Fler äldre bilförare i trafiken - färre olyckor per individ?

Ladda ner
Liisa Hakamies-Blomqvist

Denna studie har undersökt om äldre (65-84 år) bilförares olycksutveckling

till någon del skulle kunna förklaras med teorin att sällsynta företeelser är

förknippade med högre risk jämfört med vanligt förekommande företeelser

(enligt Smeeds lag). Vår hypotes var att då äldre bilförares närvaro i

trafiken ökar (fler äldre med körkort, mer bilanvändning), ökar olyckorna

inte i samma mån utan mindre än vad en motsvarande lineär ökning skulle

innebära. Olycksmaterialet har hämtats från Vägverkets olycksregister och

exponeringsdata av två typer har utnyttjats: dels självrapporterade

bilkörningsfrekvenser i en årlig enkätstudie och dels statistik om

körkortsinnehav. Separata analyser gjordes på samtliga olyckor respektive

olyckor med personskador (lindrigt och svårt skadade samt döda) som följd.

Anledningen till denna uppdelning var att ändrade rapporteringsrutiner

medförde ett minskat antal rapporterade egendomsskadeolyckor. Under den

period och på den del av vägnätet som studerades, 1983-99 respektive statliga

vägar, ökade inte det totala antalet olyckor normerat till antingen per

bilförare eller per körkortsinnehavare. Betraktar vi i stället olyckor med

personskador som följd och därmed en mer enhetlig olycksserie, finner vi en

tydlig minskning av olyckstalen per person mellan 1983 och 1999, både bland

de äldre och i hela den undersökta förargruppen (18-84 år). För att eliminera

effekter av en allmän olycksutveckling, relaterades utvecklingen av äldre

bilförares risk med riskutvecklingen i hela förarpopulationen under åren

1983-1999. Då analysen baserades på alla olyckor, hade de äldres

olycksinblandning en minskande trend jämfört med hela förarpopulationen,

oberoende av vilket exponeringsmått (körkortsinnehavare eller bilförare) som

användes. Då analysen baserades på personskadeolyckor försvann denna trend.

Slutsatsen blir att hypotesen fick visst stöd, eftersom ökningen av de äldres

olyckor inte var i paritet med deras ökade exponering i trafiken. I

verklighet är denna trend sannolikt ännu tydligare, eftersom de i analysen

använda exponeringsmåtten, antalet körkortshavare och antalet bilförare, inte

fångar upp de äldres mer frekventa bilkörning på individuell nivå. Samtidigt

ger bortfallet av lindriga olyckor en skenbart fördelaktigare riskbild för de

yngre förarna, eftersom äldreolyckor oftare är av allvarligare typ. I detta

notat har, som ett biresultat, data även presenterats som beskriver

utveckling av bilkörningen för andra grupper än äldre. Det visade sig t.ex.

att antalet aktiva bilförare ökat stort i antal bland dem som snart inträder

i pensionsåldern (55-64 år) och att antalet yngre förare (20-24 år) som ofta

kör bil minskat kraftigt under perioden.

TRÄFFA OSS


10-11
jan

Transportforum 2018

Transportforum 2018 hålls i Linköping den 10-11 januari på Konsert & Kongress. Välkommen!

SENASTE NYTT


2017-08-21

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.


2017-08-19

Var femte struntar i trafikregler

Studier som Sonja Forward på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort......Källa: Bohusläningen


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-08-21

Regler om privat övningskörning ska utvärderas

​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.


2017-08-17

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.


2017-08-16

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vägar till mötesfria, vilket reducerat dödsolyckorna med ungefär 80 procent. En VTI-studie visar att mötesfria vägar bryts ner snabbare än traditionellt utformade vägar och rekommenderar ökade tekniska krav.


2017-07-10

För lite planering kring hållbara turistresor

En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.


2017-06-30

VTI i Almedalen 2017

VTI kommer att delta i seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby 2017. Almedalsveckan pågår 2-9 juli.


2017-06-29

Tomas Svensson utsedd till generaldirektör på VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till ny generaldirektör för VTI. Tomas har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Han tillträder sin tjänst i dag 29 juni.


2017-08-19

Var femte struntar i trafikregler

Studier som Sonja Forward på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, gjort......Källa: Bohusläningen


2017-08-09

VTI undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom hos äldre förare

vti undersöker samband mellan trafikolyckor och sjukdom...En ny studie vid Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping ska undersöka sambandet mellan......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Hur hållbar är den svenska turismen?

inom Sverige innebära problem. En ny rapport från vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visar......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Säkerheten för cyklister har inte hängt med i nollvisionen

Anna Niska som är forskningsledare på Statens väg och transportforskningsinstitut tar upp ett exempel med mittenseparering på landsvägar.......Källa: Sveriges Radio


2017-07-10

Han är nye generaldirektören

Han är nye generaldirektören Linköping vti:s nytillträdde generaldirektör är en riktig Svensson....Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, är en myndighet utan några myndighetsuppgifter......Källa: Affarsliv.com


2017-06-19

Självkörande bilar trissar upp bopriser

på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti....Andreas Tapani, forskare vti. Foto: vti Storbolag vill gå i bräschen......Källa: Fastighetsnytt