Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering

I detta projekt, Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering (Clipp), studerar forskare svenska kommuner och deras omställningsarbete för minskad klimatpåverkan och ökad förmåga att hantera konsekvenser av ett förändrat klimat i kommunal fysisk planering.

Fysisk planering är en nyckelarena där olika mål, ambitioner och hänsyn länkas samman och kommer till konkret uttryck. Befintlig forskning har visat på en rad barriärer som försvårar det praktiska klimatarbetet på kommunal nivå, bland annat bristande policy-integrering, motstridiga mål och svaga institutionella ramverk. Vidare har internationell forskning pekat på behovet av att tydligare koppla samman frågor om utsläppsminskningar, klimatanpassning och initiativ för hållbar utveckling för att ta ett mer samlat och strategiskt grepp kring klimatproblematiken. Hur hanterar proaktiva kommuner dessa problem och hur arbetar man strategiskt för en omställning?

Syfte

Syftet med projektet är att identifiera nyckelåtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete. Projektet riktar fokus på synergier och konflikter mellan policy-områden, formella och informella institutionella villkor som påverkar den fysiska planeringen i olika steg, från strategisk/övergripande nivå till konkret plan- och projektgenomförande inom områdena vattennära bostadsbyggande och transportplanering. Projektet studerar hur ett strategiskt förändringsarbete kan främjas kring dessa frågor genom att analysera hur proaktiva kommuner har hanterat dessa frågor.

Genomförande i tre steg

  1. Identifiering av proaktiva kommuner (våren-sommaren 2012)
    I ett första steg gör vi telefonintervjuer med kommuner som i hög grad uppges ha tagit sig an klimatfrågan i sitt arbete (både utsläppsminskningar och anpassning) för att få en översiktlig bild av pågående arbete, identifierade drivkrafter och utmaningar för att hantera klimatfrågan i fysisk planering. Därefter väljs tre fallstudiekommuner ut för fördjupade studier.
  2. Hur skapas förändring (hösten 2012-hösten 2013)
    I ett andra steg genomförs fördjupade fallstudier i de identifierade proaktiva kommunerna. Syftet är att utforska hur klimatfrågan konkret integreras i fysisk planering och hur förändring av kommunala praktiker skapas. Vi studerar samspelet mellan kommunala strategier och hur klimatanpassning, utsläppsminskningar och hållbar utveckling länkas samman: synergier, problem och möjliga sätt att ta ett bredare grepp i klimatfrågan. Vidare fokuseras formella och informella institutionella villkor som påverkar den fysiska planeringen i olika steg, från strategisk/övergripande nivå till konkret plan- och projektgenomförande. Genom en särskild inriktning på detaljplaneärenden inom områdena vattennära bostadsbyggande och transportplanering riktas fokus på hur spänningar och prioriteringskonflikter hanteras.
  3. Hur kan ett mer effektivt klimatomställningsarbete främjas: lärdomar om policy-integrering, lärande och strategisk planering (2014)
    I ett tredje syntetiserande steg riktas fokus på vilka generella lärdomar som kan dras om förutsättningar för långsiktigt lärande och förändring. Vi anordnar återkopplingsseminarier i våra fallstudiekommuner samt workshops såväl med avnämare som med internationella forskare i syfte att identifiera nyckelåtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete inom planering och beslutsfattande.

Resultatredovisning

Resultatredovisning sker bland annat genom ”planning templates”, som kan användas som processtöd i kommunalt policy- och planeringsarbete, samt återkopplingsseminarier och workshops. Resultatredovisningen sker också genom en populärvetenskaplig slutrapport och genom vetenskapliga artiklar som publiceras i internationella tidskrifter. De viktigaste slutsatserna från de vetenskapliga artiklarna kommer att sammanfattas på svenska.

Kontaktinformation

Formas diarienr. för projektet: 242-2011-1599

VTI

Projektledare från VTI är Karolina Isaksson. För kontaktinformation till Karolina och övriga forskare på VTI i Sverige, se högerspalt på denna sida.

Linköpings universitet, Tema V/CSPR

Sofie Storbjörk, projektledare LiU, tel. 013-28 10 00
Mattias Hjerpe, tel. 013-28 10 00

Startat: 1 januari 2012
Avslutat: 31 december 2015