Personuppgifter hos VTI

Förekommer dina personuppgifter hos oss är vi måna om att du ska känna dig trygg med vår hantering. Vi arbetar kontinuerligt med att ha en säker hantering av alla personuppgifter.

Det förekommer att VTI i sin verksamhet har tillgång till personuppgifter, exempelvis i samband med studier som innefattar försökspersoner. VTI är i dessa sammanhang antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering. För att VTI:s behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person eller nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Personuppgifter kan också behandlas om du lämnat ditt samtycke, exempelvis som försöksperson eller prenumerant av nyhetsbrev.

Alla behandlingar ska finnas förtecknade i ett register. Det gör att VTI på ett systematiskt sätt kan kontrollera att behandlingar har en rättslig grund. VTI samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen.

Dina rättigheter

Som enskild har du rätt att begära följande:

  • information om vilka personuppgifter VTI har om dig,
  • information om hur VTI behandlar dina personuppgifter,
  • information om ifall personuppgifter överförts till tredje land,
  • rättelse och radering av dina personuppgifter,
  • andra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter,
  • begränsning av VTI:s behandling av dina personuppgifter, och
  • överflyttning av personuppgifter (dataportabilitet).

Framför du en begäran enligt ovan kommer VTI att utreda och därefter ge besked om det är möjligt att tillmötesgå ditt önskemål.

Begäran enligt ovan skickas per e-post till vti@vti.se eller vanlig post till:

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Fler kontaktuppgifter hittar du på VTI:s kontaktsida

Samtycke om behandling av personuppgifter

Har du gett samtycke till VTI att behandla dina personuppgifter, så har du även rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingar som skett innan samtycket återkallades.

Hur återkallar jag samtycke?

För återkallelse av samtycke ska du i första hand vända dig till projektledaren för den studie som du deltagit i. Har du inte kontaktuppgifter till projektledaren kan du istället skicka din återkallelse till vti@vti.se. Uppge vilken studie du deltagit i samt ditt namn.

Så här behandlar VTI personuppgifter

Rekrytering

Personuppgifter som lämnas i samband med rekrytering används för att hantera din jobbansökan och registreras i VTI:s rekryteringssystem ReachMee. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen. VTI är en statlig myndighet och dina ansökningshandlingar utgör en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av din ansökan, bifogade handlingar samt korrespondensen med oss.

Mer om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

När du använder vår webbplats vti.se – besöksstatisk och verktyg för webbanalys

Under perioden 19 november 2020 till 2 mars 2021 användes analysverktyget Google Analytics på vti.se. Syftet var att skapa förståelse för vilket innehåll användarna efterfrågar samt att förbättra användarupplevelsen, till exempel i form av strukturförbättringar och tydligare navigeringssätt.

Den 19 februari 2021 uppmärksammades vi på att uppgifterna till Google Analytics inte anonymiserats på det sätt som utlovats. Denna personuppgiftsincident har vi nu rapporterat till Integritetsskyddsmyndigheten. Anonymiseringen ska sedan ha fungerat från den 22 februari och den 2 mars avslutade vi helt användningen av Google Analytics.

Sedan maj 2021 använder vi Vizzit som verktyg för webbanalys. Vizzit lagrar all data i Sverige och varken säljer eller delar information med tredje land. Med Vizzits datainsamlingsmetoder är besökare helt anonyma. Informationen kan inte kopplas till individer, varken var för sig eller i kombination med övrig data. På Vizzits webbplats kan du läsa mer om hur verktyget samlar in och behandlar data.

Så hanterar Vizzit insamlad data Länk till annan webbplats.

Beställning av rapporter, informationsmaterial, nyhetsbrev, och prenumerationer

VTI ska, i egenskap av myndighet, ge service och information om sin verksamhet, samt har även till uppgift att bland annat bidra till att kunskap om transportsektorn kontinuerligt förbättras. I detta arbete används olika informationskanaler.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen.

Avsluta prenumeration eller göra en adressändring

Anmälningar till utbildningar, seminarier och konferenser

Anmälningsuppgifter som lämnas, av dig eller annan, i samband med VTI:s konferenser används och sparas för att kunna administrera och genomföra konferensen. Uppgifterna används också för att kunna förse dig med information kring aktuell konferens och nästkommande. Mottagare av anmälningsuppgifterna är VTI och VTI:s konferensorganisatörer.

Ovanstående gäller även andra evenemang och utbildningar som VTI erbjuder.

Bibliotek

Biblioteket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för administration av lån och reservation av material i bibliotekets låntagarregister. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna, lagrade i bibliotekets låntagarregister, raderas vid årsskiftet om låntagaren varit inaktiv under de senaste 12 månaderna.

Kundundersökningar

För att kunna genomföra kundundersökningar använder VTI personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) tillhörande våra uppdragsgivare och kunder. VTI anser att det finns ett allmänt intresse för uppföljning av utförda uppdrag. Mottagare av personuppgifterna är VTI och i förekommande fall tjänsteleverantörer av insamling och bearbetning av data från kundundersökningen.

Bilder och film

För att informera om VTI:s verksamhet används bland annat bild och film. VTI använder flera olika digitala informationskanaler, såsom webbplatser, nyhetsbrev och sociala medier. När en person förekommer på bild eller film kommer VTI i egenskap av personuppgiftsansvarig att behandla vissa personuppgifter gällande personen. De personuppgifter som VTI hanterar i samband med bild och film är namn, bild och röst. Bilder och filmer läggs upp i VTI:s mediabank och taggas med namn på den eller de personer som medverkar.

VTI behandlar uppgifterna med allmänt intresse som grund. VTI kan låta media eller andra externa partner använda VTI:s bilder och filmer för nyhetsrapportering eller kommunikationsinsatser.

Information innehållande personuppgifter som ska behållas enligt arkivlagen (1990:782) eller andra tvingade bestämmelser gallras i den mån som följer av gällande rätt. I annat fall kommer personuppgifter att tas bort vid inaktualitet.

Kommersiell användning av bilder och film

I egenskap av myndighet ger VTI information om myndighetens verksamhet. Mycket av den information som VTI producerar är därför att betrakta som samhällsinformation utan kommersiella inslag. Kopplat till forskning och utveckling erbjuder VTI dock varor, tjänster och andra nyttigheter i ett mer kommersiellt sammanhang. Används en persons namn, bild eller andra uppgifter som kan leda till identifiering av personen krävs i kommersiella sammanhang att VTI dessförinnan fått ett samtycke från personen ifråga, i enlighet med lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

Sociala medier

För att kunna sprida information om verksamheten och nå nya målgrupper behandlar VTI personuppgifter om anställda och andra personer inom för VTI relevanta områden. De personuppgifter som behandlas är namn, bild och röst. VTI behandlar uppgifterna med allmänt intresse som grund. Uppgifterna publiceras i våra kanaler i sociala medier och raderas vid inaktualitet.

Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter gallras och avidentifieras regelbundet. De personuppgifter VTI samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Personuppgifter som förekommer i information som måste behållas enligt arkivlagen (1990:782) eller annan tvingande lagstiftning gallras i den mån som följer av gällande rätt. Övrig information där dina personuppgifter kan förekomma gallras i enlighet med VTI:s gallringsrutiner.

Delning av personuppgifter

VTI kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller följer av avtal med någon av våra samarbetspartners, konsulter eller uppdragsgivare. Om överföring sker till tredje land vidtas lämpliga skyddsåtgärder och dokumenteras i det projekt som personuppgifterna hänförs till.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du vill framför klagomål mot VTI:s behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombud

Du har även rätt att komma i kontakt med VTI:s dataskyddsombud. Vårt dataskyddsombud når du på e-post: dataskyddsombud@vti.se

Offentlighetsprincipen

VTI är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.


Senast uppdaterad: