Emission reductions and costs of abatement measures for air pollutants and greenhouse gases from shipping: selected measures with importance for the Swedish Environmental Quality Objectives

Ladda ner

Denna rapport är en del av forskningsprojektet Morötter och Piskor som har som syfte att analysera styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska sjöfartens emissioner till luft. Syftet med studien är att sammanställa och beräkna kostnader för åtgärder som minskar utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), partiklar (PM) och växthusgaser (VHG) från sjöfart tillsammans med uppskattningar av utsläppsminskningar för dessa åtgärder. Utsläppsminskningarna bidrar i sin tur till uppfyllandet av de svenska miljökvalitetsmålen; Ren luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning samt Minskad klimatpåverkan. Resultat från denna rapport används som indata i en förenklad kostnads-nytto-analys som genomförs för att rekommendera styrmedel.

Ett urval av åtgärder som kan minska utsläppen till luft från sjöfart och som påverkar de svenska miljökvalitetsmålen som relaterar till luftutsläpp analyseras avseende reduktionspotential och åtgärdskostnader för redare. Tidsperspektivet i studien är inriktat på 2030 respektive 2045 och 2015 används som basår. De åtgärder som inkluderats i analyser är:

  • • Bränslebyten från MGO (Marine Gas Oil) till: flytande naturgas (LNG), flytande biogas (LBG) samt till fossil, respektive förnybar metanol.
  • • Full elektrifiering genom laddbara batterier.
  • • Anslutning till landström i hamn (Onshore Power Supply, OPS).
  • • Selektiv katalytisk reduktion av NOX (SCR).
  • • Framdrivning med hjälp av rotorsegel (Flettner-rotorer).
  • • Energieffektiviseringsåtgärder, inklusive avancerad ruttplanering, optimerad propeller, slanka skrov och hybridicering.
  • • Hastighetsreducering.

Kostnadsberäkningarna är gjorda från redarnas perspektiv och inkluderar investeringskostnader för att installera åtgärderna på fartygen, förändrade kostnader för drift och underhåll, och i många fall kostnadsbesparingar till följd av minskad bränsleförbrukning. Kostnader som inte uppenbart kommer att betalas av redarna är inte inkluderade. Kostnaderna per år beräknas för dels för basåret 2015 samt för fyra framtida bränsleprisscenarier för åren 2030 och 2045 som baserats på scenarier från International Energy Agencys (IEAs).

TRÄFFA OSS


4
jun

Invigning Evolution Road

Den 4:e juni invigs elvägen i Lund. Välkommen att ta del av premiärturen på elvägen, intervjuer, invigning med bandklippning och mycket mer.
25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, 2020 skjuts upp till augusti 2021.
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

På grund av covid 19-pandemin skjuts Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020, som VTI arrangerar, upp till nästa år.

SENASTE NYTT


2020-06-03

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.


2020-06-01

Nytt projekt utvecklar sjöfarten i Göteborgs skärgård

VTI, Linköpings universitet och Sjöfartsverket har startat ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet, kallat OSKAR, pågår fram till 2023 och syftar till en säkrare och smartare sjöfart.


2020-05-26

Dödsolyckor med tunga fordon i Europa minskar långsamt

En fjärdedel av olyckor med dödlig utgång på vägar inom EU sker vid kollisioner med lastbilar som kör gods. Det framgår av en rapport från European Transport Safety Council, ETSC. Forskare från VTI har bidragit till rapporten med data från Sverige.


2020-05-26

Behov av standarder när system för elvägar utvecklas

Behovet av standardisering ökar när tekniker för elvägssystem når högre nivåer av mognad. En större del av de standarder för intelligenta transportsystem (ITS) som bedömts i en ny studie från VTI och SIS ansågs vara potentiellt användbara för elvägssystem,...


2020-04-29

För höga hastigheter på Sveriges gator i tätort även 2019

Hela 35 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar den årliga mätningen av hastigheter på gator i tätort som genomfördes 2019. Den genomsnittliga hastigheten i de områden där mätningen görs har däremot minskat stadigt sedan mätningarna startade 2012.


2020-04-27

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

​För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.


2020-06-03

Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar framtida kompetens- och resursbehov knutna till svensk infrastruktur för spårburen trafik.


2020-06-01

Nytt projekt utvecklar sjöfarten i Göteborgs skärgård

VTI, Linköpings universitet och Sjöfartsverket har startat ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet, kallat OSKAR, pågår fram till 2023 och syftar till en säkrare och smartare sjöfart.


2020-05-26

Dödsolyckor med tunga fordon i Europa minskar långsamt

En fjärdedel av olyckor med dödlig utgång på vägar inom EU sker vid kollisioner med lastbilar som kör gods. Det framgår av en rapport från European Transport Safety Council, ETSC. Forskare från VTI har bidragit till rapporten med data från Sverige.


2020-05-26

Behov av standarder när system för elvägar utvecklas

Behovet av standardisering ökar när tekniker för elvägssystem når högre nivåer av mognad. En större del av de standarder för intelligenta transportsystem (ITS) som bedömts i en ny studie från VTI och SIS ansågs vara potentiellt användbara för elvägssystem,...


2020-04-29

För höga hastigheter på Sveriges gator i tätort även 2019

Hela 35 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar den årliga mätningen av hastigheter på gator i tätort som genomfördes 2019. Den genomsnittliga hastigheten i de områden där mätningen görs har däremot minskat stadigt sedan mätningarna startade 2012.


2020-04-27

Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

​För att nå de nationella och internationella miljömålen för sjöfartens utsläpp till luft krävs det en kombination av nya och kraftigare styrmedel. De som redan införts räcker inte. Det är en av slutsatserna i ett forskningsprojekt, lett av VTI, som nu presenterats.