Vägteknisk forskning 100 år

Jubileumsfilm om utvecklingen av vägteknisk forskning.

1923 startade Kungliga Automobilklubben, KAK, ett väginstitut med syfte att föregå beslut med sakkunskap och att skapa förutsättningar för forskning som var med sin tid och helst före den. Detta institut har genom årens lopp utvecklats och omvandlats till vad som idag är VTI.

VTI kommer att ha vägteknisk forskning i fokus under hela 2023 och vi kommer att lyfta det på olika sätt i olika kanaler.

Artiklar om vägteknik

Forskarporträtt

I samband med jubileet uppmärksammar vi genom en porträttserie några av våra forskare inom väg- och banteknik.

  • Vägteknik är den ingenjörsvetenskap som hanterar de tekniska egenskaperna för vägkonstruktionen, från inventering av ingående förutsättningar via projektering av konstruktionen till byggandet av anläggningen.
  • Teknikområdet vilar på kunskapen om hur vägar bryts ner, hur vägkonstruktioner ska anläggas, förstärkas, restaureras och underhållas för att klara framtida påfrestningar från trafik och klimat.
  • Vägteknik hanterar vägkonstruktionens påverkan på ekonomi, miljö, social hållbarhet och trafiksäkerhet.
  • Inom Vägteknikområdet ingår delar av flera andra teknikområden, nämligen vägutformning, geoteknik, beläggning, miljö och avvattning.

Källa: Svenska vägtekniska föreningen (www.svtf.net Länk till annan webbplats.)

1923

Kungliga Automobil Klubben, KAK, instiftar KAK:s väginstitut.

1925

KAK:s väginstitut får ett statsbidrag på 30 000 kronor. Kungliga Majestätet bestämmer att institutets ordförande ska utses av chefen för kommunikationsdepartementet och att institutets stadgar ska underställas väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för godkännande.

Institutets namn ändras till Svenska väginstitutet.

1934

Namnet ändras till Statens väginstitut.

1939

Väginstitutet blir ett fristående, självständigt ämbetsverk med en fastare organisation, efter beslut i riksdagen. En ny expansiv era startar.

Titeln för väginstitutets chef ändras från sekreterare till överingenjör. En personalstab med fjorton tjänster upprättas.

Institutet får tillåtelse att för intäkterna från uppdragen göra utlägg som att anställa personal och köpa in material. Denna nya möjlighet att få arbeta på uppdrag ska komma att få stor betydelse för institutets vidare utveckling.

Verksamheten flyttar in i ett nybyggt hus på Drottning Kristinas väg i Stockholm, intill provningsanstalten och Kungliga Tekniska Högskolan.

1959

En utredning, gjord av kommunikationsdepartementet, föreslår att forskningen framöver i högre grad ska finansieras med medel som direkt anvisas till Statens väginstitut över riksstaten och att antalet tjänster vid institutet ska utökas. Efter ett riksdagsbeslutet får institutet en ny organisation och nio nya tjänster tillkommer. Titeln för institutets chef ändras till överdirektör.

Under 1960-talet görs flera utredningar om utökad transportforskning.

1971

Utredningarna på sextiotalet leder fram till ett riksdagsbeslut om inrättandet av Statens väg- och trafikinstitut, VTI. Det nya institutet är en sammanslagning av Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd.

1975

Institutet flyttar från Stockholm till Linköping.

I slutet av 1970-talet görs en ny utredning av institutets verksamhet, denna gång mot bakgrund av den kraftiga höjningen av hyreskostnaderna i samband med flytten till Linköping. Hyreshöjningen lyckas inte kompenseras med ökade uppdragsintäkter. Den årliga merkostnaden uppgår till fyra miljoner kronor, nästan en fjärdedel av anslaget. Utredningen föreslår en kraftig bantning av VTI:s verksamhet samt personalneddragningar. Utredningen kommer strax före ett regeringsskifte. Den nya regeringen följer dock inte utredningens förslag utan ger istället institutet ökade anslag.

1988

Trafik- och miljöpolitiska propositionen innebär att VTI:s forskningsställning stärks och breddas. Bland annat får institutet särskilda medel för att bygga en forskargrupp med inriktning mot järnvägsfrågor.

1991

Transportrådet läggs ner och VTI övertar vissa av rådets funktioner. Därmed stärks och vidgas institutets transportekonomiska forskningsfält.

1993

Den forskningspolitiska propositionen ändrar i flera avseenden VTI:s situation. Institutets roll renodlas till att vara enbart forskningsutförare. Tidigare har institutet disponerat anslagsmedel för egeninitierad forskning och utveckling. Framöver ska allt forsknings- och utvecklingsarbete vid VTI ske i form av uppdrag från olika beställare. Detta innebär att anslagsmedlen halveras. Det forskningspolitiska beslutet innebär också att vissa delar av verksamheten överförs till den nybildade Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn, DPU. DPU bytte sedan namn till Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. I april 2010 lades SIKA ned och verksamheten flyttades över till den nya myndigheten Trafikanalys.

Institutet byter namn till Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

1998

VTI etablerar kontor i Borlänge och får därmed sitt första kontor utanför Linköping.

Institutets kvalitetsledningssystem certifieras enligt ISO 9001.

2003

VTI får sin första professorstjänst.

VTI etablerar kontor i Stockholm.

2004

VTI etablerar kontor i Göteborg.

2011

VTI inviger en ny körsimulator, Sim IV, placerad i institutets lokaler i Göteborg. Simulatorn är en av världens mest avancerade körsimulatorer.

Institutets miljöledningssystem certifieras enligt ISO 14001.

2013

VTI etablerar kontor i Lund.

Bruzelius, Nils G. (1979). Svensk vägforskning 1923–1971. VTI.

Dicksson, Ida & Knutson Udd, Lena (2015). Asfalt: hundra år av väghistoria. Trafikverkets museer.

Egerlid, Helena & Fellke, Jens (2013). I samtidens tjänst: Kungliga Automobil Klubben 1903–2013. Effect Reklambyrå/Kungliga automobilklubben.

Heddelin, Bertil (red.) (1991). Vägar: dåtid – nutid – framtid. Vägverket

Knutsson, Ulla Kaisa (2013). 90 år i forskningens tjänst: VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI.
90 år i forskningens tjänst: VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut (pdf-bok på issuu.com) Länk till annan webbplats.

Knutsson, Ulla Kaisa & Tim, Sigvard (red.) (1996). Jubileumsbok 1996: forskning hos VTI under 25 år. VTI.

Knutsson, Ulla Kaisa & Tim, Sigvard (red.) (1998). Vägteknisk forskning under 75 år: från KAK:s väginstitut 1923 till Statens väg- och transportforskningsinstitut 1998. VTI.

Montelius, Jan-Olof & Tigerström, Eva (red.) (2010). Från kungligt ämbetsverk till Sveriges modernaste myndighet. Vägverket (Vägverket publikation 2010:24).
Från kungligt ämbetsverk till Sveriges modernaste myndighet (publikation i Trafikverkets DiVA-portal) Länk till annan webbplats.

VTI (1977). VTI: glimtar från verksamheten.

VTI (1975). VTI: en information om Statens väg- och trafikinstitut.

Samtliga böcker finns att låna från VTI:s bibliotek Länk till annan webbplats.

Tema Vägteknisk forskning 100 år, VTI aktuellt nr 2-2023

Kontakt

Senast uppdaterad: