Nya regler för effektivare vinterväghållning

Införandet av ny teknik för halkövervakning i Sverige betyder att nya möjligheter ges för utveckling av en effektivare vinterväghållning. SRIS (Slippery Road Information System) är en av de nyare teknikerna som finns att tillgå på den svenska marknaden, den bygger på att fordon på våra vägar samlar in information under tiden de kör, denna information tillsammans med exempelvis VViS-stationer (VägVäderinformationsSystem) kan på så sätt ligga till grund för en detaljerad bild av hur vägklimatet ser ut i realtid. 
En viktig del för att SRIS-tekniken ska kunna vara till användning är att regelverket för vinterväghållning anpassas till de nya möjligheterna som den tekniken medför. Projektet syftar till att utveckla det nuvarande regelverket som till stor del styr hur entreprenörernas arbete utförs, med ett förnyat regelverk kan de uppnå en effektivare vinterväghållning. Arbetet genomförs i nära samarbete med Trafikverket och berörda entreprenörer. Projektet sträcker sig över en period på 4 år och i och med detta kan flera testområden användas. Detta ger möjligheten att kunna utveckla regler och kriterier gentemot de förutsättningar som finns geografiskt och vägtekniskt. Testområdena skall representera olika typer av vintervägsklasser.
En utveckling av regelverket förväntas vidare ge möjlighet till effektivare vinterväghållning genom att det blir en starkare koppling mellan vad som förväntas/krävs i form av åtgärder och de åtgärder som egentligen utförs på vägen. Användningsområden vad det gäller den nya tekniken och därtill kopplade regelverk blir viktiga delar både i beslutsprocessen för åtgärdsplanering och för uppföljning. Föreliggande projekt är en viktig del i en strategisk satsning mot en mer kostnadseffektiv vinterväghållning.

Tillbaka