VTI 50 år – Intervju med Anna Vadeby

Två internationella samarbeten inom trafiksäkerhet

Internationella samarbeten är en förutsättning för VTI att vara bland de främsta forskningsinstituten. Sedan institutet bildades på 1970-talet har VTI varit en drivande och viktig aktör inom trafiksäkerhet. Två nutida exempel kan Anna Vadeby, senior forskare på VTI, berätta mer om.

Så här gick det till. Generaldirektör Tomas Svensson är medlem i forskningskommittén för ITF, International Transport Forum, och fick frågan om VTI ville vara med i en arbetsgrupp initierad av ITF och Världsbanken. Målet var att ta fram en guide om hur man praktiskt går tillväga för att implementera ett trafiksäkert system i nollvisionens anda, på engelska Safe system implementation.

VTI nominerade sedan Anna Vadeby till den rollen inom ramen för VTI:s internationella arbeten. Efter några inledande möten blev Anna Vadeby tillfrågad om att leda en undergrupp inom den stora arbetsgruppen där syftet var att ta fram kvalitativa indikatorer som kan ge vägledning om vilka åtgärder och samarbeten som behövs för att åstadkomma ett trafiksäkert och hållbart transportsystem.

– Min roll är att föra ut tankegångarna kring nollvisionen och de erfarenheter vi har från Sverige, att ge stöd till andra om vad som är viktigt att ta tag i inom det stora projektet.

Hennes undergrupp har tagit fram underlag och skrivit ett av den kommande rapportens kapitel, Safe System Indicators (SSI), där förutsättningarna för nollvisionen förklaras och diskuteras, om vilka element som är viktiga, bland annat betydelsen av att använda sig av hastighetsgränser som är anpassade till det krockvåld som människan tål.

Anna medverkar också i en undergrupp som tittar på olika fallstudier där man på olika sätt implementerat åtgärder för att skapa ett säkert transportsystem. Fallstudierna kommer från olika delar av världen. Tillsammans med forskare från Portugal och Frankrike sammanfattar Anna sex olika länders arbete med att anpassa hastighetsgränserna, framför allt i områden kring skolor. Även detta kommer att vara ett bidrag till rapporten.

Arbetsgruppen har mellan 50 och 60 deltagare som kommer från olika myndigheter och organisationer från en stor del av världen. Det är ett brett internationellt samarbete där också fordonsindustrin är representerad. Från Sverige deltar även trafiksäkerhetsspecialisten Kenneth Svensson på Trafikverket och dessutom medverkar Ikea som har en pilotverksamhet om hållbarhet och trafiksäkerhet med frakt på vägar.

Arbetet skulle ha startat i Paris våren 2020. Så kom pandemin emellan, därför har deltagarna ännu inte setts fysiskt, utan enbart via Teams och Zoom, vilket har fungerat oväntat bra, enligt Anna Vadeby.

– Ibland har det också gått hett till på mötena, men gruppen har varit duktig på att få ihop det hela. Jag har varit ansvarig för ett område och under en period hade vi täta teamsmöten var och varannan vecka i mindre grupperingar med ett bra arbetsflöde.

Projektet ska avslutas till årsskiftet med målet att handboken ska bli ett praktiskt användbart stöd för länder som vill arbeta för att få ett trafiksäkert och hållbart transportsystem.

Vad kan Sverige lära sig?

– Alla kan lära av varandra. Det ser olika ut i olika länder, och även om vi i Sverige ligger långt fram trafiksäkerhetsmässigt kan vi lära och få inspiration från andra länder.

Ett annat internationellt som arbete Anna Vadeby är involverad i är den internationella kursen om nollvisionen som Trafikverket bedriver inom sin Vision Zero Academy.

– Kursen ger ett brett perspektiv för ett säkert och hållbart transportsystem. Många aktörer i Sverige, bland annat Volvo, Folksam, Polisen och VTI, finns med i syfte hjälpa till och lära ut nollvisionen till andra länder. Från VTI deltar även professor Jan Andersson.

Femdagarskursen varvar teoretiskt och praktiskt. En utgångspunkt för nollvisionen är att skapa ett säkert system som innebär att man inte skadas allvarligt eller dödas om man gör ett misstag i trafiken. Deltagarna får förutom föreläsningar och diskussioner även studera konkreta exempel på hur tanken om nollvisionen kan tillämpas, till exempel 2+1-vägar och hur Göteborg jobbat med trafiksäkerhet i staden.

Kursen har hållits flera gånger, förra året var målgruppen enbart Indien och kursen skedde digitalt. Bland deltagarna finns allt från politiker på hög nivå till trafikplanerare.

VTI 50 år