Emission reductions and costs of abatement measures for air pollutants and greenhouse gases from shipping: selected measures with importance for the Swedish Environmental Quality Objectives

Ladda ner

Denna rapport är en del av forskningsprojektet Morötter och Piskor som har som syfte att analysera styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska sjöfartens emissioner till luft. Syftet med studien är att sammanställa och beräkna kostnader för åtgärder som minskar utsläpp av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), partiklar (PM) och växthusgaser (VHG) från sjöfart tillsammans med uppskattningar av utsläppsminskningar för dessa åtgärder. Utsläppsminskningarna bidrar i sin tur till uppfyllandet av de svenska miljökvalitetsmålen; Ren luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning samt Minskad klimatpåverkan. Resultat från denna rapport används som indata i en förenklad kostnads-nytto-analys som genomförs för att rekommendera styrmedel.

Ett urval av åtgärder som kan minska utsläppen till luft från sjöfart och som påverkar de svenska miljökvalitetsmålen som relaterar till luftutsläpp analyseras avseende reduktionspotential och åtgärdskostnader för redare. Tidsperspektivet i studien är inriktat på 2030 respektive 2045 och 2015 används som basår. De åtgärder som inkluderats i analyser är:

  • • Bränslebyten från MGO (Marine Gas Oil) till: flytande naturgas (LNG), flytande biogas (LBG) samt till fossil, respektive förnybar metanol.
  • • Full elektrifiering genom laddbara batterier.
  • • Anslutning till landström i hamn (Onshore Power Supply, OPS).
  • • Selektiv katalytisk reduktion av NOX (SCR).
  • • Framdrivning med hjälp av rotorsegel (Flettner-rotorer).
  • • Energieffektiviseringsåtgärder, inklusive avancerad ruttplanering, optimerad propeller, slanka skrov och hybridicering.
  • • Hastighetsreducering.

Kostnadsberäkningarna är gjorda från redarnas perspektiv och inkluderar investeringskostnader för att installera åtgärderna på fartygen, förändrade kostnader för drift och underhåll, och i många fall kostnadsbesparingar till följd av minskad bränsleförbrukning. Kostnader som inte uppenbart kommer att betalas av redarna är inte inkluderade. Kostnaderna per år beräknas för dels för basåret 2015 samt för fyra framtida bränsleprisscenarier för åren 2030 och 2045 som baserats på scenarier från International Energy Agencys (IEAs).

TRÄFFA OSS


25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, 2020 skjuts upp till augusti 2021.
9-11
sep

European Transport Conference

ETC, European Transport Conference kommer i år att arrangeras online.
13-14
okt

Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020

På grund av covid 19-pandemin skjuts Society for Benefit-Cost Analysis: European Conference 2020, som VTI arrangerar, upp till nästa år.

SENASTE NYTT


2020-08-14

Evolution Road – ny elväg testas både ute och inne

I början av maj invigdes nya elvägen i Lund. Det är en kilometerlång sträcka elväg i bussfilen på Getingevägen där man kommer att testa tekniken med markbunden konduktiv laddning. Det betyder att strömmen kommer från skenor i vägen som fordonen måste ha...


2020-08-10

Stor samlad kompetens hos VTI:s forskare bidrar i EU-forskning

Nyligen avslutades EU-projektet ADAS&ME, det hittills största projekt som VTI har koordinerat. Samtidigt startade SHOW, det största europeiska projektet i sitt slag för demonstration av framtidens koncept för hållbar mobilitet i verkliga miljöer. VTI har stor...


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.


2020-08-14

Evolution Road – ny elväg testas både ute och inne

I början av maj invigdes nya elvägen i Lund. Det är en kilometerlång sträcka elväg i bussfilen på Getingevägen där man kommer att testa tekniken med markbunden konduktiv laddning. Det betyder att strömmen kommer från skenor i vägen som fordonen måste ha...


2020-08-10

Stor samlad kompetens hos VTI:s forskare bidrar i EU-forskning

Nyligen avslutades EU-projektet ADAS&ME, det hittills största projekt som VTI har koordinerat. Samtidigt startade SHOW, det största europeiska projektet i sitt slag för demonstration av framtidens koncept för hållbar mobilitet i verkliga miljöer. VTI har stor...


2020-07-07

En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.


2020-07-06

Svårare att pendla för den med lägre inkomst

Det är dyrt att åka med buss och spårvagn – och inte alltid tryggt. Många föredrar istället att skjutsa varandra med bil. Dålig kollektivtrafikförsörjning kan få ekonomiska konsekvenser och leda till mindre tid med familj och vila. Forskare har studerat hur...


2020-07-01

Skatt för slitage och trängsel även för framtidens fordon

I takt med att användningen av fossila drivmedel minskar, minskar också statens intäkter från bensin- och dieselskatter. Forskare har i en ny rapport från VTI utrett principerna för hur vägtrafiken skulle kunna beskattas i en framtid när trafiken inte längre förorsakar utsläpp från förbränningsmotorer.


2020-06-24

Antalet omkomna i EU-trafiken minskar långsamt – Estland ett undantag

De baltiska staterna tillsammans med Grekland och Portugal är de länder inom EU som gjort störst framsteg i arbetet med att minska antalet omkomna i trafiken i Europa sedan 2010. Det framgår av en ny rapport från ETSC, Europeiska rådet för transportsäkerhet.