Anna Arvidsson


Bild på Anna Arvidsson

Forskningsområden: Drift och underhåll av vintervägar, klimat, och elvägar

Utbildning:

Ph.D. in Physical Geography at University of Gothenburg, Sweden, 2010, Thesis in Road Climatology

M.Sc. in Physical Geography at University of Gothenburg, Sweden, 2002. Thesis in Climatology

Annas forskningsresultat


Dynamisk prognosstyrd vintervägdrift: Summering av Fas 1

Vinterväghållningens uppgift är att se till att vägar är tillräckligt framkomliga och säkra att åka på. Rent praktiskt innebär detta att med hjälp av plogning, sand- och saltspridning hålla vägarna tillräckligt snö- och isfria enligt de gällande...

Krav för att förhindra fallolyckor: tekniska egenskapskrav för gator och vägar

Med tanke på att fallolyckor bidrar till stora kostnader för samhället har de egenskapskrav som ställs på en vägyta stor betydelse för säkerheten för fotgängare och cyklister. Kraven ska vara anpassade för alla som befinner sig på ytan, detta gäller...

The Winter Model: A new way to calculate socio-economic costs depending on winter...

The project “Winter Model” started at the beginning of the 2000s. The idea was to try and predict the consequences of different winter maintenance strategies and to calculate the associated socio-economic costs. It is now possible to calculate and...

Makrotexturens möjlighet att identifiera låg friktion: tillståndsmätning av vägytan

Trafikverket vill kunna beskriva friktionen för hela det statliga vägnätet. En rikstäckande friktionsmätning är praktiskt svår att hantera och mycket kostsam medan vi redan idag mäter vägytans makrotextur. I projektet testar vi om makrotexturen...

Tema Vintermodell: val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till...

Vintermodellen är en modell som har utvecklats inom ett projekt kallat Tema Vintermodell. Projektet startades i början av 2000-talet och målet var att kunna göra värderingar av de samhällsekonomiska konsekvenserna beroende av olika strategier och...

The winter model: Socio-economic cost calculations for the future

The project “Winter Model” started at the beginning of the 2000s. The idea was to try and predict the consequences of different winter maintenance strategies and to calculate the associated socio-economic costs. It is now possible to calculate and...

Are winter road maintenance practices energy efficient?: A geographical analysis in terms...

Snow removal and anti-slip measures on roads are necessary to maintain road safety and a free-flowing transportation system. This is also interesting from an energy perspective as a free-flowing transportation system will use less energy than a...

Tema Vintermodell: kalibrering och vidareutveckling av Vintermodellen

Projektet kallat Tema Vintermodell startades i början av 2000-talet. Tanken var att beskriva konsekvenserna av olika strategier inom vinterväghållningen och därmed göra det möjligt att kunna beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna. Programmet...

Winter Management Systems…: eller finns det andra versioner av Vintermodellen? En...

VTI har utvecklat en modell för att kunna beräkna kostnader för en hel vintersäsongs drift och underhåll samt hur detta påverkar andra samhällskostnader, den så kallade Vintermodellen. I detta notat görs en kartläggning över vilka liknande modeller...

Åkkvalitet på vinterväg

Denna VTI-studie konstaterar att det går att mäta ojämnheter på vinterväg på samma sätt som på barmarksväg. Både ojämnheter och buller vid låga frekvenser ökar vid visst vinterväglag och är kopplade till hastighet. De mätningar som utförts inom...

Nya regler för en effektivare vinterväghållning: En förstudie

Idag kostar vinterväghållningen årligen cirka 2 miljarder, men det saknas bra uppföljningsverktyg för att se hur dessa pengar fördelas. Detta notat summerar hur inrapportering, regelverk för vintervägsåtgärder och ersättningsmodeller fungerar idag...

Sträckprognoser E6

Sträckprognoser är ett arbetssätt för att prognostisera vädersituationer eller väglag, då framför allt halka. Projektet som redovisas i VTI notat 32-2013 är en början på att implementera sträckprognostekniken på svenska vägar. Sträckprognoser finns...

Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll

Klimatförändringarna är en realitet och påverkar vårt samhälle och därigenom även våra transporter. Genom att klimatanpassa transportsystemen blir systemen mer robusta och risken för transportstörningar blir mindre. För vägars konstruktion, drift...

Skadade fotgängare: kostnad för fotgängarskador jämfört med vinterväghållningskostnader

Syftet med projektet var att analysera betydelsen av väghållare. Är det avgörande för skadeutfallet om det är kommunen självt eller fastighetsägare som sköter vinterväghållningen? Vad kostar fotgängarskadorna i relation till kostnaden för...

Test av korrektionstjänst för GPS-mottagare vid vägytemätning

En mycket viktig faktor vid inventering av vägnätets tillstånd med hjälp av mätbilar är att med tillräckligt bra noggrannhet kunna positionsbestämma mätdata.I mars 2012 lades korrektionstjänsten EPOS, som hittills använts för att ge en förbättrad...

The impact of climate change on the use of anti- and de-icing salt in Sweden

The future needs for winter maintenance will probably be influenced by the climate change in different ways in different parts of the world. As Sweden is a country with several climate zones, the influence of climate change on winter maintenance...

Tekniker och metoder för mer energieffektiv vinterväghållning

En viktig frågeställning inom vinterväghållningen är: Hur ska man kunna göra den mer energieffektiv? Det är ett flertal faktorer som påverkar hur, när och var vinterväghållningen utförs. Det finns sensorer som mäter hur vädret är på och vid vägen....