of this study is to increase knowledge of how roadside areas...

Korsningsutformning: en kunskapsöversikt

By commission of the Swedish Road Administration, VTI has carried out a study of the literature in order to bring up to date the knowledge concerning the design of road junctions from the standpoint of traffic safety. Mainly junctions of less...

Subsample distribution distance and McMC convergence

A new measure based on comparison of empirical distributions for sub sequences or parallel runs and the full sequence of Markov chain Monte Carlo simulations, is proposed as a criterion of stability or convergence. The measure is also put forward as...

Modeling of relative collision safety including driver characteristics

We propose a new mathematical model for relative collision safety in cars. Our present research is restricted to head-on crashes between two cars and we try to determine how much of the injury risk in a crash depends on the car make. Previous work...

Computer based statistical treatment in models with incidental parameters: inspired by...

Bootstrap and Markov chain Monte Carlo methods have received much attention in recent years. We study computer intensive methods that can be used in complex situations where it is not possible to express the likelihood estimates or the posterior...

Estimation in a model with incidental parameters

We study the maximum likelihood method together with bootstrap analysis and other uncertainty measures in a situation with both structural and incidental parameters and a rather simple parametric setting. Our purpose is to study methods that can be...

Including driver characteristics in a model of relative collision safety

When the relative collision safety between different car makes has been estimated, it has been shown that a person's age and sex influence the injury risk in accidents that are otherwise similar. In an earlier work, relative collisionsafety in cars...

Modelling and inference of relative collision safety in cars

We propose a new mathematical model for relative collision safety in cars. Our present research is restricted to head-on crashes between two cars and we try to determine how much of the injury risk in a crash that depends on car model. The relative...

The empirical KL-measure of MCMC convergence

A new measure based on comparison of empirical distributions for sub sequences or parallel runs and the full sequence of Markov chain Monte Carlo simulation, is proposed as a criterion of stability or convergence. The measure is also put forward as...

On Gibbs sampler and Metrolopolis-Hastings applied to pairwise poisson and car crash data

We address the use of MCMC methods in the presence of incidental parameters. Two different models are studied, one pairwise Poisson model and a model for car crash data. In both models, a Bayesian analysis is made where the posterior density is...