Utvärdering av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 2018: en modelljämförelse för perioden 2017 till 2019

Ladda ner

Sjöfartsverket har gett VTI i uppdrag att analysera effekterna av de strukturella förändringar som gjorts i systemen för farleds- respektive lotsavgifter mellan 2017 och 2018. För att studera effekterna av förändringen i avgiftssystemet görs jämförelser mellan avgiftsuttaget 2018 med ett avgiftsuttag 2017 som räknats upp för att generera samma totala intäktsnivå som 2018. Det som simuleras är alltså ett alternativ där Sjöfartsverket hade höjt avgiftsuttaget med tidigare avgiftssystem intakt. Att jämföra utfallen på detta sätt tydliggör på vilket sätt avgiftsuttaget från olika fartygssegment och fartygsstorlekar påverkats av själva systemförändringen. När det totala avgiftsuttaget från farledsavgifter jämförs enligt beskrivningen ovan är det i segmenten tank- och bulklastfartyg som avgiftsuttaget blir lägre 2018. Detta indikerar att dessa segment gynnats av förändringen i avgiftssystemet. De segment som missgynnats är containerfartyg, roro-fartyg och torrlastfartyg. I genomsnitt har systemet 2018 gett lägre miljöincitament per fartyg än systemet 2017. Incitamentsbeloppet ökade dock 2019. Förändringen i hur lotsavgifterna tas ut ger störst effekt för segmenten ”Ro-ro-fartyg” och ”Torrlastfartyg”. För torrlastfartygen ger förändringen ett ökat avgiftsuttag på i genomsnitt cirka 1 500 kronor per lotsning och för Ro-ro-fartygen beräknas förändringen i avgiftssystemet ge lägre genomsnittlig lotsavgift per lotsning på cirka 2 600 kronor.

För att översiktligt bedöma hur känslig sjöfarten kan vara för förändringar i farleds- och lotsavgifter har kostnader för ett antal transportupplägg mellan ett antal exempelrelationer studerats. Generellt gäller att farleds- och lotsavgifterna utgör en liten del av den totala transportkostnaden i de upplägg som studerats. Enkla kostnadsjämförelser likt de som presenteras i rapporten kan i första hand sägas tydliggöra sjöfartens och järnvägens skalfördelar. För att studera konkurrensytan krävs även bedömningar av andra logistiska faktorer som lager, sändningsfrekvenser, flexibilitet etc.

TRÄFFA OSS


25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, 2020 skjuts upp till augusti 2021.
3
sep

Workshop: Självkörande bussar Linköping – nästa steg

Bussarna, som är ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan Akademiska Hus, Linköpings kommun, Linköpings universitet, RISE, Linköping Science Park, Transdev Sverige, VTI och Östgötatrafiken, trafikerar nu en två kilometer lång sträcka mellan Campus...
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

På grund av covid 19-pandemin skjuts Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020, som VTI arrangerar, upp till nästa år.

SENASTE NYTT


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-06-16

Hur du kör och sköter din bil påverkar luftkvaliteten

Nu inleds semesterperioden och många tar bilen på sin semesterresa. Inför resan kan det vara klokt att kontrollera däcktrycket och köra på ett sätt som minskar utsläppen till luften. VTI deltar i ett EU-projekt som syftar till att minska våra utsläpp.


2020-06-15

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.


2020-06-05

Nästa generations elväg invigd i Lund

I Lund invigdes på torsdagen den första elvägen som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. VTI är en av aktörerna som bidrar till demonstrationsanläggningen.


2020-06-03

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-06-16

Hur du kör och sköter din bil påverkar luftkvaliteten

Nu inleds semesterperioden och många tar bilen på sin semesterresa. Inför resan kan det vara klokt att kontrollera däcktrycket och köra på ett sätt som minskar utsläppen till luften. VTI deltar i ett EU-projekt som syftar till att minska våra utsläpp.


2020-06-15

VTI utvärderar blåljus som använts på prov

Polisen har i ett antal år använt så kallat identifieringsljus på prov med dispens från Transportstyrelsen, men nu närmar sig dispensen sitt slutdatum. VTI har därför fått i uppdrag från polisens nationella operativa avdelning, NOA, att göra en utvärdering av effekterna av identifieringsljuset.


2020-06-05

Nästa generations elväg invigd i Lund

I Lund invigdes på torsdagen den första elvägen som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. VTI är en av aktörerna som bidrar till demonstrationsanläggningen.


2020-06-03

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.