Anita Ihs


Bild på Anita Ihs

Anitas forskningsresultat


Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie

Det finns regler och föreskrifter som reglerar hur säkerhet och arbetsmiljö ska beaktas vid väg- och spårarbeten, men trots detta inträffar årligen ett antal olyckor och mer eller mindre allvarliga incidenter. För att få en bild av hur säkerhets-...

Overall road asset performance

The HeRoad project has investigated the road asset management situation and what practises exist to collect performance measurements in Europe. This has been done in a view from the operational level using a holistic perspective, in the sense that...

Road user effect models: the influence of rut depth on traffic safety

Det saknas idag tillfredsställande effektmodeller för beräkning av konsekvenser och kostnader för trafikanterna av olika underhållsstrategier. Det största problemet identifierat av Trafikverken/Vägverken i Finland, Sverige, Norge och Estland är...

Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil

Early fault detection, particularly at construction stage, can result in substantial savings for the Swedish Transport Administration. A contributing element to these savings is to have a homogeneous bituminous surface structure. For example, load...

Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en enkätstudie av förares uppfattning om belagda...

In order to get a view on the road surfaces´ condition the Swedish Road Administration (SRA) uses both objective measurement mehods, mainly measurements of rut depth and unevenness, and road user opinions on road condition. The objective...

Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en körsimulatorstudie

In order to get a view on the road surface condition the Swedish Road Administration (SRA) uses both objective measurement mehods, mainly measurements of rut depth and unevenness, and road users, opinions on the roads condition. Objective...

Trafikanternas krav på vägars tillstånd: sammanfattande slutrapport

De statliga vägarnas tillstånd följs regelmässigt upp med hjälp av vägytemätningar. Dessutom genomförs enkäter bland privatbilister och yrkesförare för att ta reda på hur nöjda eller missnöjda de är med underhållet av de statliga vägarna. I korthet...

Störande ljus vid vägarbeten om natten: fältförsök på E6 norr om Varberg 19-20 april 2007

In order to avoid disruption in heavy traffic during daytime, road works are carried out to an increasing extent during off-peak hours at night. The requirements on the temporary traffic control are however considerably different in daylight and in...

Störande ljus vid vägarbeten om natten: pilotförsök 1 och 2: mötesseparerad landsväg

In order to avoid disturbances in heavy traffic during daytime, road works are carried out to an increasing extent during off-peak hours at night. The demands on the design of the work zone traffic control differ, however, considerably between...

Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en fokusgruppsstudie

Part of the project "Trafikanters krav på vägars tillstånd" (Motorists' requirements on the condition of road surfaces) consists of a focus group study, in which the aim is to investigate motorists' expectations regarding road-surface conditions and...

Trafikanters krav på vägars tillstånd: en litteraturstudie rörande trafikantenkäter och...

Today the Swedish Road Administration (SRA) regularly follows up the condition of the state roads by means of road surface measurements. It is mainly rut depth (mm) and roughness expressed in the measure International Roughness Index (IRI, mm/m)...

Funktionsupphandling: sammanfattning av kunskapsläge och rekommendationer för fortsatt...

The Swedish concept "procurement of function" corresponds to performance contracting in Anglo-Saxon countries. The substance is that principal and agent signs a contract over the construction and maintenance of a specific project based on the...

Speglande reflexion i våta vägbeläggningar: störande ljus vid vägarbeten om natten:...

With respect to traffic, roadworks are to an ever increasing extent performed during the dark hours. In these cases, lighting is a critical factor to consider. It is important that the road-user experiences good visual guidance past the road work...

Utformning av väg och vägyta för säkerhet, komfort och hälsa: en förstudie

During summer 2002 a special directive about employees' health and security at exposure to risks due to vibrations during work, also called "Physical agents vibration directive" (Directive 2002/44/EC), was adopted by the EC. The member states had...

Vägutrustningars effekt på trafiksäkerhet, tillgänglighet och komfort: en...

The background to this project is that the Swedish Road Administration has put forward a suggestion that there should be no centre line on roads with a width less than 6,5 m. Furthermore, the suggestion also is that one should stop cleaning the...

Funktionsupphandling av väg- och banhållning: problem och möjligheter

The present project has been carried out within the framework of the subject"Competitive procurement in the transport sector". Owing to the increase inthe costs of infrastructure maintenance on roads and railways in recentyears, there is greater...

The influence of road surface condition on traffic safety

During the latest years VTI has carried out research within a project called "The impact of road surface on traffic" on commission by the Swedish National Road Administration (SNRA). The objective of the project is to improve and supplement the road...

The influence of road surface condition on traffic safety and ride comfort

During the most recent years VTI has carried out research within a project called The impact of road surface on traffic on commission by the Swedish National Road Administration (SNRA). Several studies have been carried out within the main project...

Beräkningsmodell för vinterväghållningskostnader: fördelning av medel till Vägverkets...

VTI har i uppdrag av Vägverket att ta fram en ny modell för fördelningav medel för vinterväghållningen till Vägverkets sju regioner. Det finns ettstort behov av en fördelningsmodell som medger en så rättvismedelsfördelning som möjligt till...

Vägytans inverkan på körkomforten: bilisters monetära värdering av komfort

The decision support system for the maintenance of paved roads, PMS, of theSwedish National Road Administration comprises a number of models forestimating the costs of road management authorities, road users and societyat large. In 1998 VTI was...

Planning of the road transport system development: A literature review

A large number of persons are killed or seriously injured in road trafficevery year, and this is not least a great public health problem. Thedevelopment of different traffic safety measures is proceeding rapidly, andit is of importance that the...

Vägytans inverkan på fordonshastigheter: data från 1992-1999

På uppdrag av Vägverket har sambandet mellan fordonshastigheter och spårdjupsamt ojämnheter (IRI, mm/m) undersökts. Syftet har varit att ta fram underlagförrevidering av transportkostnadsmodellen i Vägverkets beslutstödssystem förunderhåll av...

Vägytans inverkan på trafiksäkerheten: data från 1992-1998

The main objective of this study has been to provide the Swedish NationalRoad Administration's (SNRA) pavement management system (PMS) with new modelsdescribing the relation between traffic safety and road surface condition. Inthe accident cost...

Winter maintenance in Sweden: Compiled for COST 344 "Improvements to Snow and Ice Control...

This report has been compiled for Task group 3: Best practice, within COSTAction 344. It covers mainly the winter maintenance on the Swedish stateroads.The winter maintenance in the municipalities is only briefly mentioned insomechapters. The winter...

Betydelsen av olika karakteristika hos beläggningsytan för trafik och omgivning

1998 fick VTI i uppdrag av Vägverket att se över de trafikeffektmodeller som finns i Vägverkets beslutstödssystem för underhåll av belagda vägar, PMS (Pavement Management System), och även göra jämförelser med de modeller och den struktur som...

Halkbekämpning vid låga temperaturer: en litteraturstudie samt en utvärdering av...

Syftet med föreliggande studie har varit att genom en litteraturstudie undersöka kunskapsläget vad gäller metoder för halkbekämpning vid låga temperaturer. Dessutom har en utvärdering av väglagsuppföljningarna under vintrarna 1993/94-1996/97...

The significance of various road surface properties for traffic and surroundings

This report lists the impact of various road surface properties on: trafficability, travelling time ; road safety ; comfort ; vehicle wear ; fuel consumption ; travelling, route selection ; freight damage ; tyre-road noise; pollution ; the life...