Impact of higher road vehicle dimensions on modal split: An ex-post analysis for Sweden

Ladda ner
Hanna Lindgren

Godstransporter på väg bidrar till en stor mängd trängsel, buller och olika former av luftföroreningar. Policyinstrument som leder till att minska dessa negativa externaliteter ligger därför högt upp på dagordningen hos beslutsfattare. Ett av de diskuterade initiativen för att minska de externa effekterna är att öka den maximala tillåtna vikten och längden på fordonskombinationer. Det finns emellertid oro för att högre fordonsdimensioner minskar vägtransportkostnaden per tonkilometer och därför leder till transportslagsskifte och en inducerad efterfrågan på vägtransporter.

I vilken utsträckning införandet av längre och tyngre vägfordon leder till att vägtransporter ökar på bekostnad av konkurrerande transportsätt är därför en viktig fråga. Syftet med denna studie är att ge empiriska underlag till denna fråga genom att analysera hur trafikslagsfördelningen i Sverige har utvecklats efter att ökningar i de maximala tillåtna fordonsdimensionerna har antagits.

I denna studie använder vi officiell statistik om godstransporter på väg, järnväg och i sjöfart som sträcker sig under perioden 1985 till 2013. Vi undersöker först i vilken utsträckning längre och tyngre lastbilar införlivades i fordonsflottan efter ökningen av tillåtna fordonsdimensioner 1990 och 1993. Vi konstruerar sedan tidsserier för trafikslagsfördelningen både på aggregerad nivå och varugruppsnivå och analyserar utvecklingen på kort och lång sikt.

Vi visar att andelen tonkilometer och fordonskilometer som utfördes med lastbilar med en lastkapacitet över 40 ton ökade kraftigt under 1990-talet, vilket främst skedde på bekostnad av lätta lastbilar. Detta visar på en hög grad av införlivande av längre och tyngre lastbilar i den svenska fordonsflottan.

Vår analys av den aggregerade trafikslagsfördelningen visar att andelarna för både järnvägen och sjöfarten sjönk från 1985 fram till 1995, då trenden vände för järnvägstransporter. År 2000 hade järnvägen återvunnit sin marknadsandel som den hade 1990 och fortsatte sedan att öka under 00-talet. Sjöfarten fortsatte att förlora marknadsandelar under hela den studerade perioden. Marknadsandelen för vägtransporter utvecklades på motsatt sätt. Andelen vägtransporter ökade stadigt mellan 1985 och 1990 och fortsatte på detta sätt under den största delen av 1990-talet, tills den stabiliserades runt 60–65 procent. Vi visar också att mängden transporter i tonkilometer på väg och järnväg har ökat sedan 1990, vilket innebär att järnvägens sjunkande marknadsandel mellan 1990 och 1995 drivs av högre tonkilometertillväxt för vägtransporter än för järnvägstrafik.

Vår sammanlagda godstransportstatistik tillåter oss inte att tillskriva utvecklingen av trafikslagsfördelningen under den studerade perioden till en viss händelse, såsom ökningen av maxvikter 1990 och 1993. Det är i synnerhet inte möjligt att fastställa överflyttningsmönster mellan transportsätten. Viktreformerna hade sannolikt betydelse för utvecklingen av trafikslagsfördelningen, men det hade sannolikt även den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, reformerna av järnvägssektorn 1996 och andra strukturella förändringar på transportmarknaden. Vad vi kan dokumentera i vår studie är frånvaron av tydliga trendbrott i trafikslagsfördelningen vid viktreformerna 1990 och 1993; tvärtom följer varje trafikslag sin långsiktiga trendutveckling.

TRÄFFA OSS


24
apr

Resultatkonferens trafiksäkerhet

Trafikverkets resultatkonferens trafiksäkerhet väg. VTI:s forskare Åsa Forsman presenterar rapporten Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2018.
15
maj

Kollektivtrafikdagen

Den 15 maj är det dags för 12:e upplagan av Kollektivtrafikdagen i Stockholm. Helene Lidestam, forskare på VTI, och Maria Börjesson, professor på VTI, håller föredrag.
22-24
maj

International Transport Forum

Den årliga konferensen för International Transport Forum (ITF) hålls i Leipzig 22-24 maj 2019.

SENASTE NYTT


2019-04-18

Bättre underlag till investeringar med ny modell för cykeltrafik

Forskare har utvecklat en ny trafikmodell som kan ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur för cykeltrafik.


2019-04-16

Sopsaltmetoden är effektiv men förbättringar behövs

Det finns stor förbättringspotential inom sopsaltmetoden som används för att hålla cykelvägar fria från snö och is. Det visar forskningsrapporten från VTI där forskare har utvärderat metoden.


2019-04-15

VTI med i test av elvägar i Lund

Elväg Syd har fått klartecken av Trafikverket för att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. VTI är en av aktörerna tillsammans med Elonroad.


2019-04-10

VTI medverkar i f3

Sedan slutet av januari är VTI med i f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. F3 är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor.


2019-04-09

EU-projekt ger unga forskare raketstart

VTI har under fem år varit en del av ett stort europeiskt doktorandprojekt inom området människa-systeminteraktion vid automatiserad körning. Nu har en deltagare disputerat, och en annan gör det inom kort. De får en flygande start på sina forskarkarriärer med...


2019-04-04

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Försöken att öka kollektivresandet genom att betala bussbolagen per påstigande passagerare har pågått under en längre tid. Många busskontrakt har sådana villkor, men nu tyder en ny omfattande forskarstudie på att de är verkningslösa.


2019-03-28

Ny mätmetod upptäcker brister i utfört beläggningsarbete

Forskare har tagit fram en metod för att upptäcka brister i utfört asfaltsbeläggningsarbete som leder till sämre hållbarhet och kortare livslängd för vägbeläggningen. På sikt kan metoden medföra mindre kostnader för underhållsarbete.


2019-03-26

Förutsägbar biltrafik bra för fotgängare

Gemensamma ytor för gående, bilar och andra trafikanter, på engelska kallade shared spaces, ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. I en studie från VTI har forskare studerat hur människor i olika åldrar upplever shared spaces utifrån ett fotgängarsperspektiv.


2019-04-18

Bättre underlag till investeringar med ny modell för cykeltrafik

Forskare har utvecklat en ny trafikmodell som kan ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur för cykeltrafik.


2019-04-16

Sopsaltmetoden är effektiv men förbättringar behövs

Det finns stor förbättringspotential inom sopsaltmetoden som används för att hålla cykelvägar fria från snö och is. Det visar forskningsrapporten från VTI där forskare har utvärderat metoden.


2019-04-15

VTI med i test av elvägar i Lund

Elväg Syd har fått klartecken av Trafikverket för att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. VTI är en av aktörerna tillsammans med Elonroad.


2019-04-10

VTI medverkar i f3

Sedan slutet av januari är VTI med i f3, Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. F3 är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter engagerade i att bidra till en hållbar transportsektor.


2019-04-09

EU-projekt ger unga forskare raketstart

VTI har under fem år varit en del av ett stort europeiskt doktorandprojekt inom området människa-systeminteraktion vid automatiserad körning. Nu har en deltagare disputerat, och en annan gör det inom kort. De får en flygande start på sina forskarkarriärer med...


2019-04-04

Avtal som ska stimulera kollektivresande saknar effekt

Försöken att öka kollektivresandet genom att betala bussbolagen per påstigande passagerare har pågått under en längre tid. Många busskontrakt har sådana villkor, men nu tyder en ny omfattande forskarstudie på att de är verkningslösa.


2019-03-28

Ny mätmetod upptäcker brister i utfört beläggningsarbete

Forskare har tagit fram en metod för att upptäcka brister i utfört asfaltsbeläggningsarbete som leder till sämre hållbarhet och kortare livslängd för vägbeläggningen. På sikt kan metoden medföra mindre kostnader för underhållsarbete.


2019-03-26

Förutsägbar biltrafik bra för fotgängare

Gemensamma ytor för gående, bilar och andra trafikanter, på engelska kallade shared spaces, ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. I en studie från VTI har forskare studerat hur människor i olika åldrar upplever shared spaces utifrån ett fotgängarsperspektiv.