Anna Niska


Bild på Anna Niska

Annas forskningsresultat


Cykelfaktorer som påverkar huvudskador

I det här projektet har omkullkörningar med cykel simulerats i VTI:s krocksäkerhetslaboratorium. Kraschtester med cyklar har tidigare endast genomförts i mycket begränsad omfattning och då har framförallt kollision med bil studerats, samtidigt som...

Sopsaltning av cykelvägar

Inför vintern 2013/14 fick VTI i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera tillämpningen av sopsaltmetoden för vinterväghållning av ett antal prioriterade cykelstråk i Söderort och Västerort. I detta notat sammanställs de mätningar som gjordes under...

Sopsaltning av cykelvägar

Under vintern 2012/13 testade Stockholms stad några olika utrustningar för sopsaltning på utvalda cykelvägar i Stockholm och sedan vintern 2013/14 pågår en mer omfattande tillämpning av metoden på några utvalda cykelstråk viktiga för arbetspendling....

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna?

Syftet med det här projektet har varit att ta fram en metod för att mäta cykeldäcks friktion på is och att genomföra inledande tester. Målet är att med hjälp av den framtagna testmetoden kunna ge oberoende och evidensbaserad information till...

Sopsaltning i Karlstad

Detta notat innehåller en analys över tänkbara för- och nackdelar med sopsaltning på cykelvägar i Karlstad. Stadens läge och klimat talar för att sopsaltning av cykelbanor skulle kunna vara en användbar metod vid vinterväghållning. Många städer gör...

An international review of the frequency of single-bicycle crashes (SBCs) and their...

The objective was to study cyclists’ share of transport modes (modal share) and single-bicycle crashes (SBCs) in different countries in order to investigate if the proportion of cyclist injuries resulting from SBCs is affected by variation in modal...

Vägarbeten på cykelvägar

Med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och olycksanalyser har forskarna samlat in kunskap om dagens tillvägagångssätt vid vägarbeten på cykelvägar och hur det kan tänkas påverka cyklisternas framkomlighet, komfort och säkerhet. Nio av tio...

Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter

I det här projektet har forskarna undersökt möjligheterna att med hjälp av de accelerometrar som finns i smarttelefoner kunna mäta ojämnheter på en cykelväg. Jämnheten är en viktig parameter för att beskriva en cykelvägs funktionella tillstånd. Mått...

Cyklisters singelolyckor

Ungefär en tredjedel av de trafikanter som skrivs in på sjukhus är cyklister och majoriteten av dem har skadats i en singelolycka, dvs. en olycka som inte beror på en kollision med en annan trafikant. Syftet med det här projektet har varit att...

Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. För ökad tillgänglighet och...

Syftet med det här projektet har varit att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder och att hitta möjliga lösningar på problemen. Fokus har varit på utformning i tätort samt med...

Statistik över cyklisters olyckor

Under åren 2007−2012 har 153 cyklister omkommit och fler än 44 000 skadat sig så illa i trafiken att de uppsökt akut sjukvård. Av de skadade cyklisterna har 8 400 skadats allvarligt och 1 100 mycket allvarligt. Knappt hälften av de allvarliga...

Varmsandning på gång- och cykelvägar

Med hänsyn till cyklisters och fotgängares säkerhet vore det bra med en halkbekämpningsmetod som är effektiv mot is- och snöhalka, men samtidigt reducerar den totala mängden grus som läggs ut under vintersäsongen. Varmsandning, där sandningssanden...

Hållbara turistresor inom Sverige

Syftet med denna studie har varit att analysera förutsättningarna för att överföra resande från egen bil till främst allmänna kommunikationer såsom tåg och buss till, från och inom olika turistresmål i Sverige. Målet har varit att ta fram ett...

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Det här är den andra och sista rapporten i ett trafikverksfinansierat projekt med syfte att föreslå en harmoniserad metod för uppföljning av andelen gång- respektive cykeltrafik. Metoden ska användas vid lokal uppföljning i svenska kommuner, för att...

Hur mycket cyklas det i din kommun?

För att följa upp och utvärdera effekter av olika åtgärder som syftar till att styra transportsystemet i riktning mot ökad hållbarhet, är det nödvändigt med metoder för att mäta effekterna. Ett effektmål som ofta preciseras i arbetet mot ett...

Cykelvägars standard

Den här rapporten är en kunskapssammanställning och slutrapport inom projektet ”Cykelvägars standard” med syfte att definiera vad som kännetecknar en attraktiv cykelväg ur ett drift- och underhållsperspektiv och öka kunskapen om hur en cykelväg ska...

Drift- och underhållsproblem vid trafiksäkerhets- och tillgänglighetsutformning

Det övergripande syftet med projektet "Trafiksäkerhet & Tillgänglighet vs Drift & Underhåll" är att finna lösningar på de konflikter som finns mellan de utformningslösningar som vi idag betraktar som tillgängliga och trafiksäkra och de problem som...

Jämnhetsmätning på cykelvägar

Tillståndsbedömning av cykelvägar ger ett viktigt underlag för planering och prioritering av förbättringsåtgärder. För att främja cykling behöver mätmetoderna utgå ifrån cyklisternas upplevelse och inte enbart beskriva cykelvägens tekniska...

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Rapporten sammanställer behov av och tillvägagångssätt vid skattning av gång- respektive cykeltrafikensandel av resandet och innefattar en analys av befintligt dataunderlag i form av resvaneundersökningaroch flödesmätningar. I analysen jämförs olika...

The importance of winter maintenance for cyclists

Single bicycle accidents represent more than 70% of all bicycle accidents in Sweden and the biggest influencing factor is slippery surfaces, mainly caused by ice and snow. In addition, the winter maintenance service level is significant for the...

TEMA Cykel - skadade cyklister

The aim of the current study was to describe the accident and injury situations associated with cyclists. The study was based on information obtained from STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), including the descriptions and details of...

Turistvägar och näringsutveckling

VTI and the Norwegian Institute of Transport Economics (TØI) have at the request of the Swedish Road Administration carried out a research and development project concerning tourist routes in Sweden. The project was done in two parts, one literature...

Cyklisters syn på cykelvägars standard

This study describes the significance of various road related factors for cyclists' accident risk, accessibility, comfort and decision whether or not to cycle. Four focus group meetings with cyclists from Linköping and Umeå were held, following an...

Mätmetoder för tillståndsbedömning av cykelvägar

This is a review of existing knowledge in indices and measuring methods for assessing the condition of cycle paths. The review is to serve as the basis for any further work that VTI may carry out in this area. The condition of the road surface is of...

Variation in car accident risk during winter

At the beginning and end of a winter season, there is a greater risk of car accidents in ice and snow conditions than during mid-winter. This was found in this Swedish study where accident data for four winters was correlated to road condition data...

FUD rörande gång- och cykelvägar

The present report presents, partly, the collected VTI research on the "functional properties" of pedestrian and bicycle roads, and partly a survey of what has been done in this field outside of VTI. The term "functional property" has been...

Cykelvägars drift- och underhållsstandard

This study gives an insight into the routines and regulations for cycleway maintenance in Sweden, based on interviews with employees in 13 municipalities with relatively high amount of bicycle traffic. The study is part of a project, "service levels...

Tema Vintermodell

Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som...

Tema Vintermodell

Syftet med denna studie är att komplettera ”Olycksriskmodellen” (inom Tema Vintermodell) med olycksrisk respektive konsekvens för olika olyckstyper, för att kunna beräkna kostnaderna för olyckor på is- och snöväglag.Olycksrisken har vi beräknat...

Tema Vintermodell

Ice and snow on roads and streets cause problems for road-users, requiring maintenance actions such as snow-ploughing, salting and sanding. Such actions influence road safety, accessibility, vehicle costs and the environment, involving heavy...

Tema Vintermodell

Syftet med denna studie är att undersöka om förekomsten av ett is-/snöväglagutgör en högre olycksrisk i början och slutet av en vinter, i jämförelse medsjälva "högvintern". Orsaken till detta skulle kunna vara, att förarna underhögvintern är mer...

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Under hösten 2001, påbörjade Vägverket Region Stockholm arbetet med att ta fram ett regionalt cykelprogram. Programarbetet utgår från Vägverkets nationella strategi för ökad och säker cykeltrafik. Det regionala programmet ska visa Vägverket Region...