Fler äldre bilförare i trafiken - färre olyckor per individ?

Ladda ner
Liisa Hakamies-Blomqvist

Denna studie har undersökt om äldre (65-84 år) bilförares olycksutveckling

till någon del skulle kunna förklaras med teorin att sällsynta företeelser är

förknippade med högre risk jämfört med vanligt förekommande företeelser

(enligt Smeeds lag). Vår hypotes var att då äldre bilförares närvaro i

trafiken ökar (fler äldre med körkort, mer bilanvändning), ökar olyckorna

inte i samma mån utan mindre än vad en motsvarande lineär ökning skulle

innebära. Olycksmaterialet har hämtats från Vägverkets olycksregister och

exponeringsdata av två typer har utnyttjats: dels självrapporterade

bilkörningsfrekvenser i en årlig enkätstudie och dels statistik om

körkortsinnehav. Separata analyser gjordes på samtliga olyckor respektive

olyckor med personskador (lindrigt och svårt skadade samt döda) som följd.

Anledningen till denna uppdelning var att ändrade rapporteringsrutiner

medförde ett minskat antal rapporterade egendomsskadeolyckor. Under den

period och på den del av vägnätet som studerades, 1983-99 respektive statliga

vägar, ökade inte det totala antalet olyckor normerat till antingen per

bilförare eller per körkortsinnehavare. Betraktar vi i stället olyckor med

personskador som följd och därmed en mer enhetlig olycksserie, finner vi en

tydlig minskning av olyckstalen per person mellan 1983 och 1999, både bland

de äldre och i hela den undersökta förargruppen (18-84 år). För att eliminera

effekter av en allmän olycksutveckling, relaterades utvecklingen av äldre

bilförares risk med riskutvecklingen i hela förarpopulationen under åren

1983-1999. Då analysen baserades på alla olyckor, hade de äldres

olycksinblandning en minskande trend jämfört med hela förarpopulationen,

oberoende av vilket exponeringsmått (körkortsinnehavare eller bilförare) som

användes. Då analysen baserades på personskadeolyckor försvann denna trend.

Slutsatsen blir att hypotesen fick visst stöd, eftersom ökningen av de äldres

olyckor inte var i paritet med deras ökade exponering i trafiken. I

verklighet är denna trend sannolikt ännu tydligare, eftersom de i analysen

använda exponeringsmåtten, antalet körkortshavare och antalet bilförare, inte

fångar upp de äldres mer frekventa bilkörning på individuell nivå. Samtidigt

ger bortfallet av lindriga olyckor en skenbart fördelaktigare riskbild för de

yngre förarna, eftersom äldreolyckor oftare är av allvarligare typ. I detta

notat har, som ett biresultat, data även presenterats som beskriver

utveckling av bilkörningen för andra grupper än äldre. Det visade sig t.ex.

att antalet aktiva bilförare ökat stort i antal bland dem som snart inträder

i pensionsåldern (55-64 år) och att antalet yngre förare (20-24 år) som ofta

kör bil minskat kraftigt under perioden.

TRÄFFA OSS


22
nov

Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys 2017

Forskare från VTI deltar i Naturvårdsverkets årliga koneferens "Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys" för att prata om konsekvensutredningar och samhällsekonomiska analyser vid regelgivning.
7
dec

Shipping and the environment – research meets reality

Centre for Transport Studies (CTS) in co-operation with Ports of Stockholm invite you to the seminar Shipping and the environment – research meets reality.
10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-11-21

Omvälvande beteendeförändringar sökes

VTI har en viktig roll i ett nytt stort forskningsprogram, vars syfte är att hitta omvälvande lösningar som leder till färre och effektivare resor. Men också verktyg för bättre användning av vägar och fordon.


2017-11-17

Forskare: dubbdäck ger alltid bäst grepp

forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-11-15

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp


2017-11-13

Sopsaltning och lånecyklar ska få fler att cykla i vinter

väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, vti. Saltar tio mil cykelväg......Källa: svt.se


2017-11-06

Forskare tonar ner miljölarm om dieselbilar

Lena Nerhagen, forskare på vti, Statens Väg och transportforskningsinstitut, är kritisk till debatten:......Källa: Dagens Nyheter


2017-10-30

Fler cyklister minskar skaderisken

Enligt en studie från VTI finns det stor potential i att använda trafikmodeller som underlag för att studera skaderisken hos cyklister. Modellberäkningar i Göteborg och en observationsstudie i Stockholm visar bland annat att skaderisken för cyklister minskar ju fler de blir.


2017-11-21

Omvälvande beteendeförändringar sökes

VTI har en viktig roll i ett nytt stort forskningsprogram, vars syfte är att hitta omvälvande lösningar som leder till färre och effektivare resor. Men också verktyg för bättre användning av vägar och fordon.


2017-11-15

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp


2017-10-30

Fler cyklister minskar skaderisken

Enligt en studie från VTI finns det stor potential i att använda trafikmodeller som underlag för att studera skaderisken hos cyklister. Modellberäkningar i Göteborg och en observationsstudie i Stockholm visar bland annat att skaderisken för cyklister minskar ju fler de blir.


2017-10-25

Nya klimatsäkra lösningar för hårda ytor i städer

Genom att bygga täta konstruktioner för maximal livslängd och minimalt underhåll skapas oflexibla system som ökar påfrestningarna på stadsträd och försämrar lokalklimatet. Ett större projekt har utrett hur man kan skapa dränerande hårda ytor som behåller...


2017-10-25

Utryckning med blåljus tränas säkert i simulator

Risken är stor för olyckor i samband med utryckningskörning för polis, ambulans och räddningstjänst, men att träna utryckning i verklig trafik är varken säkert eller tillåtet. En simulatorbaserad metod utvecklad av VTI ger därför en unik möjlighet att...


2017-10-25

Framtidens resvaneundersökningar

Under hösten är VTI är delaktiga i att genomföra en studie för att testa hur man kan samla in information om människors resvanor på ett effektivare sätt.


2017-10-25

Friktionsmätning på väg bör anpassas till MC

För en motorcyklist kan blödande asfalt på mindre än en meter vara förödande. Halka på en så liten del av vägen kan lätt missas vid nuvarande friktionsmätningar. I en ny studie av VTI rekommenderar forskarna därför en ny mätmetod.


2017-10-24

GoMate - försök med diversifierad elfordonspool

Många hushåll som ligger centralt skulle kunna klara av vardagens transporter utan egen bil, till exempel genom att tillhöra en fordonspool där bil finns att tillgå vid behov. Men tänk om poolen innehöll även andra fordon? Varför inte välja en elassisterad...


2017-11-17

Forskare: dubbdäck ger alltid bäst grepp

forskare på Väg och transportforskningsinstitutet, vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-11-13

Sopsaltning och lånecyklar ska få fler att cykla i vinter

väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, vti. Saltar tio mil cykelväg......Källa: svt.se


2017-11-06

Forskare tonar ner miljölarm om dieselbilar

Lena Nerhagen, forskare på vti, Statens Väg och transportforskningsinstitut, är kritisk till debatten:......Källa: Dagens Nyheter


2017-10-20

Gummi en bristfälligt utnyttjad resurs

mer än i dag i anläggningsverksamheten, enligt vti. Drygt 85 000 ton uttjänta dack samlas årligen...energiutvinning, en alldeles för hög andel anser vti som ser stora möjligheter att använda gummits u...Källa: Entreprenad


2017-10-11

Forskare: Vi måste göra det svårare att köra in i stadskärnan

Vad krävs? Enligt Sonja Forward, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, måste det bli mer attraktivt och enkelt att cykla....Sonja Forward, forskare vti......Källa: Sveriges Radio


2017-09-20

"Det går inte att bara förbjuda dubbdäcken"

Mats Gustafsson, forskare på vti, samarbetar med Anders Ljungman kring studier av......Källa: Linköpings universitet


2017-09-19

Linköping får förarlösa bussar

Trafiken ingår i ett forskningsprojekt där Linköpings universitet, vti och flera andra partners ingår....försök, säger Anna Anund, forskningsledare vid vti, till nyhetsbrevet Nordic Road and Transport...Källa: Bussmagasinet


2017-09-09

Forskning ska få bilister och cyklister att bli sams

vid Statens väg- och transportforskningsinstut, vti, i Linköping.......Källa: svt.se