Impact of higher road vehicle dimensions on modal split: An ex-post analysis for Sweden

Ladda ner
Hanna Lindgren

Godstransporter på väg bidrar till en stor mängd trängsel, buller och olika former av luftföroreningar. Policyinstrument som leder till att minska dessa negativa externaliteter ligger därför högt upp på dagordningen hos beslutsfattare. Ett av de diskuterade initiativen för att minska de externa effekterna är att öka den maximala tillåtna vikten och längden på fordonskombinationer. Det finns emellertid oro för att högre fordonsdimensioner minskar vägtransportkostnaden per tonkilometer och därför leder till transportslagsskifte och en inducerad efterfrågan på vägtransporter.

I vilken utsträckning införandet av längre och tyngre vägfordon leder till att vägtransporter ökar på bekostnad av konkurrerande transportsätt är därför en viktig fråga. Syftet med denna studie är att ge empiriska underlag till denna fråga genom att analysera hur trafikslagsfördelningen i Sverige har utvecklats efter att ökningar i de maximala tillåtna fordonsdimensionerna har antagits.

I denna studie använder vi officiell statistik om godstransporter på väg, järnväg och i sjöfart som sträcker sig under perioden 1985 till 2013. Vi undersöker först i vilken utsträckning längre och tyngre lastbilar införlivades i fordonsflottan efter ökningen av tillåtna fordonsdimensioner 1990 och 1993. Vi konstruerar sedan tidsserier för trafikslagsfördelningen både på aggregerad nivå och varugruppsnivå och analyserar utvecklingen på kort och lång sikt.

Vi visar att andelen tonkilometer och fordonskilometer som utfördes med lastbilar med en lastkapacitet över 40 ton ökade kraftigt under 1990-talet, vilket främst skedde på bekostnad av lätta lastbilar. Detta visar på en hög grad av införlivande av längre och tyngre lastbilar i den svenska fordonsflottan.

Vår analys av den aggregerade trafikslagsfördelningen visar att andelarna för både järnvägen och sjöfarten sjönk från 1985 fram till 1995, då trenden vände för järnvägstransporter. År 2000 hade järnvägen återvunnit sin marknadsandel som den hade 1990 och fortsatte sedan att öka under 00-talet. Sjöfarten fortsatte att förlora marknadsandelar under hela den studerade perioden. Marknadsandelen för vägtransporter utvecklades på motsatt sätt. Andelen vägtransporter ökade stadigt mellan 1985 och 1990 och fortsatte på detta sätt under den största delen av 1990-talet, tills den stabiliserades runt 60–65 procent. Vi visar också att mängden transporter i tonkilometer på väg och järnväg har ökat sedan 1990, vilket innebär att järnvägens sjunkande marknadsandel mellan 1990 och 1995 drivs av högre tonkilometertillväxt för vägtransporter än för järnvägstrafik.

Vår sammanlagda godstransportstatistik tillåter oss inte att tillskriva utvecklingen av trafikslagsfördelningen under den studerade perioden till en viss händelse, såsom ökningen av maxvikter 1990 och 1993. Det är i synnerhet inte möjligt att fastställa överflyttningsmönster mellan transportsätten. Viktreformerna hade sannolikt betydelse för utvecklingen av trafikslagsfördelningen, men det hade sannolikt även den ekonomiska krisen i början av 1990-talet, reformerna av järnvägssektorn 1996 och andra strukturella förändringar på transportmarknaden. Vad vi kan dokumentera i vår studie är frånvaron av tydliga trendbrott i trafikslagsfördelningen vid viktreformerna 1990 och 1993; tvärtom följer varje trafikslag sin långsiktiga trendutveckling.

TRÄFFA OSS


14
aug

Nationellt samtal om den mobila vården

VTI demonstrerar vår blåljussimulator för träning av utryckningskörning. Möjlighet till provkörning. 
8-9
okt

Social sustainability and just mobility

Welcome to a research workshop on Social sustainability and just mobility, 8–9 October 2019 in Linköping, Sweden.
16-18
okt

European Road Profile User's Group, ERPUG

ERPUG hålls i Vilnius, Litauen. Välkommen att träffa kollegor för att diskutera och lyssna på presentationer från experter, användare och tillverkare.

SENASTE NYTT


2019-06-28

Nya ledamöter i VTI:s styrelse

Regeringen har utsett nya ledamöter i styrelsen för VTI. De ledamöter som utsetts är Mats Wiberg, Lars Westin och Caroline Ottosson.


2019-06-26

Orsaker till uppkörda spårväxlar undersökta

Uppkörda spårväxlar skapar efterföljande problem med avseende på trafikstörningar och återställande av uppkomna skador. I en ny rapport från VTI har forskare undersökt orsaken till att spårväxlar blir uppkörda och vilka konsekvenser det får.


2019-06-19

Långsam minskning av antalet omkomna i EU-trafiken

Irland vinner European Transport Safety Councils, ETSC, utmärkelse för sitt arbete med att minska antalet döda på vägarna. Landet står i kontrast till EU som helhet, där minskningen av antalet omkomna i trafiken var så liten som 1 procent jämfört med 2017....


2019-06-17

Större uppmärksamhetskrav på cyklist än bilist

Vilka krav på uppmärksamhet ställer den omgivande miljön på olika trafikantgrupper? Hur hämtar man in information i bilen, på cykeln och i lastbilen? Och hur lätt är det för de olika trafikantgrupperna att förstå varandra?


2019-06-14

Försök pågår i VTI:s nya cykelsimulator

Just nu pågår ett projekt där VTI:s nyutvecklade cykelsimulator används för att studera interaktion mellan cyklister och fordonsförare. Syftet är att undersöka hur olika utformning av infrastruktur och olika typer av fordon påverkar cyklisters beteende i...


2019-05-08

Så ska punktligheten för tåg bättre följas upp

I en forskningsrapport från VTI föreslås tolv indikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet. Indikatorerna ska hjälpa TTT, ett samarbete inom järnvägsbranschen för ökad punktlighet, att analysera och förbättra punktlighetsarbetet.


2019-06-28

Nya ledamöter i VTI:s styrelse

Regeringen har utsett nya ledamöter i styrelsen för VTI. De ledamöter som utsetts är Mats Wiberg, Lars Westin och Caroline Ottosson.


2019-06-26

Orsaker till uppkörda spårväxlar undersökta

Uppkörda spårväxlar skapar efterföljande problem med avseende på trafikstörningar och återställande av uppkomna skador. I en ny rapport från VTI har forskare undersökt orsaken till att spårväxlar blir uppkörda och vilka konsekvenser det får.


2019-06-19

Långsam minskning av antalet omkomna i EU-trafiken

Irland vinner European Transport Safety Councils, ETSC, utmärkelse för sitt arbete med att minska antalet döda på vägarna. Landet står i kontrast till EU som helhet, där minskningen av antalet omkomna i trafiken var så liten som 1 procent jämfört med 2017....


2019-06-17

Större uppmärksamhetskrav på cyklist än bilist

Vilka krav på uppmärksamhet ställer den omgivande miljön på olika trafikantgrupper? Hur hämtar man in information i bilen, på cykeln och i lastbilen? Och hur lätt är det för de olika trafikantgrupperna att förstå varandra?


2019-06-14

Försök pågår i VTI:s nya cykelsimulator

Just nu pågår ett projekt där VTI:s nyutvecklade cykelsimulator används för att studera interaktion mellan cyklister och fordonsförare. Syftet är att undersöka hur olika utformning av infrastruktur och olika typer av fordon påverkar cyklisters beteende i...


2019-05-08

Så ska punktligheten för tåg bättre följas upp

I en forskningsrapport från VTI föreslås tolv indikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet. Indikatorerna ska hjälpa TTT, ett samarbete inom järnvägsbranschen för ökad punktlighet, att analysera och förbättra punktlighetsarbetet.