Innovationer för hållbar kollektivtrafik i nordiska regioner

– Integrerad planering, politiska processer, institutionella förändringar

I detta nordiska forskningsprojekt försöker forskare förklara varför vissa städer och regioner blir mer framgångsrika än andra när det gäller kollektivtrafik. VTI genomför projektet i samarbete med Norska transportekonomiska institutet, TÖI, och avdelningen för planering vid Ålborg universitet i Danmark. Projektgruppen består av forskare från Sverige, Norge och Danmark. Robert Hrelja, forskare på VTI, är projektledare och Lisa Hansson, forskare på VTI är biträdande projektledare. Projektet finansieras av Vinnova.

I projektet studeras ett antal fall som kan ses som exempel på innovativa, nytänkande lösningar av nordisk kollektivtrafik. I Norge studeras Trondheims genomförande av ett åtgärdspaket för reducering av trafikökning och utsläpp av växthusgaser, i detta paket ingår även en förbättring av kollektivtrafiken. I Danmark studeras Århus planering av spårtrafik och i Sverige studeras hur institutionella och organisatoriska förutsättningar i Skåne påverkar kollektivtrafikens utveckling. På lokal nivå studeras trafikplaneringen i Helsingborg och hur de organisations- och kontraktslösningar som arbetats fram där påverkar möjligheten till en integrering av infrastruktur och trafik.

Kollektivtrafiken uppfattas alltmer som det viktigaste verktyget för att kunna kombinera ekonomisk utveckling med långsiktiga miljö- och klimatmål. Det saknas dock kunskap om hur institutionella, politiska, organisatoriska och planeringsmässiga faktorer påverkar kollektivtrafikens funktion, attraktivitet och långsiktiga konkurrensförmåga.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att ur ett jämförande perspektiv analysera planeringsmässiga och institutionella förutsättningar för kollektivtrafikinnovationer i tre regioner i Norden.

Mer specifik ska projektet

  • identifiera vilka faktorer som kan förklara varför innovationer i kollektivtrafik framgångsrikt har kunnat planeras och beslutas i tre nordiska regioner
  • analysera hur samordning och integrering mellan kollektivtrafik-, bebyggelse- och infrastrukturplanering bör ske för att stärka både kollektivtrafikens konkurrenskraft och den lokala och regionala utvecklingsförmågan.

Beskrivning av fallen

Region Skåne, Sverige, – framgångsrikt policyarbete med infrastruktur, trafikplanering och miljö

I Skåne har resandet med kollektivtrafiken ökat kraftigt under en relativt kort tidsperiod. Länets drygt 1,2 miljoner invånare genomförde över 128 miljoner resor år 2008, vilket är en ökning med drygt 70 procent sedan den nya regionövergripande trafikhuvudmannen, Skånetrafiken, bildades 1999. Tillkomsten av Region Skåne har skapat nya möjligheter för integrerad planering och samordning mellan kollektivtrafikplanering och regional utvecklingsplanering.

Region Skåne är analytiskt intressant då det regionala självstyret inneburit nya institutionella förutsättningar som möjliggör en sammankoppling av tidigare fristående sektorsområden och som knyter ihop den lokala och regionala nivån i ett medvetet och strategiskt sammankopplande av trafikplaneringen med den regionala utvecklingspolitiken.

Djupstudie av en kommun: Helsingborg – bussvisionen

I Sverige har man även valt att göra en fallstudie av trafikplaneringen i Helsingborgs kommun. Helsingborg är intressant då de har valt att genomföra innovativa lösningaren för att lösa en problematisk trafiksituation med trängsel och buller. Här studeras specifikt bussvisionen och vilka möjligheter en speciell avtalsform och en partnerskapsform har inneburit för utvecklingen och samordningen av trafik och infrastruktur.

Trondheim, Norge, integrering av markanvändning och transportpolicy med ambitiös satsning på kollektivtrafik

På senare år har ökande miljö- och trafikproblem lett till en rad åtgärder och ett ambitiöst och samordnat miljöarbeteför att minska biltrafiken i Trondheim. Trondheim skiljer ut sig i Norge genom samarbetet mellan en rad lokala, regionala och nationella aktörer och förmågan att kombinera ett antal olika verkningsfulla åtgärder och instrument. Bland dem kan nämnas tidsdifferentierade trängselavgifter, lokala miljöavgifter på drivmedel och en rad åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens framkomlighet i anslutning till nya högkvalitativa bussystem, så kallat "Bus Rapid Transit". Denna kombination med en samordning av markplanering och transportplanering där bland annat kollektivtrafikåtgärderna är inkluderade, samt en samordning mellan olika administrativa nivåer gör Trondheim analytiskt intressant. Samtidigt planeras en rad vägbyggen i anslutning till staden, vilka potentiellt motverkar ansträngningarna att öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Århus, Danmark, – långtgående planering för lätt spårtrafik

I Danmark har man sedan regionreformen år 2007 förbättrade institutionella förutsättningar för att integrera och samordna kollektivtrafikplanering, infrastrukturinvesteringar och markanvändning. I Århusregionen har detta gynnat planeringen av ett nytt spårvägssystem. Århus är intressant med sina innovativa satsningar på både spårväg , järnväg  och innerstadsförtätning, vilka utgör centrala delar i den nya, integrerade planeringen för att både uppnå hållbarhet och tillväxt.

Århus ambitiösa kommunplan innehåller emellertid andra planer som kan ifrågasättas ur miljöperspektiv, dels stora investeringar i nya motorvägar som förbinder ytterförorter i en ring runt staden och dels en bebyggelseplanering som syftar till att bygga ut nya bostads- och arbetsplatsområden längs med dessa motorvägar, det vill säga15 till 20 kilometer från stadens centrum. Fallet erbjuder därmed en möjlighet att analysera ambitiösa innovationer i kollektivtrafik ur ett integrerat planeringsperspektiv.

Aktiviteter och resultatspridning

Workshops

Fyra workshops om projektets frågeställningar har genomförts. Workshoparna utformades för att gynna ett aktivt erfarenhetsutbyte där korta föredrag från praktik och forskning varvades med frågor och analys där alla deltagare involverades.

  • Workshop 1 genomfördes den 16 februari 2012 i Linköping i samarbete med Centrum för kommun-strategiska studier, CKS, och har temat kollektivtrafiken som regionalt utvecklingsverktyg. I fokus stod frågor om kollektivtrafikens utveckling i förhållande till politiska mål om ekonomisk tillväxt och miljö, politisk styrning och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Representanter för Östergötland, Skånetrafiken och forskare från VTI beskrev egna erfarenheter och vilka framtida utmaningar de såg för kollektivtrafikens roll som lokalt och regionalt utvecklingsverktyg. Dokumentation från workshopen finns längre ner på sidan.

  • Workshop 2 genomfördes den 10 oktober 2012 i Århus och hade light-railprojekt - samordning mellan bebyggelseplanering och kollektivtrafikplanering som tema. Representanter från Ålborg och Bergen beskrev sina erfarenheter från att ha arbetat med planering och genomförande av light-rail. Därefter följde rundabordsdiskussioner. Dokumentation från workshopen finns lägre ner på sidan.

  • Workshop 3 genomfördes den 13 mars 2013 i Trondheim. Workshopen handlade "policy packaging" som verktyg för integrering av transport och markanvändning. Workshopen inleddes med presentationer från Trondheim och Västra Götalandsregionen och deras arbete med paket. Därefter följde rundabordsdiskussioner.

  • Workshop 4 genomfördes den 5 november 2013 i Lund i samverkan med kollektivtrafikcentret K2. Denna workshop var en avslutande resultatworkshop. Syftet var att sprida resultaten av projektet och att diskutera fortsatta forskningsbehov i anslutning till projektets frågor.  

Resultat workshops:

Workshop 1: Linköping 16 february 2012

Program
Deltagarlista
Sammanfattning workshop

Bengt Nilsson, Skånetrafiken
Stefan Dahlskog, Östsam
Tomas Svensson och Karolina Isaksson, VTI
Robert Hrelja, VTI

I Sverige pågår en aktiv diskussion om de förändrade formerna för hur kollektivtrafiken ska organiseras. Svensk Kollektivtrafik listar andra exempel på lösningar som har tagits fram.

Workshop 2: Aarhus 10t oktober 2012

Program
Deltagarlista/participants
Sammanfattning/summary workshop

Enza Lissandrello, Aalborg University
Niels-Peter Mohr, Aarhus Municipality
Ole Sørensen, Midttrafik
Håkon Rasmussen, Bergen Muncipality

Workshop 3: Trondheim 13 Mars 2013

Program
Sammanfattning/summary workshop

Henning Lervåg, Trondheim Municipality
Line de Verdier, Västtrafik
Tore Langmyhr, Trondheim Municipality

Workshop 4: Lund 5 november 2013

Program
Deltagare
Sammanfattning forskningsbehov/summary research needs


Petter Næss, Norwegian University of Life Sciences
Frode Longva, TÖI
Aud Tennöi, TÖI

Presentationer på konferenser

Presentationer sker på Transportforum och på Trafikdagarna i Aalborg 2013 och 2014.

Presentationer av reslutat sker även på vetenskapliga konferenser. 

Resultatredovisning genom artiklar och rapporter

Resultatredovisning sker bland annat genom en rapport, som sammanfattar vetenskapliga artiklar som publiceras i internationella tidskrifter. Rapporten och artiklarna är komparativt skrivna och bygger på resultat från fallen i Norge, Sverige och Danmark.

Slutrapport 

Efter att artiklarna blivit publicerade kommer länkar till artiklarna att presenteras på denna sida. Artikeln ("Knowledge-based land use and transport planning?  Consistency and gap between "state-of-the-art" knowledge and knowledge claims in planning documents in three Scandinavian city regions") kan laddas ned på tidskriftens hemsida. Artikeln var nominerad till pris för bästa artikel av den internationella planeringsorganisationen AESOP.

Planning Theory and Practice

Artikel ("Contracting accountability in network governance structures" av Lisa Hansson och Frode Longva) har publicerats i Qualitative Research in Accounting & Management, 2014, volym 11, nr. 2, s. 92–110.

För sammanfattningar av ännu inte publicerade artiklar hänvisas intresserade till rapporten.

För kontaktinformation till forskarna på VTI i Sverige, se högerspalt på denna sida.

Transportekonomiskt instiut, TÖI, Norge

Frode Longva, Avdelningsledare. Tel: +47 48 03 08 32

Aud Tennøy, Fil. Dr., Forskningsledare. Tel: +47 90 03 82 20

Institut for Samfundudvikling og Planlaegning, Aalborg universitet, Danmark

Enza Lissandrello, Fil. Dr. Tel: +45 9940 8396

Institutt for landskapspanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norge

Petter Naess, Prof. Tel: +47 6496 5377

Startat: 1 januari 2010
Avslutat: 30 november 2013