Kinas nya sidenvägar: effekter på svensk handel och svenska transporter

Ladda ner

VTI har på uppdrag av Trafikanalys gjort en bedömning av hur startade och aviserade infrastrukturinvesteringar inom det så kallade Belt and Road Initiative (BRI) kan komma att påverka svensk handel och svenska transporter. BRI är en global utvecklingsstrategi som Kina lanserade 2013 och som beräknas fortlöpa till år 2049. I mars 2019 inkluderade initiativet 125 länder och 29 internationella organisationer som i olika konstellationer samarbetade under 173 samverkansavtal1. I föreliggande notat ligger fokus på de infrastrukturinvesteringar som genomförs för att underlätta handeln mellan Asien och Europa.

Utfallet som studeras är endast kopplat till förändringar i transporttider och kostnader för handel. Det görs ingen bedömning av hur BRI kan påverka olika länders tillväxt, vilket ytterligare skulle påverka svensk och internationell handel. Totalt beaktas 93 olika infrastrukturprojekt, 67 kopplade till landtransporter (framförallt järnväg) och 26 till sjötransporter. För järnvägstransporter är det tre huvudsakliga stråk som byggs ut; ett transsibiriskt stråk genom Ryssland som kopplar till Kinas nordliga delar, ett stråk via Kazakstan som kopplar till Kinas nordvästra delar och ett sydligt stråk via Turkiet och Iran som kopplar till sydvästra Kina. Stråket via Kazakstan är det som utnyttjas mest idag, medan det sydliga stråket kräver omfattande investeringar. För sjötransporter är merparten av projekten förstärkningar i hamninfrastrukturen utmed befintliga rutter från östra Kina via Suezkanalen, men det finns också planer på att bygga den så kallade Thaikanalen för att slippa köra runt Malackahalvön samt att öppna farleder genom Norra ishavet och Berings sund.

Effekter på bilateral handel estimeras via en ekonometrisk modell, en så kallad gravitationsmodell, vars parametrar skattas mot handelsflöden och landspecifika variabler för åren 1988 till 2017. Specifikt används modellen för att bedöma effekten av att reducera avståndsfriktionen i handeln med de länder som påverkas av infrastrukturinvesteringarna inom BRI. Förändringar i avståndsfriktioner baseras på beräkningar av de Soyres et al. (2018) som visar hur BRI-projekten potentiellt kan förbättra transporttider och handelskostnader mellan olika länder. I ett andra steg studeras effekter på transporter genom att låta Trafikverkets nationella godstransportmodell estimera transportlösningar, dels med varugruppsspecifika efterfrågematriser enligt Trafikverkets officiella godstransportprognos till 2040, dels med efterfrågematriser som reviderats mot bakgrund av resultaten från handelsmodellen. Genomgående görs också mer övergripande kopplingar mellan handel och transporter via beskrivningar av Sveriges nuvarande handel med de länder som påverkas mest av BRI och tidigare gjorda estimat över transportvolymer och transportmönster för olika varugrupper.

TRÄFFA OSS


25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, arrangeras i Göteborg. 
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

VTI arrangerar Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020. 
4-6
nov

International Cycling Safety Conference

Cykelcentrum arrangerar tillsammans med Lunds universitet International Cycling Safety Conference, ICSC, i Lund 4-6 november 2020.

SENASTE NYTT


2020-04-02

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.


2020-04-01

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.


2020-03-27

Riskutbildning påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen som prövades vid en fallstudie visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll.


2020-03-17

Uppkopplade fordon löser parkeringsproblem

Fordon som cirkulerar i stadskärnan på jakt efter en ledig parkeringsplats är ett växande problem. En molntjänst som känner av trafiksituationen och tillgången till lediga parkeringsplatser skulle minska både trafik och trängsel.


2020-03-12

Flera nya internationella samarbeten för VTI och Sverige

VTI har ett väl utvecklat internationellt samarbete och efterfrågad kompetens. Ett samförståndsavtal med Malaysia är det senaste av VTI:s bilaterala samarbeten.


2020-03-11

Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Den 10 mars ägde den officiella invigningen rum på Campusområdet i Linköping. Särskilt inbjudna och pressen fick chansen att åka på premiärtur.


2020-04-02

Ungas resande viktig för omställningen av transportsystemet

Transportsystemet står inför en rad utmaningar på grund av dess negativa inverkan inte minst inom områden som klimat, jämlikhet och rättvisa. I en ny rapport lyfter forskare fram ungas egna röster inom transportområdet.


2020-04-01

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

​Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.


2020-03-27

Riskutbildning påverkade yrkesförares syn på hastighet och avstånd

En riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon skulle kunna ge säkerhetsvinster och minska antalet trafikolyckor. Utbildningen som prövades vid en fallstudie visade att egna upplevelser av praktiska moment gav mer insikt i egen och andra trafikanters sårbarhet, och att hastighet och avstånd spelar roll.


2020-03-17

Uppkopplade fordon löser parkeringsproblem

Fordon som cirkulerar i stadskärnan på jakt efter en ledig parkeringsplats är ett växande problem. En molntjänst som känner av trafiksituationen och tillgången till lediga parkeringsplatser skulle minska både trafik och trängsel.


2020-03-12

Flera nya internationella samarbeten för VTI och Sverige

VTI har ett väl utvecklat internationellt samarbete och efterfrågad kompetens. Ett samförståndsavtal med Malaysia är det senaste av VTI:s bilaterala samarbeten.


2020-03-11

Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet. För första gången i Sverige kör två självkörande fordon från två olika tillverkare i samma testområde. Den 10 mars ägde den officiella invigningen rum på Campusområdet i Linköping. Särskilt inbjudna och pressen fick chansen att åka på premiärtur.