Anders Genell


Bild på Anders Genell

Anders forskningsresultat


Samhällsekonomiska effekter med en kombitransport: beräkningar på järnvägsvagnen...

I Sverige och EU finns det ett uttalat mål om att kombinera fler godstransporter på väg med järnvägstransporter. Syftet är att minska utsläpp av växthusgaser, men även en minskning av bullerutsläpp och andra externa effekter som trängsel, olyckor...

SleepNoise

It is well known that sleepiness is an important contributor to crashes. The drivers are influenced by circadian low, hours slept or being awake. There is also reason to believe that variations in interior road noise may be a contributing factor. Up...

State of preparedness for climate change adaptation in operations and maintenance of...

I denna studie analyserades beredskapen för transportsystemets anpassning till klimatförändring i åtta svenska kommuner. Studien fokuserade på kommunala tjänstemäns roll i arbetet med att organisera och genomföra åtgärder för klimatanpassning....

Estimation of the marginal cost for road noise and rail noise

Syftet med denna studie är att skatta marginalkostnaden för väg- och järnvägsbuller i Sverige. Vi använder effektkedjeansatsen där trafikbullrets påverkan på exponerade individer kopplas till en monetär värdering av dessa utfall.De data som används...

Elvägar i körsimulator: design, test, utvärdering och demonstration av elvägstekniker och...

Elvägar, där el överförs kontinuerligt till fordon på vägen, kan vara ett sätt att nå målet om en fossiloberoende transportsektor. För att testa och utvärdera elvägar och elfordon på elvägar i ett tidigt stadium utvecklades en demonstrationsmiljö i...

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet:...

Detta notat presenterar resultatet av en studie där forskarna beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar och buller med den metod som utvecklats och används inom EU för detta syfte. Beräkningarna avser trafiken på statliga vägar på...

The effect of low-frequency road noise on driver sleepiness and performance

The aim of this moving base driving simulator study with 19 drivers participating in a random order day and night time, was to evaluate the effect of low-frequency road noise on driver sleepiness and performance, including both long-term and...

Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att uppnå sänkta hastigheter: Kartläggning och...

Ett projekt har genomförts i syfte att hitta metoder som effektivt sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. Projektet har bestått av två delar. Först genomfördes en...

Åkkvalitet på vinterväg

Denna VTI-studie konstaterar att det går att mäta ojämnheter på vinterväg på samma sätt som på barmarksväg. Både ojämnheter och buller vid låga frekvenser ökar vid visst vinterväglag och är kopplade till hastighet. De mätningar som utförts inom...

Hållbara turistresor inom Sverige: hinder och möjligheter för resor med tåg och buss

Syftet med denna studie har varit att analysera förutsättningarna för att överföra resande från egen bil till främst allmänna kommunikationer såsom tåg och buss till, från och inom olika turistresmål i Sverige. Målet har varit att ta fram ett...

SIREN: sound generation for vehicle simulation

The ViP Simulator Sound Renderer (SIREN) software has been created as a means to facilitate generation and playback of audio signals in driving simulators. Siren is a modular, scalable program with a plug-in based infrastructure. The included...

Trafikinformation och miljöeffekter: beräkningar av omledningseffekter

Projektet syftar till att beräkna miljöeffekterna av trafikinformation med en nyutvecklad beräkningsmodell. Baserat på denna effektsnurra redovisas även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning,...

Improving the realism in the VTI driving simulators: Shake final report

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har tre avancerade körsimulatorer med rörelsesystem. Syftet med detta projekt var att utveckla och implementera nya modeller för grafik, vibrationer och buller, allt i syfte att öka realismen för föraren...

SHAKE - an approach for realistic simulation of rough roads in a moving base driving...

With today’s advanced measurement equipment for measuring roads, it is possible to measure road geometry at high precision within a large span of wavelengths. Detailed information about the roads longitudinal and lateral profile, including macro...