Analys av integreringen av jämställdhet i regional transportplanering i Dalarna: Regional systemanalys Dalarna och Länsplan för regional transportinfrastruktur Dalarna 2018–2029

Ladda ner

Syftet med studien var att analysera integreringen av det transportpolitiska jämställdhetsmålet i den regionala transportplaneringen i Region Dalarna. Projektet genomfördes med kvalitativ innehållsanalys av dokumenten ”Regional systemanalys Dalarna – underlag för transportinfrastrukturplanering” och ”Länsplan för regional transportinfrastruktur Dalarna 2018–2029” samt intervjuer med åtta nyckelpersoner som medverkat i arbetsprocesserna med att ta fram de båda dokumenten. Dokumenten uppvisar en bra bild av transportinfrastrukturen i regionen men ger en ganska allmän bild av befolkningen, som bland annat kan hänskjutas till att det i flera avseenden saknas uppdelning mellan olika befolkningsgrupper i den statistik som presenteras. Forskarna föreslår att den kunskap som finns om transportinfrastrukturen och befolkningen regionalt, används mer systematiskt för att analysera olika gruppers (såsom kvinnor och män, äldre och yngre) resande samt deras inflytande och möjligheter att påverka sin egen mobilitet. I intervjuerna framkommer att både jämställdhet och mångfald uppfattas som svårt i den regionala transportplaneringen och att det behövs mer kunskap och erfarenhet. Intervjupersonerna hänvisar till att det finns en del kunskap men att det saknas strukturer för hur den kan tas in i planeringsprocessen. Vissa uttalanden pekar på att det pågår ett pionjärarbete. Jämställdhet och mångfald beskrivs av vissa som ”nya” inslag i den regionala transportinfrastrukturplaneringen, jämfört med frågor som framkomlighet, tillväxt och miljö. De saknar utvecklade rutiner för att integrera jämställdhet och mångfald i sina arbetsprocesser. Genomgående när det gäller jämställdhet erfordras en tydligare inriktning – till exempel att integrera könsuppdelad statistik på regional nivå och analyser av den egna regionen kopplad till målformuleringarna på nationell nivå (transportpolicy och nationella jämställdhetsmål). Ett exempel på metod skulle kunna var jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB), men även en bredare social konsekvensbedömning (SKB) där man inkluderar olika grupper med utgångspunkt i grunderna i diskrimineringslagen.

TRÄFFA OSS


4
jun

ITS European Congress

Anna Anund, forskningschef på VTI, håller föredrag den 4 juni på konferensen om smart mobilitet och digitalisering av transporter.
9-12
jun

Global Public Transport Summit

UITP (International Association of Public Transport) bjuder in till Global Public Transport Summit 9-12 juni 2019. Konferensen, som arrangeras vart annat år, hålls den här gången i Stockholm. VTI deltar med en monter i konferensens utställning. 
12-14
jun

ITEA Paris 2019

ITEA Annual Conference and School on Transportation Economics in 2019 hålls 10-14 juni 2019 i Paris. Forskare från VTI kommer att delta som föredragshållare under konferensen 12-14 juni.

SENASTE NYTT


2019-05-08

Så ska punktligheten för tåg bättre följas upp

I en forskningsrapport från VTI föreslås tolv indikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet. Indikatorerna ska hjälpa TTT, ett samarbete inom järnvägsbranschen för ökad punktlighet, att analysera och förbättra punktlighetsarbetet.


2019-05-07

Så ska automatiserade fordon samsas med övrig trafik

Infrastrukturen behöver förberedas för självkörande fordon – framför allt i början när allt är nytt. Det medverkar forskare till genom CoEXist, ett EU-finansierat forskningsprojekt där VTI deltar som största partner.


2019-05-06

Hastighet fortsatt problem på Europas vägar

Hastigheter fortsätter att vara den enskilt viktigaste orsaken till trafikolyckor i många europeiska länder. Det framgår av en rapport som Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC, gav ut tidigare i våras.


2019-04-26

Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.


2019-04-23

Forskning om forskning om person- och godstransporter

Shift2Rail är ett europeiskt järnvägsprojekt som arbetar aktivt för att skapa innovationer inom järnvägssektorn. IMPACT-2 är ett projekt som följer och utvärderar Shift2Rail. Hur går det med innovationerna? Är de till nytta för samhället?


2019-04-18

Bättre underlag till investeringar med ny modell för cykeltrafik

Forskare har utvecklat en ny trafikmodell som kan ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur för cykeltrafik.


2019-05-08

Så ska punktligheten för tåg bättre följas upp

I en forskningsrapport från VTI föreslås tolv indikatorer för förbättrad järnvägspunktlighet. Indikatorerna ska hjälpa TTT, ett samarbete inom järnvägsbranschen för ökad punktlighet, att analysera och förbättra punktlighetsarbetet.


2019-05-07

Så ska automatiserade fordon samsas med övrig trafik

Infrastrukturen behöver förberedas för självkörande fordon – framför allt i början när allt är nytt. Det medverkar forskare till genom CoEXist, ett EU-finansierat forskningsprojekt där VTI deltar som största partner.


2019-05-06

Hastighet fortsatt problem på Europas vägar

Hastigheter fortsätter att vara den enskilt viktigaste orsaken till trafikolyckor i många europeiska länder. Det framgår av en rapport som Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC, gav ut tidigare i våras.


2019-04-26

Fortsatt för höga hastigheter på Sveriges gator i tätort

Hela 34 procent av trafikanterna på väg kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor. Det visar en studie från 2018. För höga hastigheter ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.


2019-04-23

Forskning om forskning om person- och godstransporter

Shift2Rail är ett europeiskt järnvägsprojekt som arbetar aktivt för att skapa innovationer inom järnvägssektorn. IMPACT-2 är ett projekt som följer och utvärderar Shift2Rail. Hur går det med innovationerna? Är de till nytta för samhället?


2019-04-18

Bättre underlag till investeringar med ny modell för cykeltrafik

Forskare har utvecklat en ny trafikmodell som kan ge bättre underlag till samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastruktur för cykeltrafik.