Väg- och banteknik

Vid enheten Väg- och banteknik forskar vi om material och konstruktioner av framför allt vägar, men även flygfält och hamnar. Grunden är provning och utveckling av materialegenskaper av både traditionella vägmaterial, restprodukter och nya, mer miljövänliga material.

Enheten arbetar med frågor om hur vägar ska konstrueras med hänsyn till omgivning, nedbrytning, ekonomi och utförande för att få önskad funktion. Vanliga frågeställningar är hur en konstruktion påverkas om ett material byts ut mot ett annat och hur olika konstruktioner och material påverkas av vatten och annan nederbörd.

Klimatförändringen och olika typer av extremväder ställer nya krav på forskningen. Problemen gäller både hur olika vägkonstruktioner ska klara stora flöden av vatten och hur områden runt vägen ska utformas för att vattnet inte bara ska flyttas från en plats till en annan.

Ett stort och mångårigt projekt har utvecklat beräkningsprogrammet Erapave (Elastic Response Analysis of Pavements). Programmet kan beräkna hur vägar påverkas av trafikbelastning och kan på ett detaljerat sätt användas för att dimensionera olika konstruktioner vid vägbyggen.

Verksamheten bedrivs till stor del i ett vägmateriallaboratorium i Linköping där olika material testas och provas. Viktig utrusning är också en provvägsmaskin (PVM) för att mäta slitage av vägbeläggningar och en Heavy Vehicle Simulator (HVS). Denna används för att simulera belastning från tunga fordon och undersöka hur vägar påverkas av tung trafik.

Vi på enheten

Senaste nytt från enheten

Senast uppdaterad: