VTI:s historia 1971–2021

Statens väg- och trafikinstitut inrättas 1971. Institutet är en sammanslagning av Statens väginstitut och Statens trafiksäkerhetsråd. 1993 byter institutet namn till Statens väg- och transportforskningsinstitut. Förkortningen VTI har dock funnits hela tiden.

Enligt institutets första instruktion (SFS 1971:233) ska institutet svara för forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet, i den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet.

Breddad verksamhet

I och med regeringens proposition om forskning (prop. 1986/87:80) och regeringens proposition om trafikpolitiken inför 1990-talet (prop. 1987/88:50) stärks och breddas VTI:s forskningsställning. Bland annat får institutet särskilda medel för att bygga en forskargrupp med inriktning mot järnvägsfrågor.

Dagens instruktion

I institutets nuvarande instruktion (SFS 2007:964) står att institutet har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter och att institutet ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås genom att bidra till att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt förbättras.

Flytt till Linköping 1975 och flera kontor

Institutet flyttar från Stockholm till Linköping 1975. Senare kommer förutom huvudkontoret kontor att etableras i Borlänge 1998, Stockholm 2003, Göteborg 2004 och Lund 2013.

Generaldirektörer

Som statlig myndighet leds institutet av en generaldirektör som utses av regeringen. Sedan 1971 har VTI haft sammanlagt nio generaldirektörer. Överdirektör, sedermera generaldirektör, Bertil Ström har suttit längst, mellan 1971 och 1982. Vår nuvarande generaldirektör, Tomas Svensson, tillträdde sin tjänst 2017. Genom åren har institutet haft följande generaldirektörer:

 • Bertil Ström (1971–1982)
 • Hans Sandebring (1982–1989)
 • Monica Sundström (1989–1990)
 • Gunnel Färm (1990–1995)
 • Thomas Korsfeldt (1995–1996)
 • Börje Thunberg (1997–2000)
 • Urban Karlström (2000–2007)
 • Jonas Bjelfvenstam (2008–2017)
 • Tomas Svensson (2017-)

Personal

Antalet anställda har under åren varierat från omkring 160 vid starten, med en topp på 231 anställda 1990, till dagens 213. Från början var VTI en mansdominerad arbetsplats men idag är fördelningen mellan könen jämnare, 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Antal anställda VTI 1972-2020
Antal anställda på VTI under åren 1972-2020

Professorer

VTI får sin första professor 2003. Det är Jan-Eric Nilsson, professor i nationalekonomi. Idag har institutet rätt att utse egna professorer. På institutet är professorerna samlade i ett vetenskapskollegium som verkar för att stärka och förstärka den vetenskapliga kvaliteten på VTI:s verksamhet. Antalet professorer har successivt ökat och idag 2021 finns följande professorer på VTI:

Institutet har för avsikt att anställa ytterligare en professor i nationalekonomi.

VTI har under den senaste tioårsperioden fått följande regeringsuppdrag:

 • Mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter och deras påverkan på trafiksäkerhet – en litteraturgenomgång (2011).
 • Fortsättning på 2011 års studie av mobiltelefoner och andra kommunikationsenheter och deras påverkan på trafiksäkerhet (2012).
 • Det svenska näringslivets perspektiv på EU-kommissionens förslag angående TEN-T guidelines och infrastrukturfonden Connecting Europe Facility (2012).
 • Att ta fram underlag om banavgifter relaterade till införlivandet av så kallade SERA-direktivet (2013).
 • Att analysera förarprov för körkort ur ett genusperspektiv (2013).
 • Att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader (2013).
 • SAMKOST – trafikens samhällsekonomiska kostnader (2014).
 • Kvalitetsavgifter – minskning av störningar i järnvägssystemet (2014).
 • Genusperspektiv på körkortsutbildningen (2014).
 • SAMKOST 2 – trafikens samhällsekonomiska kostnader (2016).
 • Kollektivtrafik på landsbygd (2016).
 • SAMKOST 3 – trafikens samhällsekonomiska kostnader (2017).
 • Att analysera och beskriva de främsta behoven inom forskning gällande cykling samt ta fram förslag på hur forskningen kan samordnas och stärkas (2017).
 • Att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplast från hela transportsystemet samt att identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder som kan begränsa utsläppen (2017).
 • I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen VTI i uppdrag att vara värd för ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.
 • I regleringsbrevet för 2020 ges institutet uppdraget att, tillsammans med övriga myndigheter, bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt från 2017.
 • I regleringsbrevet för 2020 ges institutet även uppdraget att redogöra för hur VTI på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom institutet och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen.
 • Uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn (augusti 2021).
 • Uppdrag att utveckla metoderna för att bedöma förutsättningarna för undantag från de medicinska kraven gällande syn för körkort. Uppdraget sker i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket. (September 2021).
 • Uppdrag att ta fram mål för ökad andel cykling (oktober 2021).

VTI har ända sedan starten haft ambitionen att vara ett internationellt orienterat forskningsinstitut med ett omfattande internationellt nätverk och samarbete.

Redan i årsberättelsen från 1972/73 går det att läsa om besök på andra forskningsinstitut, deltagande i konferenser och besök från utländska delegationer och enskilda forskare. Bland de åtaganden som nämns är en studiedelegation på ett 30-tal personer från tyska Forschungsgesellschaft für das Strassenwesen, en delegation från Gesellschaft für Pflege des Strassenbaues mit Teer und Asphalt (GESTRATA) i Österrike samt representanter från OECD:s vägforskningsprogram, International Road Federation (IRF) och EG-kommissionen. Kommitté-arbete sker inom organisationer som Economic Commission for Europé (ECE), International Organization for Standardization (ISO), Nordiska Vägtekniska Förbundet (NVF), Organization for Economic and Cultural Development (OECD) och Permanent International Association of Road Congresses (PIARC).

I början på 1980-talet pågick ett flerårigt indisk-australiskt samarbete inom projektet ”Indian road user study” med samarbete med Indian Central Road Research Institute och Australian Road Research Board.

Då Sverige tillhörde ett av de främsta länderna vad det gällde trafiksäkerhet så blev VTI intressant att anlita som konsult i utvecklingsländer. I samarbete med SweRoad men även på egen hand fick VTI uppdrag i flera länder. Arbetet kunde ske med hjälp av finansiering från Världshälsoorganisationen (WHO) och SIDA. I mitten av 1980-talet träffades en överenskommelse med Världsbanken om inplacering av en VTI-medarbetare på dess avdelning för trafiksäkerhet i utvecklingsländer.

Vid samma tid, 1986/87, började VTI arbeta i det amerikanska vägforskningsprogrammets (Strategic Highway Research Program, SHRP) kansli med planering och genomförande av programmet. SHRP-tjänsten var ett nordiskt samarbete som följde hela SHRP-programmet genom att delta aktivt i planeringsarbetet på kansliet i Washington, D.C.

I och omkring början av 1990-talet påbörjades mer omfattande samarbeten inom Europa och Europeiska gemenskapen (EG). Två stora projekt var PROMETHEUS och DRIVE som båda syftade till att analysera den moderna utvecklingen av informationsteknologi och påverkan på framtida transporter. PROMETHEUS initierades 1986 och drevs av Europas bilindustrier med Saab och Volvo som svenska huvudaktörer. DRIVE initierades 1988 av EG. Sverige var då ännu inte med i EG men hade möjlighet att delta under förutsättning att de själva fick stå för de kostnader som forskningen medförde.

Statsmakterna ställde nu krav på VTI att öka den internationella verksamheten samtidigt som nya marknader öppnades för både forskningsutbyte och mer kommersiella aktiviteter. 1996 startade EU:s fjärde ramprogram och VTI var från och med detta en aktiv part inom EU:s transportforskning.

I början av 2000-talet samverkade VTI inom de europeiska intresseorganisationerna Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL) och Forum of European Road Safety Research Institutets (FERSI) samtidigt som medverkan inom EU-projekten fortsatte.

I 2005 års årsredovisning konstateras att EU-projekten nu ämnesmässigt spänner över i stort sett hela VTI:s kompetensområde med VTI:s körsimulator som en nyckelresurs.

I EU:s sjätte ramprogram (2002–2006) deltog VTI i drygt 20 forskningsprojekt, varav tre som projektkoordinator. I EU:s sjunde ramprogram (2007–2013) deltog VTI i drygt 30 forskningsprojekt och var projektkoordinator för sammanlagt fem projekt. I EU:s åttonde ramprogram, Horisont 2020 (2014–2020) deltog VTI i 27 projekt, varav fyra som koordinator.

ADAS&ME är det största EU-projekt som VTI har koordinerat med en total budget på 9,6 miljoner euro. Projektet avslutades 2020.

2012 undertecknades ett samförståndsavtal med åtföljande handlingsplan inom transportområdet på ministernivå mellan Sverige och Kina. VTI deltar i samarbetet genom aktiviteter inom trafiksäkerhetsområdet.

Idag är VTI med i kompetenscentrumet China-Sweden Research Centre for Traffic Safety (CTS). I samband med den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet som hölls i Stockholm 2020 undertecknades ett samförståndsavtal mellan VTI och Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS).

Transportforum, VTI:s årliga konferens, hölls i år för 38:e gången. Den allra första konferensen hölls två dagar i januari 1984. Den kallades då VTI:s forskardagar och var ett försök att samla forskare och avnämare inom främst transportforskningsområdet. Mellan 1985 och 1993 anordnades forskardagarna som ett samarbete mellan dåvarande Transportforskningsberedningen och VTI och hette då VTI:s och TFB:s forskardagar. Mellan 1994 och2000 var konferensen ett samarbete mellan dåvarande

Kommunikationsforskningsberedningen och VTI och hette då i stället VTI:s och KFB:s forskardagar. Namnet Transportforum användes första gången 2001 och firar därmed 20-årsjubileum i år.

Transportforum 2022

VTI anordnar också regelbundet den internationella trafiksäkerhetskonferensen Road Safety on Five Continents, RS5C. Konferensen började som Roads and Traffic Safety on Two Continents och hölls första gången 1987. Med tiden utökades antalet kontinenter där konferensen hölls till de nuvarande fem. Senaste konferensen hölls 2018 på Jeju Island, Sydkorea.

Road Safety on Five Continents

Senast uppdaterad: