Impact of higher road vehicle dimensions on modal split: An ex-post analysis for Sweden

Ladda ner
Hanna Lindgren

Godstransporter på väg bidrar till en stor mängd trängsel, buller och olika former av luftföroreningar. Policyinstrument som leder till att minska dessa negativa externaliteter ligger därför högt upp på dagordningen hos beslutsfattare. Ett av de diskuterade initiativen för att minska de externa effekterna är att öka den maximala tillåtna vikten och längden på fordonskombinationer. Det finns emellertid oro för att högre fordonsdimensioner minskar vägtransportkostnaden per tonkilometer och därför leder till transportslagsskifte och en inducerad efterfrågan på vägtransporter.

I vilken utsträckning införandet av längre och tyngre vägfordon leder till att vägtransporter ökar på bekostnad av konkurrerande transportsätt är därför en viktig fråga. Syftet med denna studie är att ge empiriska underlag till denna fråga genom att analysera hur trafikslagsfördelningen i Sverige har utvecklats efter att ökningar i de maximala tillåtna fordonsdimensionerna har antagits.

I denna studie använder vi officiell statistik om godstransporter på väg, järnväg och i sjöfart som sträcker sig under perioden 1985 till 2013. Vi undersöker först i vilken utsträckning längre och tyngre lastbilar införlivades i fordonsflottan efter ökningen av tillåtna fordonsdimensioner 1990 och 1993. Vi konstruerar sedan tidsserier för trafikslagsfördelningen både på aggregerad nivå och varugruppsnivå och analyserar utvecklingen på kort och lång sikt.

Vi visar att andelen tonkilometer och fordonskilometer som utfördes med lastbilar med en lastkapacitet över 40 ton ökade kraftigt under 1990-talet, vilket främst skedde på bekostnad av lätta lastbilar. Detta visar på en hög grad av införlivande av längre och tyngre lastbilar i den svenska fordonsflottan.

Vår analys av den aggregerade trafikslagsfördelningen visar att andelarna för både järnvägen och sjöfarten sjönk från 1985 fram till 1995, då trenden vände för järnvägstransporter. År 2000 hade järnvägen återvunnit sin marknadsandel som den hade 1990 och fortsatte sedan att öka under 00-talet. Sjöfarten fortsatte att förlora marknadsandelar under hela den studerade perioden. Marknadsandelen för vägtransporter utvecklades på motsatt sätt. Andelen vägtransporter ökade stadigt mellan 1985 och 1990 och fortsatte på detta sätt under den största delen av 1990-talet, tills den stabiliserades runt 60–65 procent. Vi visar också att mängden transporter i tonkilometer på väg och järnväg har ökat sedan 1990, vilket innebär att järnvägens sjunkande marknadsandel mellan 1990 och 1995 drivs av högre tonkilometertillväxt för vägtransporter än för järnvägstrafik.

Vår sammanlagda godstransportstatistik tillåter oss inte att tillskriva utvecklingen av trafikslagsfördelningen under den studerade perioden till en viss händelse, såsom ökningen av maxvikter 1990 och 1993. Det är i synnerhet inte möjligt att fastställa överflyttningsmönster mellan transportsätten. Viktreformerna hade sannolikt betydelse för utvecklingen av trafikslagsfördelningen, men det hade sannolikt även den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, reformerna av järnvägssektorn 1996 och andra strukturella förändringar på transportmarknaden. Vad vi kan dokumentera i vår studie är frånvaron av tydliga trendbrott i trafikslagsfördelningen vid viktreformerna 1990 och 1993; tvärtom följer varje trafikslag sin långsiktiga trendutveckling.

TRÄFFA OSS


7
okt

Kunskapsdag - Planera kollektivtrafik för social rättvisa

Jessica Berg, tf forskningschef vid VTI, medverkar vid K2:s digitala kunskapsdag om att planera kollektivtrafik för social rättvisa.
7
okt

Kunskapslunch - Upphandling och kollektivtrafikavtal med...

Roger Pyddoke, forskare vid VTI och K2, berättar bland annat om tänkbara konsekvenser av förändrade incitament och hur kunskapen om incitamentens effekter skulle kunna förbättras.
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

På grund av covid 19-pandemin skjuts Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020, som VTI arrangerar, upp till nästa år.

SENASTE NYTT


2020-09-09

VTI:s forskning ger förutsättning för säkrare yrkestrafik

VTI har i decennier på olika sätt bedrivit forskning om yrkesföraren. I olika forskningsprojekt har forskare undersökt och utvärderat allt ifrån yrkesförarutbildning, trafiksäkerhet och arbetsmiljö till nödbromsar för tåg och yrkesförarens upplevelser av...


2020-08-19

Elsparkcykeln rullar in i olycksstatistiken

Antalet olyckor där elsparkcyklar varit inblandade har ökat från ett fåtal under 2017 till nästan 500 under 2019 (januari – oktober). Det var också då elsparkcyklarna gjorde sin entré på allvar i Sveriges största städer.


2020-08-17

Hur blir bussresan bättre för personer med ADHD?

Personer med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter med att använda kollektiva färdsätt vilket begränsar deras möjligheter till ett aktivt liv med skola, arbete och fritidsintressen.


2020-08-14

Evolution Road – ny elväg testas både ute och inne

I början av maj invigdes nya elvägen i Lund. Det är en kilometerlång sträcka elväg i bussfilen på Getingevägen där man kommer att testa tekniken med markbunden konduktiv laddning. Det betyder att strömmen kommer från skenor i vägen som fordonen måste ha...


2020-08-10

Stor samlad kompetens hos VTI:s forskare bidrar i EU-forskning

Nyligen avslutades EU-projektet ADAS&ME, det hittills största projekt som VTI har koordinerat. Samtidigt startade SHOW, det största europeiska projektet i sitt slag för demonstration av framtidens koncept för hållbar mobilitet i verkliga miljöer. VTI har stor...


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet från Nationella cykelrådet där VTI är en av aktörerna.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-09-09

VTI:s forskning ger förutsättning för säkrare yrkestrafik

VTI har i decennier på olika sätt bedrivit forskning om yrkesföraren. I olika forskningsprojekt har forskare undersökt och utvärderat allt ifrån yrkesförarutbildning, trafiksäkerhet och arbetsmiljö till nödbromsar för tåg och yrkesförarens upplevelser av...


2020-08-19

Elsparkcykeln rullar in i olycksstatistiken

Antalet olyckor där elsparkcyklar varit inblandade har ökat från ett fåtal under 2017 till nästan 500 under 2019 (januari – oktober). Det var också då elsparkcyklarna gjorde sin entré på allvar i Sveriges största städer.


2020-08-17

Hur blir bussresan bättre för personer med ADHD?

Personer med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter med att använda kollektiva färdsätt vilket begränsar deras möjligheter till ett aktivt liv med skola, arbete och fritidsintressen.


2020-08-14

Evolution Road – ny elväg testas både ute och inne

I början av maj invigdes nya elvägen i Lund. Det är en kilometerlång sträcka elväg i bussfilen på Getingevägen där man kommer att testa tekniken med markbunden konduktiv laddning. Det betyder att strömmen kommer från skenor i vägen som fordonen måste ha...


2020-08-10

Stor samlad kompetens hos VTI:s forskare bidrar i EU-forskning

Nyligen avslutades EU-projektet ADAS&ME, det hittills största projekt som VTI har koordinerat. Samtidigt startade SHOW, det största europeiska projektet i sitt slag för demonstration av framtidens koncept för hållbar mobilitet i verkliga miljöer. VTI har stor...


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet från Nationella cykelrådet där VTI är en av aktörerna.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.